Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.12.2020

Limit kosztów usług niematerialnych -  MF wyjaśnia

Ocena istnienia powiązań powinna być także dokonywana z uwzględnieniem ogólnych zasad dotyczących rozliczania (ujmowania) ponoszonych kosztów w kosztach uzyskania przychodów, w tym dotyczących kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami. Zatem, badanie powiązań pomiędzy podatnikiem a podmiotami powiązanymi powinno następować na dzień uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodu. Natomiast pojęciem odsetek nie należy obejmować wszelkiego rodzaju należności uzyskiwanych za udostępnienie środków finansowym innym podmiotom (kosztów ponoszonych z tego tytułu) - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 1945 do ministra finansów w sprawie ograniczenia w ujmowaniu w kosztach podatkowych wydatków na niektóre rodzaje zakupów

Szanowny Panie Ministrze,

wiele wątpliwości interpretacyjnych rodzi praktyczne stosowanie obowiązującego od 2018 r. art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy, starając się rzetelnie wykonywać ciążące na nich obowiązki, częstokroć nie są pewni, czy postąpili prawidłowo. Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Na jaki moment podatnicy rozważający obowiązek stosowania ograniczeń zawartych w art. 15e powinni badać stosownie do art. 15e ust. 1 stan istnienia powiązań? Czy decydujące jest istnienie powiązań na dzień dokonywania płatności, ujmowania wydatków, w tym odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych, czy też ma to być jakikolwiek inny moment?
  2. Czy pojęcie odsetek użyte w art. 15e ust. 1 w kontekście kalkulacji limitu księgowania wydatków w kosztach podatkowych należy rozumieć wąsko, czy też za odsetki na potrzeby wspomnianego artykułu należy uznawać także należności i zobowiązania z tytułów pełniących analogiczną do odsetek funkcję ekonomiczną (np. dyskonto, prowizje i inne opłaty za udzielenie pożyczek oraz kredytów)?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, 4 listopada 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1945 do ministra finansów w sprawie ograniczenia w ujmowaniu w kosztach podatkowych wydatków na niektóre rodzaje zakupów

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 1945, wniesioną przez Pana posła Grzegorza Gażę w sprawie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 (dalej: ustawa CIT), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy CIT, podatnicy są zobowiązani do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wymienionych w tym przepisie kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz m.in. podmiotów powiązanych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Na tle powyższego, Pan poseł zwrócił się z następującymi pytaniami.

1. Na jaki moment podatnicy rozważający obowiązek stosowania ograniczeń zawartych w art. 15e powinni badać stosownie do art. 15e ust. 1 stan istnienia powiązań ? Czy decydujące jest istnienie powiązań na dzień dokonywania płatności, ujmowania wydatków, w tym odpisów amortyzacyjnych, w kosztach podatkowych, czy też ma to być jakikolwiek inny moment?

Odnosząc się do powyższego pytania, należy zauważyć, że przepis art. 15e ustawy CIT wskazuje, iż wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych.

Ocena istnienia powiązań, o której mowa w wyżej wspomnianym przepisie powinna być także dokonywana z uwzględnieniem ogólnych zasad dotyczących rozliczania (ujmowania) ponoszonych kosztów w kosztach uzyskania przychodów określonych w art. 15 ustawy CIT, w tym dotyczących kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami.

Uwzględniając zatem powyższe, badanie powiązań pomiędzy podatnikiem a podmiotami powiązanymi powinno następować na dzień uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodu.

2. Czy pojęcie odsetek użyte art. 15e ust. 1 w kontekście kalkulacji limitu księgowania wydatków w kosztach podatkowych, należy rozumieć wąsko, czy też za odsetki na potrzeby wspomnianego artykułu należy uznawać także należności i zobowiązania z tytułów pełniących analogiczne do odsetek funkcję ekonomiczną (np. dyskonto, prowizje i inne opłaty za udzielenie pożyczek oraz kredytów)?

Należy wskazać, iż pojęcie „odsetek” użyte w art. 15e ustawy CIT nie zostało zdefiniowane. Stąd też zasadniczo powinno być interpretowane literalnie, zgodnie z jego ogólnym znaczeniem. W konsekwencji, nie należy pojęcia tego rozszerzać na inne należności równoważne ekonomicznie odsetkom (takie jak np. opłaty czy prowizje za udzielenie kredytu, koszty zabezpieczenia kredytu, etc.).

Należy wskazać, że w przypadku, gdyby intencją było ujmowanie przez podatnika (dla celów obliczenia limitu zaliczania wydatków na usługi niematerialne w koszty podatkowe) szeroko pojętych należności z tytułu udostępnienia innym podmiotom korzystania z kapitału, zamiast pojęcia „przychody z tytułu odsetek” zasadne było przyjęcie pojęcia „przychody o charakterze odsetkowym”, które zostało użyte w sposobie liczenia limitu ujmowania w kosztach podatkowych wydatków związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego (art. 15c ust. 1 ustawy CIT). Przy czym należy zwrócić uwagę, iż pojęcie przychodów o charakterze odsetkowym z art. 15c ustawy CIT jest pojęciem szerszym, obejmującym obok przychodów odsetkowych także przychody równoważne ekonomicznie odsetkom.

Użycie przez ustawodawcę w obrębie tego samego aktu prawnego (tu: ustawa CIT) różnych pojęć oznacza, że nie można nadawać im tego samego znaczenia. Zasadne jest zatem uznanie, że pojęciem odsetek (użytym w art. 15e ust. 1 ustawy CIT) nie należy obejmować wszelkiego rodzaju należności uzyskiwanych za udostępnienie środków finansowym innym podmiotom (kosztów ponoszonych z tego tytułu).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

1 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz