Likwidacja działalności - zwrot nadwyżki VAT

W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

 

Na mocy art. 14 ust. 5 ustawy VAT w sytuacji gdy dochodzi do:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
2) zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,
3) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

- powstaje konieczność sporządzenia spisu z natury i równocześnie w tymże dniu powstaje obowiązek podatkowy w zakresie odprowadzenia podatku należnego od wartości remanentu likwidacyjnego w stosunku do towarów, własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, co do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie jednak - na mocy art. 14 ust. 9a ustawy VAT – jeżeli okaże się, że na dzień sporządzenia spisu z natury powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to podlega ona zwrotowi.

Natomiast art. 14 ust. 9d ustawy VAT wskazuje, że termin zwrotu to 60 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Zgodnie z przepisami prawa osobom fizycznym oraz osobom, które były wspólnikami spółek w dniu ich rozwiązania, zwanych "byłymi wspólnikami" przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

 

 

„Pomimo utraty bytu prawnego spółki komandytowej, jej byli wspólnicy mają prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za okres rozliczeniowy, w którym spółka ta była czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to ze względu na formalną likwidację spółki komandytowej realizowane będzie przez byłych wspólników tej spółki. ”  (IS w Bydgoszczy, ITPP1/443-364/12/MN)

Także i w tym przypadku możliwe jest dokonanie weryfikacji zwrotu przez urząd skarbowy.

W art. 14 ust. 9h ustawy postanowiono, iż w przypadku osób, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Należy jednak wspomnieć, że zgodnie z art. 14 ust. 9h ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych zaprzestających wykonywania czynności opodatkowanych, w stosunku do których przedłużony został termin zwrotu, a postępowanie wykaże jego zasadność, urząd skarbowy wypłacić musi tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: likwidacja działalności

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...