15.02.2018: Pytania i odpowiedzi: Podatki, ZUS, działalność gospodarcza

Kwoty wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń w 2018 r.

Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okazało się, że mam do spłaty sporą kwotę, a ponieważ nie mogę tego zrobić jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy muszę liczyć się z tym, że komornik zajmie całe wynagrodzenie i nie będę otrzymywał do czasu spłaty żadnych kwot z tytułu pensji?

Przepisy Kodeksu Pracy chronią wynagrodzenie pracownicze. Kwestie te reguluje art. 86 i dalsze KP.

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu (bez zgody pracownika) tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP

Potrąceń dokonuje się w tej właśnie kolejności.

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrąceniu podlega kwota do wysokości trzech piątych wynagrodzenia a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia wymienione w p. 2 i 3 nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP.

Kodeks Pracy - art. 108

Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga!

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

W pełnej wysokości odlicza się również z wynagrodzenia za pracę kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Jeśli w danym miesiącu wypłacane są składniki za okresy dłuższe niż miesiąc (np. prowizja kwartalna, premia kwartalna itp.) potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenia wolne od potrąceń

Kodeks Pracy gwarantuje, że pewna część wynagrodzenia będzie bezwzględnie chroniona przed potrąceniami - tę kwotę ustala się w zależności od rodzaju zobowiązania, na poczet którego ma nastąpić potrącenie.

Wolna od potrąceń jest kwota:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

(w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1.530 zł)

2) 75% wynagrodzenia, określonego jak w pkt. 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

(w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1.147,50 zł )

3) 90% wynagrodzenia określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

(w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1 377 zł)

Pracownicy niepełnoetatowi

U pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty chronione ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia za zgodą pracownika

Pracownik może wyrazić zgodę również na inne niż wymienione wcześniej potrącenia - musi to być zgoda wyrażona w formie pisemnej.

Chronione wtedy są wynagrodzenia w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1- przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

b) 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu innych należności (1224 zł w 2018 r.)

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: potrącenia z wynagrodzenia za pracę, kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...