17.08.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Kwota bazowa świadczenia emerytalnego

Interpelacja nr 5976 w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego

Zgłaszający

Teresa Piotrowska

Adresat

minister pracy i polityki społecznej

Data wpływu

22-06-2012

Data ogłoszenia

27-06-2012 - posiedzenie nr 17

Odpowiadający

Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Data wpływu

16-07-2012

Kwota bazowa stanowi podstawę do obliczenia świadczenia emerytalnego. Obecnie wynosi ona 713,92 zł, w latach ubiegłych była ona o wiele niższa, np. w roku 1996 wynosiła 160,07 zł. Dysproporcje sięgają kwoty 553,85 zł, a wraz z każdorazowym podniesieniem stawki będą się zwiększać. Dojdzie do sytuacji, w której osoby korzystające z emerytury od kilku lub kilkunastu lat będą otrzymywały świadczenie w wysokości jedynie kwoty bazowej. Wyjątkowo boleśnie odczują skutki powstających różnic osoby, które korzystają z emerytury zgodnie z zasadą tzw. starego portfela.

W związku z tym mam do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Jakie ministerstwo podejmie działania, aby zmniejszyć dysproporcje pomiędzy wysokością świadczeń emerytalnych?
  2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie wyrównania kwoty bazowej?

Poseł Teresa Piotrowska
Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r.

Odpowiedź
Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na wystąpienie Pani Marszałek z dnia 26 czerwca 2012 r., znak: SPS-023-5976/12, dotyczące interpelacji poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). Reforma systemu emerytalnego wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. spowodowała,  że wcześniej obowiązujące przepisy określające warunki przyznawania i obliczania emerytur mogą być stosowane wyłącznie do osób, które urodziły się przed 1949 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. od dnia 1 stycznia 2009 r. mają obliczaną emeryturę według nowych zasad, co oznacza, że wysokość emerytury ustalana jest w wyniku podzielenia kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę. Tym samym wysokość emerytury nie zależy już od ustalanej corocznie kwoty bazowej, a od wysokości zgromadzonego na koncie kapitału i wieku, w jakim ubezpieczony zakończył pracę.

Powszechnie przyjmuje się,  że wysokość emerytury ustalonej według starych zasad (art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) jest miarą udziału ubezpieczonego w tworzeniu dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzależnioną od liczby udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od wysokości osiąganego wynagrodzenia przyjmowanego do obliczenia podstawy wymiaru  świadczenia. Im bardziej ubezpieczony przyczynił się do tworzenia dochodów funduszu, tym w większym stopniu ma on prawo z nich korzystać w postaci wyższej emerytury lub renty. Kwota bazowa służąca do obliczenia wysokości takiego  świadczenia stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt,  że kwota bazowa zmienia się corocznie w tempie wzrostu wynagrodzeń, zaś wysokość świadczeń przyznanych wcześniej zmienia się w wyniku waloryzacji.

Od roku 2008 emerytury i renty waloryzowane są corocznie. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty  świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Metoda ustalania wskaźnika waloryzacji powoduje,  że świadczenia nie tylko nie tracą swej siły nabywczej w relacji do kosztów utrzymania w poprzednim roku  kalendarzowym, ale wzrastają powyżej wskaźnika inflacji o minimum  20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Pragnę nadmienić,  że oceny zgodności sposobu ustalania  świadczeń emerytalno-rentowych i ich waloryzacji niejednokrotnie dokonywał Trybunał Konstytucyjny, który nie stwierdził niezgodności tych przepisów z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny uznał również,  że celem uchwalenia ustawy o emeryturach i rentach z FUS było utworzenie stabilnego systemu emerytalnorentowego w warunkach niekorzystnych  trendów demograficznych. Stwierdził także,  że wprowadzone tą ustawą jednolite regulacje prawne w stosunku do wszystkich uprawnionych oraz jednakowe mechanizmy traktowania wszystkich świadczeniobiorców bez względu na czas powstania ich prawa do świadczeń nie naruszają konstytucji.

Z poważaniem
Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Hasła tematyczne: interpelacja, emerytura, świadczenie emerytalne, kwota bazowa, wysokość kwoty bazowej

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (3)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...