Kwestie związane z łączeniem, przejmowaniem i sprzedażą przedsiębiorstw lub ich wydzielonych części

Łączenie, przejmowanie i sprzedaż przedsiębiorstw lub ich wydzielonych części to częste zjawisko w gospodarce. Przyczyn dokonywania transakcji z udziałem przedsiębiorstw jest wiele, w szczególności jeśli chodzi o ich łączenie i przejmowanie. Przede wszystkim głównym motywem dokonania połączenia czy przejęcia spółki jest chęć rozwoju prowadzonego biznesu, a tego typu transakcje sprzyjają szybkiemu rozwojowi przedsiębiorstwa. Przyczyny dokonywania transakcji połączenia i przejęcia dzieli się często na: finansowe (np. wykorzystanie nadwyżki zgromadzonych zasobów kapitałowych), rynkowe (np. dążenie do zwiększenia udziału w rynku, eliminacja lub ograniczenie konkurencji), operacyjne (np. korzyści związane z uzyskaniem zasobów, umiejętności, know-how, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych), menadżerskie (np. wzrost wynagrodzeń kadry zarządzającej, jej prestiżu i władzy). W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części przyczynę może stanowić m.in. dążenie do pozyskania kapitału lub brak zainteresowania kontynuacją prowadzonej działalności.

Partner cyklu publikacji: Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

https://wmalinowski.pl/

Łączenie i przejmowanie przedsiębiorstw

Na wstępie należy zaznaczyć, że spółki kapitałowe (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi (tj. spółką jawną, partnerską, komandytową i komandytowo – akcyjną). Co istotne, spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Z kolei spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Jednocześnie wykluczone jest połączenie spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku i spółki w upadłości.

Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019 poz. 505 ze zm., dalej jako k.s.h.) przewiduje następujące sposoby połączenia:

 

I.  przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);

II. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

 

W celu dokonania połączenia konieczne jest sporządzenie na piśmie planu połączenia, który powinien obejmować co najmniej:

 

1.     typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki;

2.     stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat;

3.     zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;

4.     dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt. 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;

5.     prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki;

6.     szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

 

Do planu należy także dołączyć:

 

1.     projekt uchwał o połączeniu spółek;

2.     projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej;

3.     ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

4.     oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt. 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przy czym nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji, a wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach. Informacji tej nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Kolejnym obowiązkiem łączących się podmiotów jest zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego oraz złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego. Plan powinien być zgłoszony do każdego z sądów rejestrowych łączących się spółek, a wniosek o wyznaczenie biegłego powinien być wspólny.

W przypadku łączenia przez przejęcie, wniosek składa jedynie spółka przejmująca, a spółka przejmowana zgłasza swojemu sądowi rejestrowemu plan połączenia, przy czym sugerowane jest, aby zawarła także wzmiankę o zgłoszeniu wniosku o wyznaczenie biegłego przez spółkę przejmującą. W przypadku połączenia przez utworzenie nowego podmiotu, łączące się spółki przesyłają do właściwych im sądów rejestrowych plan połączenia, a zamiast wniosku o wyznaczenie biegłego zgłaszają wzmiankę o skierowaniu do sądu rejestrowego właściwego dla przyszłej spółki wspólnego wniosku o wyznaczenie biegłego.

Biegłego wyznacza sąd rejestrowy spółki przejmującej, a w przypadku połączenia przez utworzenie nowej spółki - sąd właściwy dla spółki, która ma być zawiązana na wspólny wniosek łączących się spółek. Plan połączenia jest badany przez biegłego pod względem poprawności i rzetelności, a następnie w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza opinię i składa ją wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu i zarządom łączących się spółek. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, nie jest wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia, przy czym w tym przypadku do majątku spółki przejmowanej albo majątków spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 311-3121 k.s.h., jeżeli spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną. Wskazane przepisy odnoszą się do kwestii aportu przy powstaniu spółki, sprawozdania zarządu lub założycieli, badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania założycieli i odstąpienia od badania aportu.

Plan połączenia powinien być ogłoszony (chodzi o dokonanie ogłoszenia, a nie złożenie wniosku) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. W przypadku spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych ogłoszenie planu połączenia podlegać będzie dodatkowo także zamieszczeniu na stronie internetowej tych spółek, w miejscu przeznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami. Obowiązek ogłoszenia, nie znajdzie zastosowania do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej. Natomiast, gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.

Do obowiązku zarządu każdej z łączących się spółek należy sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji oraz ewentualnie wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek. Zarządy łączących się spółek są także obowiązane informować się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Powyższe nie jest wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę w tym zakresie.

Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie to powinno zawierać co najmniej numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłoszenia, a także miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami szczegółowo wymienionymi w art. 505 § 1 k.s.h., przy czym termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały. Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki (w przypadku uchwały spółki publicznej wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki). W przypadku spółki akcyjnej, w której występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy albo statutu nowej spółki.

Następnie zarząd każdej z łączących się spółek powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną. W przypadku gdy siedziby właściwych sądów rejestrowych znajdują się w różnych miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej zawiadamia
z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki o swoim postanowieniu w przedmiocie połączenia. W dalszej kolejności spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana powinna złożyć wniosek o ogłoszenie o połączeniu spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ustawodawca przewidział także procedurę uproszczonego połączenia polegającą na tym, że w odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, jeżeli spółka ta posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału. Nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna. Niemniej wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
w celu powzięcia ww. uchwały, jak również może żądać wykupienia jego udziałów albo akcji przez spółkę przejmującą na zasadach określonych w art. 417 k.s.h. odnoszącym się do ceny wykupu. Powyższe uprawnienia, wspólnik może wykonać w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Do łączenia przez przejęcie w wyżej opisany sposób nie stosuje się m.in. przepisów o sprawozdaniu zarządu, badaniu planu połączenia przez biegłego i jego wyznaczeniu, o opinii biegłego (a w konsekwencji ograniczony jest też zakres udostępnianych dla wspólników dokumentów), odpowiedzialności członków organów i biegłego.

Powyższa regulacje, za wyjątkiem uprawnienia wspólnika do żądania wykupu jego udziałów lub akcji przez spółkę przejmującą na zasadach art. 417 k.s.h. stosuje się odpowiednio
w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.  Przy czym w tym wypadku plan połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w pkt. 2-4 powyżej, a ogłoszenie o planie podziału (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.) oraz udostępnienie dokumentów wspólnikom musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Z kolei do łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób, nie stosuje się przepisów dotyczących ogłoszenia planu podziału (art. 500 § 2 k.s.h.) i przepisów odnoszących się do badania planu połączenia przez biegłego, jego wyznaczenia, opinii biegłego, zwolnienia z obowiązku badania planu przez biegłego i zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia (art. 502-504 k.s.h.), chyba że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

Zasadą jest, że spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (tzw. dzień połączenia), a wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Jednak wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania jej do rejestru. Z kolei wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej.

Istotne jest to, że z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z tym dniem, co do zasady, na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Z punktu widzenia wierzycieli warto wskazać, że majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W tym zakresie członkowie organów spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej odpowiadają solidarnie. Ponadto w okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

 

Sprzedaż przedsiębiorstw lub ich wydzielonych części

Na wstępie należy odnieść się do pojęcia przedsiębiorstwa. Termin ten został zdefiniowany
w art.  551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145 ze zm., dalej jako: k.c.) zgodnie, z którym „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1)    oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)    własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów
i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)    prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)    wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)    koncesje, licencje i zezwolenia;

6)    patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)    majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)tajemnice przedsiębiorstwa;

9)księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

Co istotne, zobowiązania nie są elementem przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego.

Dodatkowo Kodeks cywilny posługuje się pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wymienia zakład obok przedsiębiorstwa, ale pojęć tych nie definiuje. W art. 4a pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) ustawodawca definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. A zatem w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszystkie składniki określone w art. 551 k.c. Z kolei pojęcie oddziału jest definiowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności (art. 3 pkt. 4 ww. ustawy). A zatem oddział może być utożsamiany z pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym również pojęcie zakładu jest tożsame z oddziałem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o ile tworzy pewną całość i służy do osiągania określonych celów gospodarczych, a przy tym nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

Jeżeli natomiast chodzi o formę czynności prawnej to zgodnie z art.  751 k.c. „zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.” Tym samym, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa także powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. To samo dotyczy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli natomiast w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymagać będzie formy aktu notarialnego.

Co istotne, nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Przy czym odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Natomiast zbywca odpowiada za zobowiązania bez żadnych ograniczeń, całym swoim majątkiem osobistym.

Warto również zaznaczyć, że zbycie (w tym sprzedaż) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga uchwały wspólników (art. 228 pkt 3 k.s.h.). Podobna regulacja znajduje się w art. 393 pkt. 3 k.s.h. w odniesieniu do spółki akcyjnej. Konsekwencją braku uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia w ww. przedmiocie jest nieważność czynności prawnej dokonanej przez spółkę. Zgoda wspólników lub akcjonariuszy może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Uchwały dotyczące zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i trzech czwartych głosów w przypadku spółki akcyjnej, przy czym umowa spółki lub statut może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał (art. 246 § 1 k.s.h., art. 415 § 1 w zw. z §5 k.s.h.).

Konkludując należy wskazać, że powyżej zostały przedstawione jedynie elementarne zagadnienia odnoszące się do łączenia, przejmowania i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich wydzielonych części na gruncie przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Niemniej tematyka ta jest wielowątkowa i łączy się z wieloma innymi kwestiami, w tym podatkowymi, pracowniczymi czy z zakresu ochrony konkurencji. W konsekwencji przedmiotowe procesy, w szczególności łączenia i przejmowania, wymagają odpowiedniego przygotowania, w tym przeprowadzenia stosownych audytów prawnych, finansowych i wycen. Przy tego typu transakcjach konieczne są nie tylko umiejętności prawne, ale także biznesowe, w tym negocjacyjne, które wpłyną na skuteczne przeprowadzenie procesu. 

 

Autor: radca prawny Katarzyna Kolasa 
 
Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska  https://wmalinowski.pl/
 

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...