23.10.2020: Fakturowanie VAT

Kurs walutowy właściwy dla korekty faktury

Rozliczenia z kontrahentami wymagają czasami skorygowania pewnych informacji zawartych w wystawionych im fakturach. W takiej sytuacji na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wystawienia faktury korygującej. Wystawienie faktury korygującej może się natomiast wiązać z koniecznością korekty uzyskanego przez podatnika przychodu. Jeżeli dana transakcja przeprowadzona była w walucie obcej, kursem właściwym do przeliczenia faktury korygującej, będącej podstawą korekty przychodu, będzie kurs zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.

Jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP).

Należy zauważyć, że przyczyny korekty przychodu mogą być różne. Może to być błąd rachunkowy, polegający np. na pomyłce w określeniu ilości towaru lub okoliczność nie wynikająca z błędu, np. udzielenie klientowi rabatu związanego z zakupem określonej ilości produktów.

Zgodnie z kolei z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W tym miejscu warto zauważyć, że choć przepisy określają pewne zasady dotyczące dokonywania korekty przychodów - przykładowo, gdy przyczyną korekty jest wystawienie rabatu klientowi (korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym, czy inną oczywistą omyłką) podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco – to  jednak nie przewidują szczególnych zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty tych przychodów. Oznacza to, że zasadniczo dokonując korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej, podatnik nie jest uprawniony do stosowania przy przeliczeniu tego przychodu na złote, kursu bieżącego, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej.

W przypadku wystawienia faktury korygującej podatnik nie dokumentuje bowiem odrębnego przychodu, ale dokonuje korekty już powstałego. W rezultacie, do przeliczenia na złote kwoty przychodów wynikającej z faktury korygującej należy zastosować kurs waluty, jaki został przyjęty do przeliczenia faktury pierwotnej. Jak wskazał NSA w wyroku z 25 sierpnia 2020 r., (sygn. akt: II FSK 1153/18) „To data powstania przychodu decyduje o zastosowaniu właściwego kursu waluty, w jakiej osiągnięto przychód. Późniejsza korekta tego przychodu nie zmienia tej zasady”. W tym samym wyroku NSA wskazał, że „Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. (…) W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej niezależnie od tego czy faktura korygująca została wystawiona w tym samym czy też kolejnym okresie rozliczeniowym. Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna”.

Tym samym, dla określenia właściwego kursu bez znaczenia pozostaje powód wystawienia faktury korygującej, tj. czy została ona wystawiona na skutek błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, czy też na skutek powstania nowych okoliczności – do przeliczenia wartości tej faktury i korekty przychodu stosuje się kurs jaki zastosowano do przeliczenia faktury pierwotnej (zob. także interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.11.2017.1.BKD).

Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Hasła tematyczne: korekta faktury, kurs waluty

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...