10.08.2021: Kasy fiskalne

Kurczaki z rożna w sklepie. Czy trzeba wymienić kasę?

Skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik prowadzi placówkę (sklep), w którym sprzedawane są upieczenie w opiekaczu z rożnem elektrycznym kurczaki, tj. uprzednio przygotowane do bezpośredniego spożycia, to będzie on zobowiązany w tej placówce do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kas on-line. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Podatnik zamierza w niektórych sklepach rozszerzyć swoją ofertę sprzedaży o sprzedaż pieczonych kurczaków. Kurczaki będą przygotowywane przez pracowników sklepów poprzez umycie mięsa, przyprawienie i upieczenie w opiekaczu OGE z rożnem elektrycznym, a następnie sprzedawane jak inne produkty mięsna oraz wędliniarskie z lady mięsnej. Nie będzie możliwości ich podgrzania, klienci nie będą mieli możliwości ich konsumowania na miejscu, gdyż sklepy nie są wyposażone w stoliki ani miejsca do konsumpcji.

We wniosku o interpretację podatnik zapytał, czy opisana powyżej sprzedaż pieczonych na rożnie kurczaków może być ewidencjonowana na kasach rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, czy też będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży tych kurczaków na nowych typach kas - kasy on-line.

Podatnik uważa, że sprzedaż pieczonych w opiekaczu elektrycznym z rożnem kurczaków w sklepach detalicznych bez możliwości ich podgrzania i konsumpcji na terenie sklepów nie będzie działalnością polegającą na świadczeniu usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w związku z tym prawidłowe będzie ewidencjonowanie tej sprzedaży na kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wskazał:

19 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059). Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. rozporządzenia przedłużono terminy, w których podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Mając na uwadze brzmienie § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, należy stwierdzić, że dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji (granicznym dniem) przy użyciu kas on-line dla branży gastronomicznej był 1 stycznia 2021 r.

W przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy w odniesieniu do realizowanej przez podatnika sprzedaży przedstawionej w opisie sprawy mamy do czynienia ze sprzedażą realizowaną przez stacjonarną placówkę gastronomiczną, w której są świadczone usługi związane z wyżywieniem.

Mając na uwadze powyższe konieczne jest zdefiniowanie dwóch elementów: usług związanych z wyżywieniem oraz stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Należy zauważyć, że ustawodawca w art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych usług, jednakże bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach należy stwierdzić, że usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU, który to dział obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dla dokonania prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy:

 • punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,
 • w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,
 • dostępne są naczynia i sztućce,
 • produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),
 • w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, należy zauważyć, że pracownicy podatnika będą przygotowywali kurczaki poprzez umycie mięsa, przyprawienie i upieczenie w opiekaczu OGE z rożnem elektrycznym. Kurczaki są następnie sprzedawane, jak i inne produkty mięsne oraz wędliniarskie, z lady mięsnej. Tego rodzaju czynności pozwalają uznać, że podatnik sprzedaje gotowe posiłki w pełni przyrządzone i serwowane do bezpośredniego spożycia. Czyli takie jak oferowane w placówkach gastronomicznych.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”. Natomiast zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, to obiekt którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Placówki gastronomiczne dzielą się na:

 • placówki ogólnie dostępne;
 • placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Dalej wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Ponadto dział 56.10.A Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” - Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy stwierdzić, że prowadząc punkt sprzedaży w postaci sklepu, w którym sprzedawane będą upieczenie w opiekaczu OGE z rożnem elektrycznym kurczaki, które uprzednio zostały przygotowane przez pracowników podatnika do bezpośredniego spożycia, uznać należy, że podatnik świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że w sklepie, w którym sprzedawane są kurczaki, nie ma możliwości ich konsumowania z uwagi na brak miejsc do konsumpcji.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z opisu sprawy - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik prowadzi placówkę (sklep), w którym sprzedawane są upieczenie w opiekaczu (…) z rożnem elektrycznym kurczaki, tj. uprzednio przygotowane do bezpośredniego spożycia, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., będzie zobowiązany w tej placówce do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kas on-line, tj. kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy.

W świetle art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r., podatnik nie będzie mógł ewidencjonować na kasach rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii sprzedaży pieczonych na rożnie kurczaków.

Interpretacja indywidualna z 3 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.286.2021.4.ALN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: usługi gastronomiczne, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat), kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...