Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.06.2020

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe

W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wydłużono o 3 miesiące. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upływają: 

 • 30 czerwca 2020 r. (nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego) - termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie, 
 • 30 września 2020 r. (nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Kto sporządza sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości np. ze względu na wysokość przychodów lub status prawny,
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Liczy się to jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Oświadczenie o braku obowiązku sprawozdania rocznego

Spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro.

Wówczas składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Oświadczenie składasz drogą elektroniczną w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Z usługi możesz korzystać nawet jeśli spółkę zarejestrowałeś w sposób tradycyjny, a nie w systemie S24.

Złożenie takiego oświadczenia przez Repozytorium Dokumentów Finansowych zwalnia cię z obowiązku złożenia płatnego wniosku o wpis do działu 3 rejestru przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na portalu S24.

Oświadczenie wymaga podpisania podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Aby to zrobić musisz mieć konto w systemie elektronicznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli:

 • członków zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym,
 • członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości).

Co zawiera sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzasz po polsku i w walucie polskiej. Składa się z:

 • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunku zysków i strat - wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informacji dodatkowej – Zawiera ona m.in. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego dołączasz:

 • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty,
 • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych),
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Kiedy trzeba przygotować sprawozdanie finansowe

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z  kalendarzowym, termin na sporządzenie upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wydłużono o 3 miesiące. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upływają:

 • 30 czerwca 2020 r. (nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego) - termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,
 • 30 września 2020 r. (nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Taki wymóg obowiązuje od 1 października 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT, (np. fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy).

Te podmioty wcześniej musiały sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, ale w postaci nieustrukturyzowanej (czyli sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego).

Jak podpisać e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej podpisuje:

 • kierownik jednostki oraz
 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy).

Ważne! Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu – wszyscy członkowie zarządu.

Sprawozdanie finansowe podpisuje się:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • Profilem Zaufanym,
 • podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w nowym e-dowodzie osobistym).

Sprawozdanie finansowe może być podpisane podpisem kwalifikowanym wydanym na terenie Unii Europejskiej lub poza UE, jeżeli podpis ten jest zgodny z algorytmem XAdES.

Uwaga! Opinie i raporty z badania biegłego rewidenta muszą mieć podpis kwalifikowany biegłego rewidenta. Natomiast w formie skanów możesz przy sprawozdaniu przesłać:

 • uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty.

 

Kiedy i gdzie złożyć e-sprawozdanie finansowe

Kto

Gdzie i jak

Kiedy

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSR

Do KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości

15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS):

W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe.

Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS):

10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Spółki cywilne

Nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.

 

Ważne! W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. wydłużono terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań oraz termin składania zeznań podatkowych PIT. W związku z tym  terminy przekazania e-sprawozdań do KRS albo KAS również uległy wydłużeniu o 3 miesiące. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upływają:

 • 15 października 2020 r. – na złożenie sprawozdania do KRS (15 dni od dnia jego zatwierdzenia), w przypadku podmiotów wpisanych do KRS
 • 31 lipca 2020 r. – na złożenie sprawozdania do KAS, w przypadku osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe
 • 10 października 2020 r. – na złożenie sprawozdania do KAS (10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego), w przypadku podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.

Pamiętaj! Obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) zamiast ustawy o rachunkowości mają emitenci papierów wartościowych i banki.

Kto może przesłać e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgłasza i przesyła podatnik lub podmiot przez niego upoważniony.

Sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza i przesyła w systemie e-KRS, w imieniu jednostki:

 • kierownik jednostki;

  Ważne! Gdy jednostką kieruje wieloosobowy zarząd, zgłoszenia sprawozdania do KRS dokonuje co najmniej jedna osoba fizyczna (np. członek zarządu), której PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu.
 • zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym albo podpisem osobistym.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 540 stawek dziennych,
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat,
 • postępowanie przymuszające,
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
 • ustanowienie kuratora.

Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Jeżeli pomimo wezwania KRS, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Możliwe jest również ustanowienie kuratora przez sąd, który będzie prowadził sprawy firmy.

Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków dotyczących sytuacji losowych, jak np. złożenie zeznania po terminie ze względu na awarię systemu czy brak prądu.

Podstawa prawna

 

źródło: www.biznes.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz