Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

17.11.2021

Księgowość projektów unijnych

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów.

Ponadto Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
  • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
  • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
  • kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Szczegółowy program szkolenia:

I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie

2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

4. Wyodrębniona ewidencja kosztów

5. Wyodrębniona ewidencja przychodów

6. Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków

7. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

III. Ogólne zasady kwalifikowalności

1. Kwalifikowalność projektów

2. Zakres geograficzny kwalifikowalności

3. Ocena kwalifikowalności projektu

4. Trwałość projektu

5. Kwalifikowalność wydatków

IV. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków

1. Wkład niepieniężny

2. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

3. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

4. Amortyzacja

5. Wynagrodzenia

6. Podróże służbowe

7. Zakup środków trwałych

  • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
  • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu

8. Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności

9. Podatek od towarów i usług

10. Koszty ogólne

V. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)

1. Podstawa opodatkowania

2. Obowiązek podatkowy

3. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia

4. Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT

5. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego

6. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT

7. Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych

VI. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

1. Dokumenty finansowo-księgowe

2. Dokumenty merytoryczne

3. Archiwizacja dokumentów

VII. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu

1. Kontrola merytoryczna

2. Kontrola formalna

3. Kontrola rachunkowa

4. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

5. Zasady kontroli instytucji zewnętrznych

VIII. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Kliknij po szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »