Księgowość projektów unijnych

Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki - ale to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie stworzyliśmy e-kurs: Księgowość projektów unijnych, do którego bieżącej edycji można zapisać się jeszcze od końca dzisiejszego dnia. Dzięki udziałowi w e-kursie Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.

Program:

Lekcja 1

Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych

Wprowadzenie do tematyki szkolenia: definicja legalna dotacji, rodzaje dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych

Podział dotacji ze środków europejskich na rodzaje: fundusze strukturalne i inne

Dokładny podział funduszy strukturalnych: fundusze EFS, EFRR i FS, i co z tego wynika dla księgowości

Bezzwrotna pomoc zagraniczna - charakterystyka dotacji z tych środków

Środki na realizację WPR i EFRG

Środki z EFR

Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Lekcja 2

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 1)

Podział dotacji na tzw. miękkie i twarde - charakterystyka pod kątem księgowania

Obowiązek wyodrębnionej ewidencji księgowej - regulacje europejskie oraz przepisy polskiego prawa w tym zakresie

Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i WNiP:

- rodzaje współfinansowania środków trwałych - dotacja do zakupu środka trwałego, dotacje do finansowania środków trwałych, dofinansowanie do amortyzacji

- amortyzacja jako wkład niepieniężny do projektu

- dokumenty księgowe, które należy zgromadzić przy zakupie środka trwałego z dotacji - checklist

- księgowanie zakupu środka trwałego i jego amortyzacji na przykładach wraz z dekretami, w tym: - księgowanie częściowego zakupu środka trwałego, księgowanie amortyzacji, księgowanie amortyzacji jako wkładu niepieniężnego

- praktyczne problemy z księgowaniem środków trwałych i WNiP kupowanych z dotacji

- specyficzne wymogi dotyczące dokumentacji zakupu środków trwałych i WNiP w projektach europejskich - jaką dodatkową dokumentację należy zgromadzić - checklist

Prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe w projektach, działalność innowacyjna - ujęcie rachunkowe oraz spojrzenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego

Lekcja 3

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 2)

Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych:

- obowiązek wyodrębnionych kont bankowych, obowiązek lub zakaz dokonywania transakcji gotówkowych w projektach - wprowadzenie

- dekretacja i księgowanie środków pieniężnych na przykładach

- praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu ewidencji bankowych projektu oraz ewidencji kasowych

Wyodrębniona ewidencja rozrachunków:

- rodzaje rozrachunków, które są wymagane prawem w przypadku realizacji projektów - obligatoryjne, oraz te, które stosujemy w praktyce - fakultatywne

- dekretacja i księgowanie rozrachunków

- ulga na złe długi a rozrachunki z tytułu realizacji projektów

- praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu rozrachunków projektu

Wyodrębniona ewidencja przychodów:

- przychód z tytułu realizacji projektu a wpływ dotacji na konto bankowe beneficjenta

- rozliczenia międzyokresowe przychodów

- dekretacja i księgowanie wpływu dotacji na rachunek bankowy zarówno z tytułu zaliczki, refundacji, jak i innych rozliczeń

Lekcja 4

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym (część 3)

Wyodrębniona ewidencja kosztów:

- koszty prowadzone w układzie wyłącznie rodzajowym - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne

- koszty prowadzone w układzie według miejsc powstawania kosztów - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne

- koszty prowadzone równolegle w dwóch układach kosztowych - zagadnienia praktyczne

- plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie rodzajowym - przykład

- plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie według miejsc powstawania kosztów - przykład

- plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w obu układach - zagadnienia praktyczne i przykłady

Lekcja 5

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym (część 4)

Wyodrębniona ewidencja kosztów (ciąg dalszy):

- dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: amortyzacja środków trwałych i WNiP, środki trwałe w budowie, prace inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe - przykłady i problemy praktyczne

- dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: wynagrodzenia - stosunek pracy, umowy cywilnoprawne - przykłady i zagadnienia praktyczne

- dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: podróże służbowe, zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu itp.

- dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: koszty pośrednie (ogólne, overheads)

- dekretacja i księgowanie kosztów w układzie pozabilansowym

Lekcja 6

Budżet projektu

Budżet projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy a harmonogram płatności - wprowadzenie

Rodzaje budżetów w projektach, budżet zadaniowy

Koszty pośrednie (ogólne, overheads)

Koszty bezpośrednie w podziale na zadania/etapy - powiązanie z ewidencją księgową

Powiązanie budżetu projektu z planem kont - wyodrębniona ewidencja księgowa na przykładach

Harmonogram płatności - zmiany w harmonogramie i skutki w rachunkowości projektu

Lekcja 7

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Kwalifikowalność projektów

Zakres geograficzny kwalifikowalności

Trwałość projektu

Lekcja 8

Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 1)

Wytyczne horyzontalne oraz szczegółowe - wprowadzenie

Wkład niepieniężny - czyli amortyzacja, wynagrodzenia - wolontariat - specyficzne wymogi zgodnie z odrębnymi przepisami - przykłady

Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

Amortyzacja

Wynagrodzenia

Zakup środków trwałych

Lekcja 9

Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 2)

Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych

Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu

Zakup gruntu

Zakup nieruchomości zabudowanej

Leasing

Podatek od towarów i usług

Koszty ogólne

Pomoc techniczna

Mieszkalnictwo

Lekcja 10

Podatek VAT w projektach

Zasady kwalifikowania podatku VAT w korespondencji z art. 86 ustawy o VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie

Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu

Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29a

Przegląd interpretacji ogólnych oraz indywidualnych z problematyki dotacji europejskich

Przegląd wyroków WSA i NSA w tematyce podatku VAT w projektach unijnych

Lekcja 11

Podatek PIT w projektach

Osoba fizyczna prowadząca działalność otrzymująca dotacje - ujęcie podatkowe

- podatkowa księga przychodów i rozchodów

- ujęcie podatkowe oraz wyodrębniona ewidencja księgowa u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatek w formach ryczałtowych

- osoba fizyczna otrzymująca dotacje na założenie działalności gospodarczej - rodzaje dotacji i związane z tym skutki podatkowe w podatku dochodowym od strony przychodów i kosztów podatkowych, kosztów niestanowiących KUP itp.

Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z tzw. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnienie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 - interpretacje oraz przegląd orzecznictwa w tym zakresie

Lekcja 12

Podatek CIT w projektach

Otrzymanie i wpływ dotacji na rachunek bankowy a przychód podatkowy - ewidencja podatkowa przychodów z tytułu dotacji, wyłączenia - najnowsze orzecznictwo w tym zakresie

Wydatki z tytułu realizacji projektu a koszty podatkowe - wyłączenia z kosztów podatkowych z art. 16

Korekta kosztów wstecz - przegląd najnowszych wyroków sądowych w tym zakresie

Jak ująć przychody i koszty z tytułu realizacji projektu w roku podatkowym w deklaracji CIT-8 - dokładna instrukcja krok po kroku na przykładach

Lekcja 13

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

Dokumenty finansowo-księgowe, opisywanie dokumentów księgowych, rodzaje i techniki opisu, opis elektroniczny

Dokumenty merytoryczne - wymogi dotyczące archiwizacji dokumentacji, w tym w okresie trwałości projektu

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych i merytorycznych w projekcie - przykład

Lekcja 14

Kontrola w projekcie unijnym

Instytucje, które mogą nas kontrolować z powodu realizacji projektu

Kontrola dokumentów na miejscu - jak się przygotować, jakie mamy prawa i obowiązki?

Kontrola wewnętrzna - formalna, merytoryczna, finansowa

Audyt projektu - kiedy jest obligatoryjny?

Kontrola w trakcie realizacji projektu, na koniec realizacji projektu, w okresie trwałości projektu - cechy wspólne i unikatowe

Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji projektów

Lekcja 15

Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

Prezentacja dotacji w bilansie

Prezentacja dotacji w rachunku wyników

Prezentacja dotacji w innych elementach sprawozdania finansowego jednostki

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »