01.03.2022: Rozliczenie roczne PIT

Kryptowaluty w rozliczeniu rocznym

Choć kryptowaluty uważane są powszechnie przez laików za środki płatnicze umykające uwadze fiskusa, praktyka temu przeczy. Przychody uzyskiwane z obrotu kryptowalutami są traktowane jak dochody z zysków kapitałowych i tak samo opodatkowane. Zatem, jeśli w wyniku transakcji na rynku kryptowalut uzyskałeś dochód, trzeba będzie od niego zapłacić 19% podatku.

Co istotne, zeznanie PIT-38 należy złożyć również w przypadku, gdy przychody z kryptowalut podatnik uzyska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tych przychodów nie łączy się z pozostałymi przychodami z działalności).


Uwaga

Powyższa zasada nie dotyczy prowadzących działalność wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 12 działalności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany).


Czyli przychody z czynności polegających na obsłudze obrotu kryptowalutą, jej przechowywania, wymiany itp. na rzecz innych podatników zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, natomiast przychody ze sprzedaży kryptowaluty lub jej zamiany na dobra nie będące inną kryptowalutą traktowane są jak przychody z zysków kapitałowych.


Pamiętaj

Wymiana kryptowaluty z jednej na inną nie generuje przychodu.


Zeznanie roczne

Właściwym formularzem podatkowym dla przychodów z odpłatnego zbycia kryptowalut będzie PIT-38. Należy go złożyć w terminie od 15.02 do 31.04. roku podatkowego za rok poprzedni. Zeznanie złożone przed 15.02 zostanie potraktowane jako złożone 15.02.

Obowiązuje oczywiście zasada, że 30 kwietnia wypadający w sobotę lub dzień ustawowo wolny powoduje przesunięcie ostatniego dnia na złożenie zeznania na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Podstawa opodatkowania, brak przychodów, strata

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, który jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Przychód powstaje, jeśli posiadacza kryptowaluty dokona jej sprzedaży na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku - wymieni waluty wirtualne na dowolny prawny środek płatniczy.

Przychód powstanie również, jeśli nastąpi zapłata walutami wirtualnymi za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną lub zostanie uregulowane inne zobowiązanie.

Po dokonaniu obliczeń może okazać się, że transakcje na kryptowalutach przyniosły stratę. Nie może ona zostać odliczona w latach kolejnych tak, jak strata z działalności gospodarczej. Ale nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w roku podatkowym można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku podatkowym.

Co istotne - przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych nie łączysz z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.


Ważne

Zeznanie należy złożyć również wtedy, gdy podatnik nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, lecz poniósł w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.


Pamiętaj, że dane niezbędne do złożenia zeznania musisz ustalić samodzielnie. Podmioty pośredniczące w transakcjach na rynku kryptowalut nie mają obowiązku sporządzania informacji PIT-11 czy PIT-8C, tak jak płatnicy podatku dochodowego.

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych są udokumentowane wydatki poniesione na nabycie walut wirtualnych oraz koszty związane ze zbyciem walut wirtualnych, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży tych walut.

Wszystkie koszty poniesione w danym roku podatkowym należy wykazać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku zostały uzyskane przychody, czy też nie.

Przy zaliczaniu do kosztów uzyskania należy uważać na istotne ograniczenie.

Do kosztów można zaliczyć wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych, co oznacza, że za koszty uzyskania nie można uznać kosztów finansowania zakupu walut wirtualnych (np. pożyczek, kredytów itp.). Podobnie, w przypadku gdy waluty pozyskiwane są w drodze ich kopania, za koszty uzyskania przychodów nie można uznać wydatków poniesionych na:

  • zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej,

  • zakup energii elektrycznej zużywanej w związku z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Do kosztów nie możesz także zaliczyć wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

Redakcja podatki.biz


Uwaga

Dla osób aktywnych na rynku kryptowalut dostępny jest e-kurs: Kryptowaluty - podatki i rachunkowość


 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...