Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.06.2014

Koszty wysyłki a stawka ryczałtu w PIT

Pytanie podatnika: Jaka stawka podatkowa ryczałtu winna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 14 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu kosztów wysyłki sprzedanych towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu kosztów wysyłki sprzedanych towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie handlu internetowego art. elektronicznymi oraz usług elektronicznych i konserwacyjnych. Sprzedawane towary często wysyłane są do klientów przesyłkami pocztowymi za pośrednictwem Urzędu oraz firm kurierskich. Koszty wysyłki zgodnie z regulaminem sprzedaży ponosi nabywca, w związku z czym oprócz należności za dostarczony towar (przedmioty wysyłane) nabywca obciążony jest kosztami wysyłki (koszty te powiększone są także o ewentualne opłaty za pobranie pocztowe). Koszty wysyłki nie są włączone w cenę towaru, lecz naliczone odrębnie i klient jest obciążony kwotą niewiele wyższą od kosztów faktycznie poniesionych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Jaka stawka podatkowa ryczałtu winna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki?

Zdaniem Wnioskodawcy, wspomniane koszty wysyłki są należnością za usługi pomocnicze do działalności handlowej, a więc do opodatkowania kosztów wysyłki ma zastosowanie stawka 3%.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przypadku kiedy koszty dostarczenia towaru ponosi nabywca tego towaru, według wartości poniesionej wcześniej przez sprzedawcę towaru, to w takim przypadku przychodem sprzedającego będzie całość świadczenia należnego od nabywcy z tytułu sprzedanego towaru. Jest nią cena towaru wraz z kosztami jego przesyłki.

Koszty przesyłki określonego towaru są częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedanego towaru. Zatem aby sprzedać określony towar sprzedawca musi ponieść szereg kosztów związanych z tą sprzedażą. Koszty te ponoszone są przez sprzedawcę określonych towarów z tytułu sprzedaży tych towarów i nie są przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej, a ich poniesienie wpływa na uzyskany przez podatnika przychód.

Zatem ponosząc koszty o których wyżej mowa, a następnie obciążając nimi nabywcę, sprzedawca danego towaru winien żądać od nabywcy należnej z tytułu sprzedaży tych towarów, w skład której wchodzą także koszty dostarczenia ich nabywcy. Koszty ponoszone w związku i z tytułu sprzedaży towarów, winny nie tylko wchodzić w ramy opodatkowane według stawki podatkowej właściwej do realizacji tego świadczenia, czyli sprzedaży towarów.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy - ryczałt od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%.

Reasumując: w świetle obowiązujących przepisów, kwota stanowiąca koszt przesyłki towaru wraz z ceną towaru będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej powodujący obowiązek odprowadzania 3% zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż sprzedawane przez Wnioskodawcę towary wysyłane są do klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Zgodnie z regulaminem, koszty przesyłki ponosi nabywca. W związku z powyższym, oprócz należności za dostarczony towar, nabywca obciążony jest kosztami wysyłki.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w opisanym stanie faktycznym koszty wysyłki stanowią część składową kwoty należnej z tytułu sprzedaży towarów, a więc przychód należny z prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest oprócz należności za sprzedany towar także należność otrzymana tytułem jego wysyłki.

Wyżej wymieniony przychód (w całości) podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki właściwej do opodatkowania przychodu ze sprzedaży towarów.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Przy czym, za działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż skoro przychód z dokonanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży towarów podlega opodatkowaniu wskazaną we wniosku 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to również ta część uzyskanego przychodu, która odpowiada należności otrzymanej od nabywców towarów tytułem kosztów wysyłki również podlega opodatkowaniu ww. stawką ryczałtu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego wdacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 22 maja 2014 r., nr IPPB1/415-237/14-2/AM - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: sprzedaż wysyłkowa, pit, opodatkowanie, ryczałt, stawka, podatek ryczałtowy, towar, wysyłka, koszt wysyłki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz