Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.02.2016

Koszty pośrednie i bezpośrednie. Rozliczenie dla potrzeb podatkowych

Czym różnią się od siebie koszty pośrednie i bezpośrednie? W którym momencie powinny zostać rozliczone dla potrzeb podatku dochodowego? Czy liczy się tylko data faktury? Zobaczmy.

Zaznaczmy na początek, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Dodajmy, że – w myśl ogólnej zasady – koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Koszty bezpośrednio związane z przychodem

Przepisy podatkowe wskazują, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b o PIT.

Stosownie zaś do art. 22 ust. 5a ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
  • złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. Zasadę tę wprowadza art. 22 ust. 5b ustawy o PIT.

Koszty pośrednie. Data rozliczenia

Koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są natomiast potrącalne w dacie ich poniesienia.

Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Mówi o tym art. 22 ust. 5c ustawy o PIT.

Dodajmy, że w myśl art. 22 ust. 5d ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów co do zasady uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Moment rozliczenia wydatku

Jak wyjaśnia Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 stycznia 2016 r., nr IPTPB3/4511-257/15-3/JZ, w przypadku podatników ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością w księgach rachunkowych ustawodawca co do zasady podzielił koszty uzyskania przychodu na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu należy uznać te koszty, których poniesienie można wprost powiązać z konkretnym przychodem uzyskanym przez podatnika (np. zakup towarów handlowych).

Organ podatkowy wskazuje, że koszty pośrednie to takie koszty, których nie można powiązać bezpośrednio z uzyskaniem konkretnego przychodu, lecz ich poniesienie służy całokształtowi prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. koszty administracyjne).

Koszty bezpośrednie potrącalne są co do zasady w momencie uzyskania przychodu, z którym ich poniesienie było związane, tzn. pomniejszają one podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym dopiero w momencie, w którym zostanie uzyskany przychód, w celu uzyskania którego zostały poniesione, chyba że zostaną one poniesione po dniu, w którym mija termin złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym osiągnięto przychód. W takim przypadku, zgodnie z literalnym brzmieniem cyt. art. 22 ust. 5b ustawy o PIT, stanowią koszty uzyskania przychodu w roku następnym.

Natomiast koszty pośrednie pomniejszają przychód w dacie ich poniesienia, chyba że dotyczą więcej niż jednego roku podatkowego. Wówczas pomniejszają przychód proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Akcyza i opłata za korzystanie ze środowiska jako koszt podatkowy

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie wskazanej wyżej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że akcyza jest kosztem uzyskania przychodu bezpośrednim, gdyż wiąże się z konkretnymi sprzedażami towarów objętych tym podatkiem, a opłata za korzystanie ze środowiska (niemająca charakteru sankcyjnego) jest kosztem związanym z całokształtem prowadzonej działalności (z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa). Opłaty tej nie można bowiem odnieść do konkretnego przychodu, stąd też należy ją zakwalifikować do kosztów pośrednich.

Reasumując, organ podatkowy uznał, że akcyza za grudzień 2014 r. zapłacona w lutym 2015 r., jako koszt bezpośredni poniesiony przed dniem, w którym mija termin złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym osiągnięto przychód, powinna obciążać koszty uzyskania przychodu 2014 r., zaś opłata za korzystanie ze środowiska, jako koszt pośredni, powinna stanowić koszt uzyskania przychodów w okresie, w którym została poniesiona, czyli w 2015 r.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz