Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.09.2017

Koszty podatkowe związane z eksploatacją samochodu

Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zakupów na potrzeby działalności.

Z tytułu użytkowania samochodu w swojej działalności możesz do kosztów podatkowych zaliczyć m.in.:

 • koszt ubezpieczenia

Sama polisa ubezpieczeniowa może być dowodem księgowym, o ile zawiera następujące dane: strony umowy, datę wystawienia, określony przedmiot umowy – zakres ubezpieczenia, wysokość składki, podpisy stron i datę dokonania płatności. Oznacza to, że w przypadku polisy ubezpieczeniowej nie musisz dysponować fakturą,

 • wydatki związane z naprawą i bieżącą eksploatację pojazdu

Tu katalog kosztów jest otwarty. Każdy wydatek, który ma związek z działalnością i pozwala użytkować pojazd może być Twoim kosztem podatkowym. W szczególności można wymienić tu:

 • koszty naprawy i części zamiennych,
 • przeglądy techniczne,
 • montaż dodatkowych urządzeń, o ile mają związek z prowadzoną działalnością,

Szczególnym rodzajem kosztu podatkowego jest zapłacony podatek VAT, którego nie możesz odliczyć. Jeżeli przysługuje Ci prawo do częściowego odliczenia VAT (50% z tytułu mieszanego używania samochodu, zarówno do celów firmowych jak i prywatnych), pozostała – nieodliczona część podatku stanowi koszt podatkowy.

Jakich wydatków nie wliczysz w koszty

Pamiętaj, że nie wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu możesz zaliczyć w koszty. Dotyczy to m.in.:

 • wydatków przekraczających limit "kilometrówki" w przypadku samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, w tym stanowiących własność przedsiębiorcy – podatnika podatki PIT lub też  niestanowiących składnika majątku przedsiębiorców – podatników podatku CIT  (nie dotyczy m.in. samochodów ciężarowych stanowiących środek trwały, samochodów w leasingu operacyjnym),
 • wydatków  ponoszonych  na  rzecz  pracowników  z  tytułu  używania  przez  nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:
  • w  celu  odbycia  podróży  służbowej  (jazdy  zamiejscowe)  w  wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu określonych przepisami stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
  • w  jazdach  lokalnych  –  w  wysokości  przekraczającej  wysokość miesięcznego  ryczałtu  pieniężnego  albo w  wysokości  przekraczającej określonej przepisami stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;
 • strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (AC),
 • odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do użytkowania (jeśli samochód jest w ewidencji środków trwałych),
 • odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu, od tej części jego wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na jego nabycie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w takiej części, w jakiej -  w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia - pozostaje równowartość  20 tys. euro przeliczona na złote (według ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski kursu sprzedaży walut obcych z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia) – w przypadku podatników PIT. W przypadku podatników CIT – przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej jest równowartość 20 tys. euro z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (inaczej mówiąc, jeśli wartość samochodu jest wyższa niż 20 tys. euro a składka wynosi np. 5 tys. zł, możesz odliczyć tę część składki, jaką zapłaciłbyś, gdyby wartość samochodu wynosiła 20 tys. euro). Dotyczy to składki AC  każdego samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej  (tj. będącego środkiem trwałym, niewpisanego do ewidencji środków trwałych, samochodu leasingowanego, używanego na podstawie umowy najmu, czy prywatnego samochodu przedsiębiorcy używanego w firmie).

Przepisy dotyczące kosztów, których nie zaliczysz w koszty znajdziesz m.in. w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

biznes.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz