Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników czasem bez PIT

Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy, o ile nie będą służyć ich osobistym celom, nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia. Nie będą zatem przychodem ze stosunku pracy.

Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-140/15/MZ.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca chciał udostępnić samochody służbowe swoim pracownikom: członkom zarządu, kadrze kierowniczej i innym pracownikom wykonującym obowiązki służbowe poza miejscem określonym w umowie jako miejsce pracy lub poza miejscami prowadzenia działalności firmy. Samochody miały być przekazywane pracownikom w oparciu o procedurę udostępniania samochodów i powierzane z obowiązkiem zwrotu. Pracownicy mieliby ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mienie w myśl przepisów Kodeksu pracy. Dodatkowo mieliby zostać zobowiązani do dbałości o przekazane samochody w zakresie stanu technicznego oraz ochrony przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi, nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Przychody ze stosunku pracy w ustawie o PIT

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał w pierwszej kolejności, że stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zaznaczył, że przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, zwłaszcza dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń, należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak wynika bowiem z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Dojazdy samochodem z domu do pracy i z powrotem. Z podatkiem czy bez?

Zdaniem organu podatkowego pracownicy dojeżdżający samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania, będącego wyznaczonym miejscem parkowania, do siedziby firmy (czy też miejsca wykonywania zadania) oraz z siedziby firmy (czy też z miejsca wykonywania zadania) do miejsca zamieszkania co do zasady nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez pracodawcę zgodnie z uregulowanymi zasadami.

Sytuacja taka występuje wówczas, gdy pracodawca nie dysponuje zabezpieczonym placem bądź garażem, w którym mógłby bezpiecznie parkować samochody użytkowane przez pracowników, bądź gdy wynika to z charakteru zadań służbowych realizowanych przez pracowników.

Parking pod domem bez podatku?

Jak wskazał organ podatkowy, przejazdy z miejsca zamieszkania danego pracownika do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem przydzielonymi samochodami służbowymi, co mogło zostać podyktowane charakterem pracy, nie będą stanowiły przychodu dla pracowników ze stosunku pracy, o ile przejazdy te będą odbywać się wyłącznie w celach służbowych i nie będą służyć w istocie tylko i wyłącznie sfinansowaniu (pokryciu) kosztów dojazdu do pracy.

Przejazdy stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie firmy, wyrażająca się w ustanowionych przez pracodawcę zasadach poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym jego bezpieczeństwo, a także m.in. z uwagi na charakter zadań służbowych, stałą gotowość (mobilność) do wykonywania obowiązków służbowych. W takiej sytuacji na pracodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Krzysztof Koślicki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...