Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.04.2018

Korepetycje - działalność gospodarcza, działalność świadczona osobiście, działalność nieewidencjonowana

Szczęśliwie dla korepetytorów wkrótce (30.04.2018) wejdą w życie przepisy nowego Prawa Przedsiębiorców, przewidujące możliwość prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej - czyli działalności w niewielkim rozmiarze przychodowym. Dlaczego to ma być szczególnie fortunne dla korepetytorów? Ano dlatego, że po pojawieniu się nowych przepisów będą mogli spokojnie zająć się tym, co potrafią najlepiej - czyli nauczaniem, zamiast zgłębiać meandry polskiego prawa. Na razie nie mogą mieć żadnej pewności co do sposobu zakwalifikowania przez administrację podatkową wykonywanego przez nich zajęcia.

Sami też raczej tego nie rozstrzygną, skoro w tej samej materii KIS nie może się porozumieć sama ze sobą. Dowód? Dwie interpretacje indywidualne (ta nazwa pasuje tu znakomicie) wydane przez ten sam organ - czyli Dyrektora KIS w dwóch bardzo podobnych sprawach - ale z dwoma różnymi rozstrzygnięciami.

Oto interpretacja 0115-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ z 24.10.2017 r. Wnioskodawca - nauczyciel języka niemieckiego, rozpoczynający udzielanie korepetycji. Utrzymuje się od wielu lat z pracy etatowej (umowa o pracę w szkole) - dalej Nauczyciel I.

A oto druga interpretacja - 0115-KDIT3.4011.362.2017.2.J z 08-02-2018 r. Wnioskodawca - nauczyciel matematyki, rozpoczynający udzielanie korepetycji. Utrzymuje się od wielu lat z pracy etatowej (umowa o pracę szkole) - dalej Nauczyciel II.

Zarówno Nauczyciel I jak i Nauczyciel II, przedstawiając problem poinformowali, iż przedmiotem ich aktywności ma być (jest) udzielanie korepetycji z przedmiotów, którymi zajmują się też na etacie w szkole. Obaj poinformowali, że działalność tę prowadzić będą we własnym mieszkaniu. Obaj traktować będą dochody z tej aktywności jako dodatkowe. Nauczyciel I dodatkowo poinformował, że zamierza wykorzystywać nowoczesne środki komunikacji w postaci Internetu i komunikatora, Nauczyciel II będzie korepetytantów przyjmował w mieszkaniu.

Obaj Nauczyciele powzięli wątpliwość, jak zakwalifikować ich aktywność - czy jest to działalność gospodarcza, czy też działalność wykonywana osobiście. Właściwa kwalifikacja ma istotne konsekwencje formalnoprawne i podatkowe - stąd ich zaniepokojenie i wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej.

Efekt? Tylko Nauczyciel II może spać spokojnie. Nauczycielowi I pozostaje czekać na wejście w życie nowych przepisów i przeniesienie się ze strefy podatkowej niepewności do komfortowej, białej strefy działalności nieewidencjonowanej.

Warto przytoczyć fragmenty uzasadnienia dla Nauczyciela I i II (wytłuszczenia moje).

Nauczyciel I

„Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu udzielania korepetycji, o których mowa we wniosku, należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, wymieniona w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem działalność gospodarcza w zakresie usług edukacyjnych – nauczania, udzielania lekcji na godziny.

Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, nie można przychodów z opisanych we wniosku czynności zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako osobiście wykonywanej działalności oświatowej. Co prawda z treści wniosku wynika, że czynności związane z udzielaniem korepetycji Wnioskodawca wykonuje osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, jednakże – jak sam wskazał we wniosku – spełnione są przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to działalność zarobkowa, a Wnioskodawca wykonuje powyższe czynności we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Sam ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek ilości uczniów, którym będzie korepetycji udzielać. Ma On prawo zmieniać terminy czy odwoływać zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu. Nie wykonuje On również powierzonych zadań (korepetycji) pod kierownictwem zleceniodawcy. Korepetycje prowadzone są w pokoju własnego mieszkania Wnioskodawcy przez komunikator SKYPE lub narzędzia Google. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej. Miejsce prowadzenia wykonywanych zadań, brak bezpośredniego kierownictwa i nadzoru oraz zakres ciążącej odpowiedzialności kwalifikuje Wnioskodawcę w świetle tego przepisu do kategorii osób osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej".

Nauczyciel II

"Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest nauczycielem matematyki zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo, osobiście i samodzielnie, bez wykorzystania pracy innych osób udziela w swoim mieszkaniu korepetycji uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem danego zakresu materiału z matematyki. Wnioskodawca udziela korepetycji osobiście, w zależności od potrzeb uczniów i własnego czasu. Zajęcia odbywają się u Niego w mieszkaniu i nie mają charakteru ciągłego, ze względu na potencjalne rotacje uczniów związane z zadowoleniem bądź niezadowoleniem ze sposobu prowadzonych lekcji, przerwy świąteczne, wakacje oraz ilość wolnego czasu Wnioskodawcy. Nie ponosi On odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat tych czynności. Wykonuje czynności pod kierownictwem osób trzecich – zlecenie opanowania danego zakresu materiału z matematyki, w miejscu i godzinie uzgodnionej z osobą dokształcającą się. Nie ponosi ryzyka gospodarczego, gdyż korepetycje traktuje jako dodatkowy, niestały, nieciągły dochód, a Jego głównym dochodem jest umowa na czas nieokreślony – praca w szkole jako nauczyciel i przygotowywanie się do zajęć w swoim domu – po godzinach lekcyjnych w szkole. Wnioskodawca nie prowadzi zorganizowanej szkoły, w której zatrudniałby nauczycieli, ale wykonuje działalność osobiście.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa uznać należy, że skoro – jak wprost wskazuje Wnioskodawca – działalność polegająca na udzielaniu korepetycji nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, to nie jest prowadzona w sposób określony w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, z wniosku wynika, że zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. nie ponosi On odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat tych czynności, wykonuje czynności pod kierownictwem osób trzecich (zlecenie opanowania danego zakresu materiału z matematyki, w miejscu i godzinie uzgodnionej z osobą dokształcającą się) oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. W związku z tym, iż – jak wskazuje Wnioskodawca – podejmowane przez Niego czynności mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej i nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, to przychody uzyskiwane z tego tytułu powinny być zaliczone do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Czyż to nie wspaniały przykład na to, jak różnie można ocenić kwestie ciągłości, odpowiedzialności za rezultat oraz kierownictwa i nadzoru?

Interpretacje - dla chcących je porównać (należy je wyszukać na stronie http://sip.mf.gov.pl wklejając odpowiednie sygnatury)

Nauczyciel I: 0115-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ z 24.10.2017 r.

Nauczyciel II: 0115-KDIT3.4011.362.2017.2.J z 08-02-2018 r.

RG

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz