Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.06.2015

Korekta zapisu kasy fiskalnej po zwrocie towaru

Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady musi być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie ewidencjonuje się jednak zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług. Jak w takim razie ująć zwrot sprzedanego towaru i skorygować rozliczenia VAT?

Wyjaśnia to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2015 r., nr IPTPP4/4512-92/15-4/BM. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących zostały określone w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363). Wskazał, że w myśl § 3 ust. 3 rozporządzenia nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Niezbędna ewidencja zwrotów i reklamacji

Jak podkreślił organ podatkowy, skoro kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić odrębną ewidencję.

Stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  1. datę sprzedaży,
  2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
  3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
  4. wartość brutto zwracanego towaru albo wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
  6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  7. protokół przyjęcia zwrotu towaru bądź reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Sprzedaż przez internet i prawo do zwrotu

Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów. Zatem konsumentom dokonującym zakupów w sklepie internetowym przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej ze sprzedawcą umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, jakie składa klient, zawiera oświadczenie woli, że klient odstępuje od umowy, oraz dane identyfikujące umowę, takie jak jej data – data zakupu, specyfikacja zakupionych towarów, w sposób pozwalający na ich jednoznaczne przypisanie do umowy.

Organ podatkowy podkreślił, że sprzedawca może zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do przesyłki dołączali podpisany formularz identyfikujący klienta i towar, jednak nie może wymagać załączenia takiego formularza ani tym bardziej nie może od jego załączenia warunkować zwrotu pieniędzy, czy tym bardziej warunkować skuteczności odstąpienia od umowy.

Obligowanie konsumenta do uzyskania pisemnego potwierdzenia odstąpienia od umowy sprzeciwiałoby się przepisom ustawy o prawach konsumenta i implementowanej przez nie dyrektywy. Celem tych przepisów jest bowiem przede wszystkim ujednolicenie ram regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.

Dokumentowanie zwrotu dla potrzeb VAT

Zwrot towarów sprzedanych za pośrednictwem internetu jest dokumentowany w zależności od tego, czy następuje za pośrednictwem operatora pocztowego, czy też w sklepie. Sprzedawca zatem gromadzi dokumenty potwierdzające sprzedaż, a także przesłane drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wydruk), w przypadku zwrotu osobistego przez klienta w sklepie – protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez obie strony, w przypadku jego przesłania za pośrednictwem kuriera lub operatora – kopertę lub inne opakowanie przesyłki z danymi klienta zwracającego towar, datą nadania przysyłki rejestrowanej zawierającej w celu zwrotu towaru oraz kopie dokumentu potwierdzającego odbiór zwracanego towaru, polecenie przyjęcia towaru do magazynu, protokół przyjęcia zwrotu towaru, który w razie zwrotu dokonanego w sklepie będzie zawierał podpis sprzedawcy i klienta, a w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem operatora pocztowego będzie podpisany wyłącznie przez sprzedawcę, potwierdzenie zwrotu zapłaconej ceny (przekaz, przelew, system dotpay, potwierdzenie zwrotu gotówką) – zwrot pieniędzy nastąpi dopiero po zwrocie towaru.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej zwrot towarów sprzedawanych za pośrednictwem internetu jest ujmowany przez sprzedawcę w ewidencji, która musi zawierać informacje wymienione wyżej w pkt 1–6. W razie zwrotu dokonywanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera sprzedawca ma obowiązek sporządzić jednostronny protokół przyjęcia zwrotu towaru, w którym nie będzie podpisu klienta zwracającego towar.

Rozliczenie podatku od towarów i usług po zwrocie towaru

Organ podatkowy podkreślił, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur), jednak brak regulacji prawnych w tym zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że wartość danej transakcji była inna niż kwota figurująca na paragonie bądź dokonano zwrotu zakupionego towaru.

Obniżenie podstawy opodatkowania możliwe będzie zatem w przypadku posiadania przez sprzedawcę dokumentacji, z której będzie wynikał zwrot towaru przez określonego klienta, wartość zwróconego towaru oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego należności za towar. Trzeba bowiem pamiętać, że stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wartość zwróconych towarów. Jeżeli zatem „kwota zwróconej płatności za towar” będzie równa wartości zwróconego towaru, wówczas sprzedawca będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę zwróconej płatności za towar.

Krzysztof Koślicki

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz