03.02.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Korekta spisu z natury po zwrocie towarów handlowych

Pytanie podatnika: Kontrahenci Wnioskodawcy będą mieć możliwość zwrotu zakupionych towarów nawet do 6 miesięcy. W przypadku zwrotu wystawiana będzie faktura korygująca. Faktury korygujące związane ze zwrotem towarów będą mogły w związku z tym być wystawione po zakończeniu roku, w którym wykazano przychód z ich sprzedaży, w tym po okresie 4 miesięcy od zakończenia roku (po złożeniu deklaracji PIT-36). Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygować spis z natury dot. 2014 roku w przypadku zwrotu towaru po 30 kwietnia 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku dokonania korekty spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio (w tymże roku podatkowym) towarów handlowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie obowiązku dokonania korekty spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio (w tymże roku podatkowym) towarów handlowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o sprzedaż towarów importowanych z zagranicy. Podatek dochodowy rozlicza na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym będzie wystawiał faktury dokumentujące sprzedaż. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kontrahenci Wnioskodawcy będą mieć możliwość zwrotu zakupionych towarów nawet do 6 miesięcy. W przypadku zwrotu wystawiana będzie faktura korygująca. Faktury korygujące związane ze zwrotem towarów będą mogły w związku z tym być wystawione po zakończeniu roku, w którym wykazano przychód z ich sprzedaży, w tym po okresie 4 miesięcy od zakończenia roku (po złożeniu deklaracji PIT-36).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygować spis z natury dot. 2014 roku w przypadku zwrotu towaru po 30 kwietnia 2015 roku?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest obowiązku korygowania spisu z natury. W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, ze zm. - winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

W przypadku sprzedaży towaru w 2014 r. towar ten nie będzie się znajdował w magazynie Wnioskodawcy na moment sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z mechanizmem rozliczania kosztów tzw. różnicami remanentowymi, koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie będą korygowane w zakresie towarów, które na dzień sporządzenia spisu z natury nie będą się znajdowały w magazynie tj. zostaną sprzedane w 2014 r. Zwrot towaru w 2015 r. nie zmieni stanu magazynowego na dzień sporządzenia spisu z natury. Istotą spisu z natury jest odzwierciedlenie stanu faktycznego na konkretny dzień w celu dokonania rozliczeń podatkowych i uzyskania efektu względnej bezpośredniości kosztu tzn. kosztem w roku 2014 pozostaną jedynie wydatki na towary sprzedane w 2014 r.

Konsekwentnie ze stanowiskiem wyrażonym wyżej Wnioskodawca uważa, że nie jest konieczne dokonanie korekty spisu z natury, gdyż powinien on odzwierciedlać stan faktyczny na dzień jego sporządzenia. Gdyby była konieczność dokonania korekty przychodu wstecz, bez istnienia podstawy prawnej korygowania spisu z natury doszło by do sytuacji, w której pomniejszenie przychodu 2014 r. bez możliwości skorygowania kosztu oznacza rozbieżności pomiędzy latami ujęcia przychodu i kosztu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zwrotu towaru w 2015 r. powinna być dokonana korekta przychodu w bieżącym okresie bez korygowania kosztu spisem z natury. W 2015 r. pomniejszony zostanie przychód, jeszcze de facto bez korygowania kosztów. Jeżeli towar zostałby sprzedany w 2015 r. towar nie znajdzie się w spisie z natury sporządzonym na koniec 2015 r. Powstanie jedynie nowy przychód z tytułu sprzedanych towarów. Jeżeli jednak towar nie zostanie sprzedany spisem z natury wartość tego towaru pomniejszy koszty 2015 r. Przyjęcie takiej zasady pozwoli na wykazanie przychodów i kosztów w sposób najlepiej odwzorowujący stan faktyczny. Korygowanie przychodu wstecz oraz korygowanie spisu z natury prowadzi do zaprzeczenia zasadom rozliczania podatku dochodowego i instytucjom służącym rozliczeniom podatkowym - spis z natury powinien odzwierciedlać stan faktyczny. Równie dobrze można by sporządzać spis z natury na podstawie systemów magazynowych, zamiast fizycznego sprawdzenia stanów magazynowych. Spis z natury nie powinien być dostosowywany do skorygowanego wstecznie przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). W myśl § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”, są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2.

W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o sprzedaż towarów importowanych z zagranicy. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym będzie wystawiał faktury dokumentujące sprzedaż. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży. Kontrahenci Wnioskodawcy będą mieć możliwość zwrotu zakupionych towarów nawet do 6 miesięcy. W przypadku zwrotu wystawiana będzie faktura korygująca. Faktury korygujące związane ze zwrotem towarów będą mogły w związku z tym być wystawione po zakończeniu roku, w którym wykazano przychód z ich sprzedaży, w tym po okresie 4 miesięcy od zakończenia roku (po złożeniu deklaracji PIT-36).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w wydanej w wyniku rozpatrzenia tego samego wniosku Wnioskodawcy z dnia 1 października 2014 r. interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1240/14/AP wskazano, że w związku ze zwrotem towarów przez nabywcę Wnioskodawca zobowiązany będzie pomniejszyć pierwotnie uzyskane przychody o wartość zwróconych towarów i w konsekwencji dokonać stosownych korekt w okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku podatkowym), w którym pierwotnie wykaże (wykazał) przychód, to w sytuacji, gdy po zakończeniu roku podatkowego otrzyma zwrot sprzedanych uprzednio (w poprzednim roku) towarów handlowych, winien również dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury. Korekty tej powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego (tj. w przedmiotowej sprawie na dzień 31 grudnia 2014 r). W konsekwencji powyższego, wartość zwróconych towarów poprzez ujęcie w remanencie końcowym zostanie wyłączona z kosztów uzyskania przychodów roku, w którym nastąpiła ich sprzedaż (skorygowana później z powodu ich zwrotu), a jednocześnie poprzez ujęcie w remanencie początkowym następnego roku nastąpi zwiększenie kosztów na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego (tj. 2015 r.).

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 14 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/1/415-1241/14/AP - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, działalność gospodarcza, zwrot towarów, spis z natury, remanent, podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (4)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...