28.03.2017: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Korekta podstawy opodatkowania przy rabatach i zwrotach towarów w WNT

Pytanie podatnika: Czy Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą, jeżeli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty (pomniejszenia) podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego w sytuacji posiadania potwierdzenia akceptacji udzielonego rabatu posprzedażowego bądź w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji posiadania akceptacji zwrotu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty (pomniejszenia) podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego w sytuacji posiadania potwierdzenia akceptacji udzielonego rabatu posprzedażowego bądź w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji posiadania akceptacji zwrotu towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także: Spółka), będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje zakupu niezbędnych do produkcji materiałów (dalej: towary) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT). Zdarzają się sytuacje, w których po wystawieniu faktury dokumentującej WNT kwota należna kontrahentowi ulega zmianie. Na przykład może to wynikać z następujących zdarzeń:

 1. rabat posprzedażowy, np. Spółka otrzymuje rabat posprzedażowy, którego otrzymanie uzależnione jest od przekroczenia określonego pułapu zakupów towarów,
 2. zwrot wadliwych towarów, np. Spółka zamawia i otrzymuje 100 szt. towaru. W wyniku przeprowadzenia kontroli jakościowej stwierdza, że 10 sztuk towaru jest wadliwych. Spółka dokonuje zwrotu 10 sztuk towaru,
 3. zwrot towarów w wyniku nadwyżki ilości dostarczonych i zafakturowanych towarów przez kontrahenta nad ilością wynikającą z zamówienia Spółki, np. Spółka zamawia 100 sztuk towaru. Kontrahent dostarcza Spółce 110 sztuk towaru oraz wystawia fakturę na 110 sztuk. Spółka dokonuje zwrotu 10 sztuk towaru.

Wniosek więc dotyczy sytuacji, w których występuje różnica pomiędzy pierwotną fakturą dokumentującą WNT (rozliczonym WNT) a kwotą WNT, która powinna być ostatecznie rozliczona, przy czym Spółka nie posiada faktury lub noty korygującej od kontrahenta, która potwierdzałaby tę różnicę (zmianę).

W takich sytuacjach Spółka rozważa możliwość skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu WNT bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą od kontrahenta.

Wnioskodawca posiada potwierdzenie akceptacji:

 • udzielonego rabatu posprzedażowego,
 • zwrotu towarów

co stanowi podstawę zmniejszenia podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą, jeżeli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, może on pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą, jeżeli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów.

Na podstawie art. 30a ustawy o VAT do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że „podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

Ponadto zwrócić należy także uwagę na przepis art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym „w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (…)”.

Zauważyć należy, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawodawca nie przewidział reguł określających formalne obowiązki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania (wystawianie faktur korygujących). Nie stosuje się tu bowiem przepisów art. 29a ust. 13-16 ustawy o VAT. Wiąże się to z tym, że w poszczególnych krajach unijnych obowiązki dokumentacyjne przedstawiają się odmiennie niż w Polsce, natomiast polskie przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących nie mają mocy obowiązującej w stosunku do kontrahentów z innych krajów.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż:

W przypadku dokonania WNT:

 • podatnik ma obowiązek dokonania rozliczenia podatku VAT należnego, niezależnie od posiadania faktury - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta, nie później niż 15. dnia miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano dostaw (brak obowiązku posiadania faktury od kontrahenta wynika z obowiązku podatnika do rozliczenia VAT należnego - podstawą opodatkowania jest kwota należna),
 • podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego, o ile posiada fakturę (wymóg faktury wynika z korzystania przez podatnika z prawa do odliczenia).

Natomiast w przypadku korekty transakcji WNT:

 • korekta podatku należnego np. poprzez zwrócenie towarów, czy udzielenie rabatu możliwa jest bez posiadania faktury korygującej, ponieważ:
  1. przepisy nie przewidują w tym zakresie konieczności posiadania faktury korygującej, niemniej jednak
  2. podatnik powinien umieć udowodnić, że nastąpiła zmiana w pierwotnej transakcji WNT (np. dokumentacja mailowa z potwierdzeniem otrzymania zwrotu towaru przez kontrahenta),
 • możliwe jest dokonanie obniżenia odliczonego podatku VAT naliczonego (pomniejszenie naliczonego) - nawet gdy podatnik nie posiada faktury korygującej, ponieważ:
  1. dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego, jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika (inaczej niż rozliczanie podatku należnego, który jest obowiązkiem podatnika),
  2. dokonując obniżenia podatku VAT naliczonego, podatnik nie naraża się na uszczuplenie podatku - w przypadku korekty in minus.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT, w przypadku rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów, właściwe jest uznanie tej czynności przez kontrahenta. Natomiast dokument taki jak faktura czy nota korygująca de facto stanowi potwierdzenie, że czynność ta została uznana (otrzymanie tych dokumentów nie jest wymogiem formalnym do skorygowania WNT). W opisanym stanie faktycznym rolę tę pełnić będzie posiadane potwierdzenie akceptacji udzielenia rabatu czy zwrotu towarów.

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP4/443-303/14-6/EWW: „w sytuacji gdy Zainteresowany nie otrzyma dokumentu korygującego potwierdzającego zwrot towaru do kontrahenta zagranicznego, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów na podstawie zawartego przez strony porozumienia, które potwierdzać będzie akceptację kontrahenta na zwrot towaru”. W powyższej interpretacji jako potwierdzenie akceptacji organ uznał zawarte przez strony porozumienie, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym funkcję tę niewątpliwie pełni posiadane przez niego potwierdzenie akceptacji dokonanych czynności.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że brak jest podstawy prawnej, aby przyjmować, że w przypadku WNT, korekta in minus może nastąpić dopiero w momencie otrzymania takiego potwierdzenia przez kontrahenta.

Wniosek taki, zdaniem Spółki, można wywieść także z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. IBPP2/443-1038/08/RSz (dalej: interpretacja). Wprawdzie nawiązuje ona jeszcze do stanu prawnego, w którym istniał obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, jednak nie powinno wpłynąć to negatywnie na ocenę stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę. W interpretacji tej organ stwierdził:

„Nabywca towarów powinien zatem wystawić wewnętrzną fakturę korygującą zmniejszającą wartość nabycia w przypadku zaistnienia przesłanki ku temu (uzyskania rabatu, zwrotu towarów) bez względu na to, czy dana okoliczność została udokumentowana wystawieniem faktury korygującej przez zagranicznego kontrahenta, czy też innego dokumentu, który potwierdza rabat bądź zwrot wadliwego towaru.

Zatem, w sytuacji, gdy nabywca towarów nabył prawo do rabatu, a fakt ten został uzgodniony z kontrahentem, ustalono ostateczną kwotę rabatu przyznanego Wnioskodawcy oraz został on o tym fakcie, jak i o wysokości przyznanego rabatu powiadomiony przez kontrahenta zagranicznego w formie pisemnej, fakt ten można uznać za wystarczającą przesłankę determinującą konieczność (a zarazem i termin) wystawienia wewnętrznej faktury korygującej”.

Odnosząc powyższą interpretację do stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku, należy zaznaczyć, że:

 • zaistnienie przesłanki do korekty WNT przez Wnioskodawcę powstaje na podstawie posiadanego potwierdzenia udzielenia rabatu sprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów,
 • ani faktura korygująca ani „credit note” nie są konieczne do wystawienia faktury wewnętrznej zmniejszającej podstawę opodatkowania, ponieważ zaistniała już przesłanka do korekty (potwierdzenie udzielenia rabatu),
 • zatem prawo do korekty WNT przez Wnioskodawcę nie jest uzależnione od wystawienia faktury korygującej przez zagranicznego dostawcę czy też innego dokumentu potwierdzającego zwrot towarów (np. „credit note”).

Podsumowując, możliwe będzie dokonanie korekty WNT w rozliczeniu za okres, w którym dokonano rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów, bez oczekiwania na fakturę lub notę korygującą, jeżeli Wnioskodawca posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego czy akceptacji zwrotu towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 15 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Hasła tematyczne: vat, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wnt), podstawa opodatkowania, rabaty, zwrot towarów, wnt, interpretacja indywidualna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...