05.12.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Korekta deklaracji VAT ze względu na nieujęcie faktur w ewidencji

Pytanie podatnika: Pomyłkowo faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu nie zostały uwzględnione w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec br. W kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższych dokumentów do biura rachunkowego celem rozliczenia. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec i tym samym czy miała prawo złożyć korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec uwzględniając w niej ww. faktury, pomimo że nie upłynęły jeszcze dwa kolejne miesiące w których Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni #8209; przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej nieujęte faktury: zakupu i sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej nieujęte faktury: zakupu i sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane oraz sprzedaż towarów i usług budowlanych według PKD pod symbolem 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 41.10.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.73.Z, 47.99.Z, 49.41.Z.

W dniu 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zakupiła towar i usługi budowlane zgodnie z fakturą VAT na kwotę netto 120.410,00 zł, VAT 27.694,30 zł. W dniu nabycia towarów i usług tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni posiadała ww. fakturę.

W tym samym dniu tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży części towarów i usług ujętych w ww. fakturze zakupowej. Dnia 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni wystawiła fakturę sprzedaży o nr 9/2014 na kwotę netto 126.142,50 zł, VAT 29.012,78 zł.

Pomyłkowo ww. faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu nie zostały uwzględnione w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku.

W miesiącu kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższych dokumentów do biura rachunkowego celem rozliczenia. W związku z tym, sporządzona została korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku z uwzględnieniem podatku należnego VAT w wysokości 29.012,78 zł (FA VAT sprzedaży nr 9/2014), jak również z uwzględnieniem podatku naliczonego VAT w wysokości 27.694,30 zł (FA VAT zakupu).

Czy Wnioskodawczyni miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec 2014 roku i tym samym do złożenia korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku, pomimo iż nie upłynął dwumiesięczny okres możliwości rozliczenia podatku naliczonego?

Wnioskodawczyni zaznacza, że w chwili składania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku nie było prowadzone wobec Niej żadne postępowanie kontrolne czy podatkowe. Zatem nie wystąpiły przesłanki uniemożliwiające Wnioskodawczyni złożenie korekty deklaracji, a co za tym idzie korekta deklaracji VAT-7 za marzec 2014 roku została złożona z zachowaniem obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec 2014 roku i tym samym czy miała prawo złożyć korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku uwzględniając w niej zarówno fakturę dokumentującą sprzedaż, jak również fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych i usług, pomimo że nie upłynęły jeszcze dwa kolejne miesiące w których Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za miesiąc marzec 2014 roku uwzględniając w niej pominięte w pierwotnej wersji deklaracji faktury, dokumentujące zarówno sprzedaż jak i zakup towarów handlowych i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady dotyczące składania korekt deklaracji zostały uregulowane w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn, zm.).

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Wskazany przepis statuuje ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W art. 81b § 1 ww. ustawy wskazano, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
    1. kontroli podatkowej,
    2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Na podstawie art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ww. ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 13 ww. ustawy jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Z przywołanych przepisów wynika, że z odliczenia podatku z faktur dotyczących czynności podlegających opodatkowaniu można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
  • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia. Natomiast w przypadku gdy podatnik nie odliczy podatku naliczonego w rozliczeniu za ww. okresy tj. w terminach wskazanych w art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT będzie miał prawo do dokonania odliczenia poprzez korektę deklaracji w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadza przepis art. 99 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl zapisu art. 103 ust. 1 ww. ustawy podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług powstaje z mocy prawa, tj. z chwilą zaistnienia określonych w ustawie o VAT zdarzeń objętych przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT m.in. takich jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Wystąpienie opisanych wyżej podatkowoprawnych stanów faktycznych powoduje powstanie zobowiązania podatkowego niejako automatycznie, tj. niezależnie od woli i zamiaru podatnika. Wykonanie tego zobowiązania następuje w drodze tzw. samoobliczenia, czyli spoczywającego na podatniku obowiązku oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej. Takie rozwiązanie przerzuca na podatnika ciężar związany z ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego, o czym stanowi wyżej przywołany art. 103 ust. 1 ustawy o VAT. Z obliczeniem i zapłatą podatku dodatkowo związany jest obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT).

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane oraz sprzedaż towarów i usług budowlanych. W dniu 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zakupiła towar i usługi budowlane zgodnie z fakturą VAT na kwotę netto 120.410,00 zł, VAT 27.694,30 zł. W dniu nabycia towarów i usług tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni posiadała ww. fakturę. W tym samym dniu tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży części towarów i usług ujętych w ww. fakturze zakupowej. Dnia 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni wystawiła fakturę sprzedaży o nr 9/2014 na kwotę netto 126.142,50 zł, VAT 29.012,78 zł. Pomyłkowo ww. faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu nie zostały uwzględnione w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku. W kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższych dokumentów do biura rachunkowego celem rozliczenia. W związku z tym, sporządzona została korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku, z uwzględnieniem podatku należnego VAT w wysokości 29.012,78 zł (FA VAT sprzedaży nr 9/2014), jak również z uwzględnieniem podatku naliczonego VAT w wysokości 27.694,30 zł (FA VAT zakupu). Przy czym, Wnioskodawczyni zaznacza, że w chwili składania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku nie było prowadzone wobec Niej żadne postępowanie kontrolne czy podatkowe. Zatem nie wystąpiły przesłanki uniemożliwiające Wnioskodawczyni złożenie korekty deklaracji, a co za tym idzie korekta deklaracji VAT-7 za marzec 2014 roku została złożona z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Wątpliwości niniejszego wniosku dotyczą prawidłowości dokonanej korekty deklaracji VAT-7 złożonej za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej pominięte faktury: zakupu i sprzedaży.

W świetle przywołanych przepisów należy wskazać, że jeżeli wykazany w złożonej deklaracji podatkowej podatek nie odpowiada wysokością podatkowi należnemu zauważone w tym zakresie nieprawidłowości mogą być przez podatnika rozliczone - w drodze zastosowania odpowiednich, określonych w przepisach Ordynacji podatkowej instytucji - przez niego samego lub z jego inicjatywy. Podatnikowi przysługuje mianowicie uprawnienie do skorygowania deklaracji, jeżeli zaniżył w niej kwotę podatku, a w efekcie doprowadził do powstania zaległości podatkowej bądź też prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji (z wyjątkami wskazanymi w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej), w sytuacji, gdy wykazana w deklaracji kwota podatku jest nienależna lub wyższa od należnej. Korekta deklaracji prowadzi zatem do zmiany (ze skutkiem wstecznym) wysokości zadeklarowanego, lecz powstałego już wcześniej z mocy prawa zobowiązania podatkowego. Innymi słowy korekta taka nie stwarza nowej sytuacji prawnej, lecz stwierdza stan jaki powinien być uwidoczniony w pierwotnej deklaracji. Zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa istnieje niezależnie od tego czy i w jakiej wysokości zostało zadeklarowane przez podatnika. Oznacza to, że niezadeklarowanie i niezapłacenie przez podatnika podatku we właściwej wysokości i we właściwym terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, która to zaległość istnieje obiektywnie do dnia dokonania zapłaty podatku w prawidłowej wysokości.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawczyni nie przekazała do biura rachunkowego, celem rozliczenia, faktury z dnia 31 marca 2014 r. o nr 9/2014 dokumentującej dokonanie sprzedaży towarów i usług. Tym samym, przedmiotowa faktura nie została ujęta w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. Oznacza to, że podatek w złożonej deklaracji nie został zadeklarowany i zapłacony przez Wnioskodawczynię we właściwej wysokości i we właściwym terminie. W konsekwencji, skoro nie wystąpiły przesłanki uniemożliwiające złożenie korekty deklaracji prawidłowym jest złożenie korekty deklaracji uwzględniającej nieujętą fakturę sprzedaży. Wnioskodawczyni miała prawo w kwietniu tj. w terminie, w którym dowiedziała się o nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT w złożonej deklaracji za marzec - do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniając w niej pominiętą fakturę sprzedaży.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej fakturę dokumentującą sprzedaż należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej fakturę zakupu należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany zakup ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Analiza przywołanych wyżej przepisów odnoszących się do prawa do odliczenia podatku wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego generalnie skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednakże aby podatnik nabył prawo do odliczenia muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki, tj. transakcja powinna faktycznie zaistnieć i podatnik powinien posiadać fakturę dokumentującą tą transakcję. Jeżeli podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (z uwzględnieniem warunku wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy może dokonać tego odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Natomiast w sytuacji kiedy podatnik nie odliczy podatku naliczonego ani zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy), ani w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy tj. w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych to - na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług - może zrealizować swoje prawo do odliczenia podatku VAT poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane oraz sprzedaż towarów i usług budowlanych. W dniu 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zakupiła towar i usługi budowlane zgodnie z fakturą VAT na kwotę netto 120.410,00 zł, VAT 27.694,30 zł. W dniu nabycia towarów i usług tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni posiadała ww. fakturę. Pomyłkowo faktury tej nie uwzględniła w ewidencji VAT na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku. W kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższego dokumentu do biura rachunkowego celem rozliczenia. W związku z tym, sporządzona została korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku z uwzględnieniem m.in. podatku naliczonego VAT w wysokości 27.694,30 zł (FA VAT zakupu).

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług budowlanych udokumentowanych fakturą VAT Wnioskodawczyni nabyła w marcu to w deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r. miała prawo uwzględnić ww. fakturę. Skoro jednak Wnioskodawczyni w złożonej deklaracji podatkowej za marzec 2014 r. nie dokonała tego odliczenia to na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z prawa tego mogła skorzystać w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych tj. w kwietniu i maju. Tak więc, w pierwotnych deklaracjach VAT-7 za kwiecień 2014 r. i maj 2014 r. Wnioskodawczyni mogła dokonać niniejszego odliczenia. Ponadto na mocy art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni swoje prawo do odliczenia podatku VAT mogła zrealizować poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. w niniejszych okolicznościach w deklaracji za marzec 2014 r. W konsekwencji, Wnioskodawczyni miała prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniając w niej pominiętą w pierwotnej wersji deklaracji fakturę dokumentującą zakup towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące prawa do uwzględnienia w korekcie deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec faktury dokumentującej zakup towarów handlowych i usług, pomimo że nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe od okresu rozliczeniowego w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku z tytułu dokonanego nabycia należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP2/443-532/14-2/AO - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: odliczenie vat, korekta deklaracji, deklaracja vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...