Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.05.2016

Korekta błędnych danych nabywcy na fakturze a moment rozliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest błąd dotyczący nabywcy (na wniosek nabywcy) czy Wnioskodawca powinien wyłącznie raz efektywnie zadeklarować kwotę VAT od sprzedaży towaru, w związku z którą dokonywana jest faktura korygująca „do zera”, a następnie wystawiana kolejna faktura z poprawioną nazwą/adresem nabywcy tego towaru? Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania VAT stosownie do daty dokonania sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 8 marca 2016 r. (skutecznie doręczone 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wystawiania dokumentów korygujących błędnie wskazane dane w fakturze - jest nieprawidłowe,
 • momentu rozliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 8 marca 2016 r. (skutecznie doręczone 14 marca 2016 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania dokumentów korygujących błędnie wskazane dane w fakturze i momentu rozliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach działalności gospodarczej, Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną szerokiego asortymentu towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Nabywcami towarów są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci).

Z uwagi na wolumen obrotów i liczbę transakcji dokonywanych każdego dnia zdarza się, że w wystawianych na rzecz klientów fakturach pojawiają się drobne błędy w pozycji dotyczącej nabywcy towarów. Przykładowo, omyłki mogą polegać na wskazaniu w fakturze jedynie imienia i nazwiska nabywcy, podczas gdy pełna nazwa powinna obejmować także nazwę jego firmy (jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) bądź polegają np. na drobnych błędach w adresie (np. kodzie pocztowym) czy pomyłki w kilku cyfrach numeru NIP. Nie są to natomiast zasadniczo błędy polegające na wskazaniu na fakturze zupełnie innego podmiotu niż rzeczywistego nabywcy towarów. Powstałe drobne omyłki zawsze dotyczą jednej faktury, jednej transakcji dostawy towarów i jednego podmiotu nabywającego te towary.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że z uwagi na ograniczenia systemu księgowego używanego w Spółce, nie jest możliwe wprowadzenie do niego not korygujących, które potencjalnie mogliby wystawiać nabywcy ani także wystawienie faktur korygujących zmieniających jedynie elementy nazwy czy adresu kontrahenta w zakresie drobnych omyłek. Jedyną praktyczną możliwością, na którą pozwala system księgowy w takim przypadku jest wystawienie przez Spółkę faktury korygującej „do zera”, a następnie - wystawienie kolejnej faktury z prawidłowo wskazaną nazwą lub/i adresem nabywcy.

Spółka podkreśla, że pierwotnie wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT dokumentuje transakcję sprzedaży towarów, która rzeczywiście miała miejsce pomiędzy Wnioskodawcą, a nabywcą towaru, jednakże w treści faktury dokonano drobnych omyłek w zakresie np. elementów nazwy czy adresu faktycznego nabywcy towarów. Tak więc zmiana pewnych elementów w zakresie danych nabywcy w kolejnej fakturze wystawionej przez Spółkę nie jest zasadniczo spowodowana zmianą strony umowy sprzedaży (jest to nadal ten sam podmiot), lecz koniecznością udokumentowania tej czynności w sposób precyzyjnie odzwierciedlający dane identyfikujące nabywcę - zgodnie z prośbą nabywcy.

W chwili obecnej, Spółka deklaruje VAT wynikający zarówno z faktury pierwotnej, jak i z kolejnej faktury przez nią wystawionej, tj. pomimo faktu, że w praktyce miała miejsce tylko jedna transakcja sprzedaży towarów, Wnioskodawca dwukrotnie uiszcza VAT należny od takiej sprzedaży. Spółka wskazała, że wystawienie faktury korygującej fakturę pierwotną do zera nie skutkuje po jej stronie obniżeniem VATu należnego w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7. Tym samym, Spółka ponosi podwójny koszt ekonomiczny w zakresie VAT dotyczący sprzedaży jednego towaru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym, w sytuacji gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest błąd dotyczący nabywcy (na wniosek nabywcy) czy Wnioskodawca powinien wyłącznie raz efektywnie zadeklarować kwotę VAT od sprzedaży towaru, w związku z którą dokonywana jest faktura korygująca „do zera”, a następnie wystawiana kolejna faktura z poprawioną nazwą/adresem nabywcy tego towaru?
 2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania VAT stosownie do daty dokonania sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną?

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, w sytuacji gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest błąd dotyczący nabywcy (na wniosek nabywcy), Wnioskodawca powinien wyłącznie raz zadeklarować kwotę VAT od sprzedaży towaru, w związku z którą dokonywana jest korekta do zera, a następnie wystawiona kolejna faktura z poprawioną nazwą/adresem nabywcy tego towaru.

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest błąd dotyczący nabywcy (na wniosek nabywcy), zobowiązana jest ona do jednorazowego zadeklarowania VAT zgodnie z datą dokonanej sprzedaży udokumentowanej pierwotnie wystawioną fakturą. Wnioskodawca nie powinien zarówno uwzględniać w swojej ewidencji VAT „drugiej” faktury VAT wystawianej na nabywcę (z prawidłowymi danymi nabywcy) oraz korekty wystawionej „do zera”.

Zgodnie z art. 106k ust. 1 Ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Oznacza to, że notę korygującą wystawia się w przypadku, gdy w fakturze pierwotnej wystąpiła pomyłka wiążąca się w szczególności z określeniem danych sprzedawcy lub nabywcy lub oznaczeniem towaru albo usługi. Co do zasady więc, w opisywanym stanie faktycznym, istnieje podstawa prawna do wystawiania not korygujących przez nabywców towarów. Niemniej, jak wskazuje Spółka, aktualnie używany system księgowy nie pozwala na wprowadzenie do niego not korygujących.

Z kolei, zgodnie z art. 106j ust. 1 Ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Co do zasady zatem, jeżeli sprzedawca stwierdzi omyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury (również na prośbę zgłoszoną przez nabywcę), nie musi czekać, aż nabywca wystawi notę korygującą, ponieważ faktura korygująca może zostać zastosowana również do poprawiania pozostałych pozycji faktury. Jeżeli do poprawienia jest jakakolwiek inna pozycja faktury niż wskazana w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 (np. poszczególne elementy identyfikujące danego nabywcę, data, opis, numer faktury), korekty można dokonać zarówno za pomocą noty, jak i faktury korygującej wystawianej przez sprzedawcę (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2012 r., nr IBPP3/443-1209/11/AM czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r., nr IPPP3/443-2/09-2/MM).

Wnioskodawca ma świadomość, że w analizowanym stanie faktycznym optymalnym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej, na której dokonuje się odpowiednich poprawek omyłek dokonanych na fakturze pierwotnej, tj. w przypadku Spółki - jedynie doprecyzowanie nazwy nabywcy czy jego adresu.

Spółka wskazała, że o prawidłowości wystawianych przez podatników faktur powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. Jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania tych faktur jako nieodpowiadających zaistniałemu stanowi faktycznemu (dokonanej przez Spółkę transakcji). Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach Ustawy o VAT, jednak - co jest kluczowe w przedmiotowej sprawie - same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Innymi słowy, powyższe omyłki są jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanym stanie faktycznym - gdy to nabywca podaje swoje dane.

Z uwagi bowiem na fakt, że w przypadku Spółki przedmiotem korekty nie byłyby pozycje wskazane w art. 106e pkt 8-15 Ustawy o VAT (m. in. cena towaru, jego ilość, stawka podatku, suma wartości sprzedaży, kwota podatku, kwota należności ogółem), w sytuacji, gdyby system księgowy pozwalał na wystawienie tego typu faktury korygującej nie nastąpiłaby jakakolwiek konieczność korygowania rozliczeń w zakresie VAT, tj. dla tych celów Spółka deklarowałaby VAT od dokonanej sprzedaży jedynie raz, stosownie do art. 19a Ustawy o VAT (w dacie dokonania dostawy towaru).

Spółka podkreśliła, iż w sensie ekonomicznym - korygowane są wyłącznie drobne pomyłki występujące w danych nabywcy - na jego prośbę i w sytuacji gdy pomyłka została popełniona przez błędne podanie danych przez samego nabywcę.

Niemniej, jak wskazano na wstępie, ze względów na ograniczenia systemu księgowego, Spółka nie ma możliwości akceptowania not korygujących, które potencjalnie mogliby wystawiać nabywcy ani wystawiania faktur korygujących, które korygowałyby drobne omyłki dotyczące danych identyfikujących nabywcę towarów.

W związku zatem z koniecznością dokonania odpowiednich poprawek dotyczących faktur pierwotnych, jedyną praktyczną możliwością, na którą pozwala system księgowy w takim przypadku jest wystawienie przez Spółkę faktury korygującej do zera, a następnie - wystawienie kolejnej faktury z prawidłowo wskazaną nazwą lub/i adresem nabywcy. Pomimo faktu, że Spółka dokonała jednej transakcji sprzedaży towaru na rzecz jednego nabywcy, jak dotąd, dwukrotnie deklarowała ona VAT od takiej sprzedaży, tj. raz w dacie dokonania sprzedaży, a drugi raz - w dacie wystawienia kolejnej faktury z poprawionymi danymi nabywcy.

W opinii Spółki, taka praktyka jest nieprawidłowa i winna ona jedynie jednorazowo uiszczać VAT od takiej dostawy, stosownie do daty dokonania sprzedaży. Wnioskodawca nie powinien zarówno uwzględniać w swojej ewidencji VAT „drugiej” faktury VAT wystawianej na nabywcę (z prawidłowymi danymi nabywcy) oraz korekty wystawionej „do zera”.

Po pierwsze, Wnioskodawca wskazał, iż w sytuacji, w której system księgowy umożliwiałby wystawienie faktury korygującej jedynie drobne błędy wykazane na fakturze pierwotnej, fakt wystawienia takiej korekty w żaden sposób nie rzutowałby na konieczność jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń w zakresie VAT, tj. Spółka wykazywałby VAT wyłącznie od dokonanej sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną. Niemożność zastosowania takiej procedury wynika jedynie z ograniczeń funkcjonalności systemu używanego przez Spółkę, przez co zmuszona jest ona do wystawienia w takiej sytuacji faktury korygującej do zera, a następnie kolejnej faktury już z poprawionymi danymi nabywcy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że z perspektywy ekonomicznej w obu powyższych przypadkach mamy do czynienia z tożsamą sytuacją, tj.: miała miejsce jedna dostawa towaru, sprzedaż została dokonana na rzecz jednego podmiotu w określonej ilości i wartości z prawidłowo wykazaną stawką VAT (nie uległa zmianie ani cena towaru, jego ilość, stawka podatku, suma wartości sprzedaży, kwota podatku, kwota należności ogółem etc.), a pierwotnie wystawiona faktura zasadniczo zawierała jedynie drobne omyłki dotyczące danych nabywcy (ale nie zmiany nabywcy). Z tym, że nie ma wątpliwości, że w pierwszym przypadku okoliczność wystawienia faktury korygującej w żaden sposób nie rzutuje na obowiązki podatnika w zakresie rozliczeń VAT, natomiast w drugim przypadku, Spółka dwukrotnie deklaruje VAT, co wynika jedynie z ograniczeń systemu księgowego w zakresie korygowania faktur. Tym samym, z uwagi na analogiczną w swej treści ekonomicznej czynność polegającą na korekcie pewnych danych nabywcy, w ocenie Spółki, powinna ona jedynie raz deklarować VAT, zgodnie z datą sprzedaży towaru udokumentowaną fakturą pierwotną.

Po drugie, powyższe stanowisko wynika także z powszechnie przyjętych: zasady jednokrotności poboru podatku oraz zasady opodatkowania konsumpcji.

Zasada jednokrotności poboru podatku oparta jest na regule jednokrotnego obciążenia podatkiem w stosunku do jednej czynności. Zasada ta jest ściśle związana z zasadą proporcjonalności VAT, ale także i z innymi zasadami prawa wspólnotowego - równości i nienaruszania warunków konkurencji. Pobranie podatku dwukrotnie od tej samej transakcji lub niepobranie podatku w ogóle bez wątpienia narusza te zasady.

Z kolei zasada opodatkowania konsumpcji sprowadza się do tego, że ekonomiczny ciężar podatku ponosi ostateczny nabywca towaru lub usługi, który nie wykorzystuje ich do wykonywania przez siebie czynności opodatkowanych. W opisywanym stanie faktycznym, Spółka ponosi ekonomiczny ciężar podatku VAT z uwagi na to, że dwukrotnie go deklaruje.

Podsumowując, w ocenie Spółki nie powinna ona dwukrotnie deklarować podatku VAT od jednokrotnie dokonanej transakcji tylko z tej przyczyny, że system księgowy nie pozwala na wystawienie faktury korygującej jedynie drobne omyłki w danych identyfikacyjnych nabywcy, a umożliwia wyłącznie wystawienie faktury korygującej do zera, a następnie - kolejnej faktury z odpowiednio poprawionymi danymi nabywcy. W opinii Wnioskodawcy, prawidłowym rozwiązaniem jest deklarowanie VAT wyłącznie od dokonanej sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną.

W związku z powyższym, Spółka wnioskuje jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1 i prawidłowe w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, towarami zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż - stosownie do treści art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Według regulacji art. 106e ust. 1 tej ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;

(…).

W art. 106j ust. 1 ustawy wskazano, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z treści ust. 2 tego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Według regulacji ust. 2 tego artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Na podstawie ust. 3 wskazanego artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Z powołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak podkreślić, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie w drodze noty korygującej. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi sprzedaż detaliczną szerokiego asortymentu towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu. Nabywcami towarów są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci).

Z uwagi na wolumen obrotów i liczbę transakcji dokonywanych każdego dnia zdarza się, że w wystawianych na rzecz klientów fakturach pojawiają się drobne błędy w pozycji dotyczącej nabywcy towarów. Przykładowo, omyłki mogą polegać na wskazaniu w fakturze jedynie imienia i nazwiska nabywcy, podczas gdy pełna nazwa powinna obejmować także nazwę jego firmy (jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) bądź polegają np. na drobnych błędach w adresie (np. kodzie pocztowym) czy pomyłki w kilku cyfrach numeru NIP. Nie są to natomiast zasadniczo błędy polegające na wskazaniu na fakturze zupełnie innego podmiotu niż rzeczywistego nabywcy towarów. Powstałe drobne omyłki zawsze dotyczą jednej faktury, jednej transakcji dostawy towarów i jednego podmiotu nabywającego te towary.

Wnioskodawca wskazał, że z uwagi na ograniczenia systemu księgowego używanego w Spółce, nie jest możliwe wprowadzenie do niego not korygujących, które potencjalnie mogliby wystawiać nabywcy ani wystawienie faktur korygujących zmieniających jedynie elementy nazwy czy adresu kontrahenta w zakresie drobnych omyłek.

Jedyną praktyczną możliwością, na którą pozwala system księgowy w takim przypadku jest wystawienie przez Spółkę faktury korygującej „do zera”, a następnie - wystawienie kolejnej faktury z prawidłowo wskazaną nazwą lub/i adresem nabywcy.

Spółka podkreśliła, że pierwotnie wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT dokumentuje transakcję sprzedaży towarów, która rzeczywiście miała miejsce pomiędzy Wnioskodawcą, a nabywcą towaru, jednakże w treści faktury dokonano drobnych omyłek w zakresie np. elementów nazwy czy adresu faktycznego nabywcy towarów. Tak więc zmiana pewnych elementów w zakresie danych nabywcy w kolejnej fakturze wystawionej przez Spółkę nie jest zasadniczo spowodowana zmianą strony umowy sprzedaży (jest to nadal ten sam podmiot), lecz koniecznością udokumentowania tej czynności w sposób precyzyjnie odzwierciedlający dane identyfikujące nabywcę - zgodnie z prośbą nabywcy.

W chwili obecnej, Spółka deklaruje VAT wynikający zarówno z faktury pierwotnej, jak i z kolejnej faktury przez nią wystawionej, tj. pomimo faktu, że w praktyce miała miejsce tylko jedna transakcja sprzedaży towarów, Wnioskodawca dwukrotnie uiszcza VAT należny od takiej sprzedaży. Spółka wskazała również, że wystawienie faktury korygującej fakturę pierwotną do zera nie skutkuje po jej stronie obniżeniem VATu należnego w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7. Tym samym, Spółka ponosi podwójny koszt ekonomiczny w zakresie VAT dotyczący sprzedaży jednego towaru.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z błędami w danych nabywcy w wystawionych fakturach powinien On raz deklarować podatek VAT od dokonanej sprzedaży oraz kiedy powinien deklarować podatek VAT od dokonanej dostawy towarów.

Pojedyncze błędne dane np. imię i nazwisko nabywcy, dane adresowe, bądź kilka cyfr numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, przy jednoczesnej prawidłowości pozostałych danych są jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

O prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych błędów w nazwie nabywcy, danych adresowych bądź numeru identyfikacji podatkowej, mających charakter wadliwości mniejszej wagi.

W związku z tym, że chociaż faktury VAT, w których nabywca figuruje z błędnym imieniem i nazwiskiem, adresem bądź numerem NIP, nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, nie można uznać, że faktury te zawierają błędy, które nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Z treści powołanych przepisów wynika, że konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej. Podkreślić należy, że prawidłowe oznaczenie tych treści faktury VAT jest bardzo istotne, bowiem posługiwanie się błędnie wystawioną fakturą rodzi określone konsekwencje prawno - podatkowe.

W praktyce, przy dokumentowaniu obrotu gospodarczego przez podatników podatku od towarów i usług, zdarzają się pomyłki. W celu ich korekty ustawodawca przewidział dokumenty faktur korygujących oraz not korygujących.

Z ww. przepisów wynika, że dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek (…) w jakiejkolwiek pozycji faktury”. Jednocześnie nie dokonano żadnych zastrzeżeń, co do charakteru tych pomyłek. Mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą, ale nie jest to jego obowiązkiem.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zatem, notę korygującą wystawia się w sytuacji gdy faktura lub faktura korygująca zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, lecz tylko wtedy jeśli są to wadliwości mniejszej wagi.

Zatem, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy na fakturze otrzymanej od dostawcy towaru występują drobne pomyłki w imieniu i nazwisku, danych adresowych bądź numerze identyfikacji podatkowej, to nabywca może wystawić notę korygującą, którą skoryguje błędne dane widniejące na otrzymanej fakturze.

Zaznaczyć należy, że na mocy ww. uregulowań nota korygująca jest dokumentem, do wystawienia którego uprawniony jest wyłącznie nabywca towaru. Natomiast, w przypadku, gdy korekty faktury dokonuje jej wystawca, zobowiązany jest on wystawić fakturę korygującą.

Jednocześnie należy stwierdzić, że nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.

Reasumując, w niniejszej sprawie w przypadku wystąpienia pomyłki w imieniu, nazwisku lub nazwie skróconej nabywcy oraz w adresie bądź numerze identyfikacji podatkowej nabywcy, dostawca (jako wystawca faktury) zobowiązany jest do skorygowania błędów za pomocą faktury korygującej bądź nabywca towaru dokonuje korekty danych za pomocą noty korygującej.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów powinien być rozliczony za ten okres.

Z uwagi na to, że wystawione przez Wnioskodawcę dokumentu korygujące pozostają bez wpływu na wysokość Jego zobowiązania podatkowego, Wnioskodawca winien wyłącznie raz zadeklarować kwotę podatku VAT w dacie powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy.

Ponadto, należy zaznaczyć, że występujące w systemie księgowym ograniczenia nie mogą mieć wpływu na prawidłowość wystawianych dokumentów. W związku z tym, to Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania metod pozwalających na dokumentowanie przeprowadzonych transakcji zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej fakturę pierwotną do zera wyłącznie ze względu na ograniczenia systemu księgowego.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nazwy, NIP i adresu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy. Nieprawidłowym byłoby w takim przypadku wystawienie faktury korygującej „do zera” i ponowne wystawienie faktury zawierającej już prawidłowe dane nabywcy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące ustalenia, czy w związku z błędami w danych nabywcy w wystawionych fakturach powinien On raz deklarować podatek VAT od dokonanej sprzedaży należało uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko dotyczące wskazania kiedy powinien deklarować podatek VAT od dokonanej dostawy towarów za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 12 kwietnia 2016 r., sygn. IPPP1/4512-82/16-4/KR - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: faktury, moment powstania obowiązku podatkowego, błędy, treść faktury

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz