31.07.2017: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Kasy fiskalne online już od 1 stycznia 2018 r.?

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

Treść interpelacji poselskiej:

Interpelacja nr 13726 do ministra finansów w sprawie stanu prac regulacyjnych dotyczących zmian w budowie kas rejestrujących oraz raportowania danych z paragonów w formie jednolitego pliku kontrolnego

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z informacjami przekazywanymi przez podległe Panu resorty, trwają prace nad zmianami w funkcjonowaniu kas rejestrujących oraz raportowaniu danych z kas rejestrujących do urzędów skarbowych. W związku z tym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy planowane jest wprowadzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących (i) umożliwiających generowanie i wysyłanie paragonów w formie elektronicznej (ii) oraz połączonych z centralnym repozytorium fiskalnym?

 

Zobacz również:

Mikro e-kurs: Kasy fiskalne - zasady stosowania, rejestracja obrotu, zwolnienia ze stosowania kas

 

A jeśli tak, to:

  • Od kiedy takie kasy mają być stosowane?
  • Czy planowane jest wprowadzenie okresów przejściowych, względnie jakie rodzaje biznesów/którzy przedsiębiorcy powinni się liczyć z szybkim wprowadzeniem obowiązku stosowania takich kas (i od kiedy)?
  • W jaki sposób przedsiębiorcy będą gromadzić dane od konsumentów umożliwiające przesłanie tym konsumentom paragonów fiskalnych – czy będzie to centralna baza (prowadzona przez administrację publiczną) połączona z rachunkami bankowymi, czy też każdy przedsiębiorca sam będzie taką bazę tworzył (na podstawie np. programów lojalnościowych)?

2. Czy planowane jest wprowadzenie obowiązku raportowania danych z kas rejestrujących (paragonów fiskalnych) w formie jednolitego pliku kontrolnego?

A jeśli tak, to:

  • Od kiedy taki obowiązek ma być stosowany?
  • W jakim okresie ten obowiązek będzie realizowany (codziennie, co tydzień, co miesiąc, online)?
  • Czy planowane jest wprowadzenie okresów przejściowych, względnie jakie rodzaje biznesów / którzy przedsiębiorcy powinni się liczyć z szybkim wprowadzeniem takiego obowiązku (i od kiedy)?
  • Czy ten obowiązek będzie skorelowany z obowiązkiem stosowania kas rejestrujących połączonych z centralnym repozytorium fiskalnym?
  • Czy zakładana jest opcja, w której przedsiębiorca stosuje obecny rodzaj kas (tj. bez paragonów elektronicznych i bez połączenia z centralnym repozytorium) i np. na koniec dnia dostarcza dane z kasy rejestrującej w formie jednolitego pliku kontrolnego (oraz przez jaki maksymalnie okres taka dychotomia może funkcjonować)?
  • Czy Ministerstwo Finansów prowadzi prace informatyczne umożliwiające przedsiębiorcom samodzielne raportowanie danych z kas rejestrujących w formie jednolitego pliku kontrolnego za pośrednictwem np. platformy elektronicznej Ministerstwa Finansów?

Poseł Izabela Leszczyna

26 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13726 w sprawie stanu prac regulacyjnych dotyczących zmian w budowie kas rejestrujących oraz raportowania danych z paragonów w formie jednolitego pliku kontrolnego

Odpowiadając na interpelację z 5 lipca 2017 r. nr 13726 Pani Poseł Izabeli Leszczyny w sprawie stanu prac regulacyjnych dotyczących zmian w budowie kas rejestrujących oraz raportowania danych z paragonów w formie jednolitego pliku kontrolnego, uprzejmie informuję.

Obecnie procedowany jest przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju: 40). Przedmiotowy projekt określa wymagania dla kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) w taki sposób, ażeby m.in. możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych.

Wymieniony powyżej projekt rozporządzenia przewiduje, że kasa przekazuje dane za pomocą protokołu komunikacyjnego. Kasy te będą używały domyślnego przekazu danych, podejmując próby kolejnego ich przekazu nie rzadziej niż co 2 godziny. Natomiast harmonogram przekazu danych będzie zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy, zgodnie z protokołem komunikacyjnym. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.

Planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2018 r. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w koncepcję modernizacji systemu ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, co stanowi kolejny element w procesie uszczelniania systemu podatku od towarów i usług oraz walce z szarą strefą poprzez skuteczniejszą kontrolę sprzedaży detalicznej.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rozwoju wynika, że trwają tam prace nad wypracowaniem ostatecznego modelu udostępniania paragonów w postaci elektronicznej dla klientów. W rozważanych modelach system nie opiera się na centralnej bazie prowadzonej przez administrację publiczną. Przedsiębiorcy natomiast już obecnie za zgodą klienta wiążą dane o zakupach z tożsamością klientów np. w programach lojalnościowych. Kolejne działania Ministerstwa Rozwoju będą się koncentrowały na określaniu wymogów gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę danych osobowych, a także zapewnienie minimalnych standardów technicznych umożliwiających funkcjonowanie systemu, w powiązaniu z upowszechnieniem w Polsce obrotu bezgotówkowego.

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii dotyczącej obowiązku raportowania danych z kas rejestrujących (paragonów fiskalnych) w formie jednolitego pliku kontrolnego, uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje, że dane z kas on-line będą przekazywane w postaci elektronicznej, zgodnej ze strukturami logicznymi, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, co konsumuje odpowiedź na postawione w interpelacji pytanie dotyczące ww. kwestii.

Obecnie w resorcie finansów prowadzone są również prace analityczne nad ewentualną możliwością wdrożenia systemu przesyłu danych z kas z kopią elektroniczną oraz kopią papierową w ramach raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego. Jednakże na obecnym etapie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania zadane przez Panią Poseł w tym zakresie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza


Zobacz również:

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, paragon fiskalny, jednolity plik kontrolny (jpk), jpk, e-paragon, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...