Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.04.2019

Kasy fiskalne 2019: Nowe zasady stosowania ulgi na zakup kasy fiskalnej

Ustawa zmieniająca zasadniczo regulacje dotyczące stosowania kas fiskalnych wchodzi w życie 1 maja 2019 r. Mimo, iż dopuszcza ona stosowanie jeszcze przez dość długi czas „zwykłych” kas, wprowadza rozwiązania faworyzujące kasy online. Jedna z z tych regulacji dotyczy zasad stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy (ulga to pojęcie potoczne - precyzyjniej chodzi o możliwość odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, lub jej zwrotu). Dotychczas z ulgi mogli korzystać podatnicy, którzy kupili kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i rozpoczęli ewidencjonowanie w obowiązujących terminach. Przy zakupie takiej kasy po 30 kwietnia 2019 r z ulgi już nie skorzystają.

Stanowi o tym zapis ustawy zmieniającej:

W przypadku podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 111 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Czyli, mówiąc inaczej - stosuje się stare zasady korzystania z ulgi na zakup kas, przy zakupie do 30.04.2019 r. Zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy starym a nowym zapisem:
 

Art. 111. ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2019 r.

Art. 111. ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1.05.2019 r.

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

4. Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (kasy online - dop. red),

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1 (kasy starego typu - z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii - dop .red.), do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ustęp 6a, o którym mowa w nowym przepisie brzmi:

„Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”

W praktyce oznacza to, że podatnicy, instalujący kasy po raz pierwszy, którzy po 30.04.2019 r. zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nie będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy - mimo, iż kasy te będą w obrocie zgodnie z ustawą i będą mogły być oferowane przez dłuższy jeszcze czas (kasy z papierowym zapisem kopii do końca sierpnia 2019 roku, z elektronicznym zapisem kopii - do 31 grudnia 2022 r.).

Po raz kolejny będą jednak mogli skorzystać z ulgi podatnicy, którzy będą zmuszeni do obligatoryjnego stosowania kas online ze względu na rodzaj działalności - jeśli rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązujących terminach (w zależności od rodzaju branży terminy to 1.01.2020 r, 1.07.2020 r oraz 1.01.2021 r. - piszemy o tym w artykule Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online).

Podsumowując - podatników, którzy zobowiązani są lub będą do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych możemy podzielić na następujące grupy:

 1. podatnicy, którzy obligatoryjnie będą musieli stosować kasy online w określonych terminach - mogą skorzystać z nowej ulgi, mimo iż korzystali już raz z ulgi na zakup poprzedniej kasy;
 2. podatnicy, którzy zakupili kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przed 30.04.2019 r. i rozpoczną po raz pierwszy ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie - będą mogli skorzystać z ulgi;
 3. podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii po 30.04.2019 r. i rozpoczną ewidencjonowania w obowiązującym ich terminie - nie będą mogli skorzystać z ulgi;
 4. podatnicy, którzy zakupią kasy online i rozpoczną ewidencjonowanie po raz pierwszy w obowiązującym ich terminie - będą mogli skorzystać z ulgi;
 5. podatnicy, którzy wymienią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (np. z powodu ich awarii, użycia itp.) i rozpoczęli już wcześniej ewidencjonowanie, nie skorzystają z kolejnej ulgi,
 6. podatnicy, u których termin rozpoczęcia ewidencjonowania jeszcze nie nastąpił, a którzy zakupią kasę online i będą ewidencjonowali na niej sprzedaż, a wcześniej nie korzystali z ulgi na zakup kasy - będą mogli skorzystać z ulgi.

Zwróćmy jeszcze uwagę na zapis, dotyczący zwrotu kwoty ulgi, z tytułu poprzednio zakupionych kas:


Art. 6 ustawy zmieniającej.

W przypadku zaprzestania używania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, w związku z zakupem kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (kas online - dop. red), podatnicy, o których mowa w art. 145b ust. 1 tej ustawy, nie są obowiązani do zwrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.


Czyli podatnicy, którzy prowadzą np. sprzedaż benzyny silnikowej i zakupią w związku z tym kasę online, zastępując używaną dotychczas kasę starego typu, nie będą musieli zwracać kwoty ulgi otrzymanej w związku z zakupem poprzedniej kasy.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Nie ma jeszcze nowego rozporządzenia Ministra Finansów - dysponujemy jedynie jego wersją roboczą. Zgodnie z tym projektem z ulgi na zakup kasy podatnicy skorzystają pod warunkiem:

 1. dokonania fiskalizacji kasy rejestrującej nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 2. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 3. posiadania przez podatnika faktury na zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Z ulgi na zakup będzie można skorzystać po złożeniu wniosku, zawierającego:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami − dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 2. numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 2. kopię raportu dobowego potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
 3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Zwrot ulgi

Podatnicy będą obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

 1. nastąpi otwarcie likwidacji;
 2. zostanie ogłoszona upadłość;
 3. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
 4. zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
 5. naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy (chodzi o zapewnienie połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas lub o podjęcie odpowiednich działań, jeśli to połączenie nie jest możliwe).

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup w przypadkach:

 1. nie poddania w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis,
 2. wymienionych wyżej w pkt 4 i 5 - odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczyły.

Uwaga!

Do:

 1. odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz
 2. zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas wymienionych w pkt 1 – stosuje się przepisy rozporządzenia, obowiązującego obecnie.

Opublikowaliśmy równolegle stanowisko BCC w sprawie tego projektu - znajdziecie je tutaj

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz