Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.07.2019

Kasy fiskalne 2019: Nowe obowiązki podatników i serwisów

Równocześnie z wejściem w życie ustawy wprowadzającej kasy on-line, zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Określiło ono nowe zasady używania kas on-line oraz kas starszych typów (z papierowym i elektronicznym zapisem kopii), wprowadzając jednocześnie nowe obowiązki dla użytkowników wszystkich rodzajów kas. Dzisiaj o zmienionych zasadach serwisowania.

Wykaz serwisantów

Podatnik używający kas (online, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) jest obowiązany do wyboru oraz korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis, widniejącego w wykazie serwisantów, który jest opublikowany i na bieżąco aktualizowany.

Wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF, w postaci elektronicznej - jest to wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów).

Wykaz zawiera dla konkretnego serwisanta numer jego identyfikatora oraz listę typów kas, do których posiada uprawnienia wraz z datą (przy każdym typie) ważności uprawnienia dla tego typu kasy.

Uprawnienia serwisanta można sprawdzić pod tym adresem.

https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/

Zmiana serwisu

Do 30 czerwca 2019 r. zmiana podmiotu prowadzącego serwis niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia mogła być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie mógł on odmówić zgody na zmianę podmiotu prowadzącego serwis, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika.

Zgodnie z nowymi zasadami zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy, po 30 czerwca 2019 r. podatnik może dokonać bez uprzednio uzyskanej zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. Jest natomiast zobowiązany o tej zmianie zawiadomić podmiot prowadzący serwis główny w ciągu 5 dni od jej dokonania. Nie ma natomiast obowiązku powiadamiania o zmianie naczelnika urzędu skarbowego. Dokonując wyboru podmiotu prowadzącego serwis kas należy sprawdzić, czy serwisant z tego (nowego) podmiotu znajduje się w wykazie, o którym wspomnieliśmy wcześniej.

Nowe obowiązki podatników

Biorąc pod uwagę nowe obowiązki nałożone zarówno na podatników jak i na serwisy świadczące usługi w zakresie serwisu kas MF zwraca uwagę, że wybór serwisu powinien być dokonany przez podatnika z dużą starannością. Ministerstwo zaleca podpisywanie umów z serwisantami w formie pisemnej. Sporządzana pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a serwisem na obsługę urządzeń powinna zabezpieczać interesy podatnika, a w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowego nadzoru nad pracą kasy oraz terminowym wykonywaniem przeglądów przez upoważnionych serwisantów widniejących w wykazie udostępnionym na stronie BIP,

  • sprawne realizowanie powierzonych czynności serwisowych,

  • pomoc z weryfikacją połączenia kasy online z CRK.

Ministerstwo Finansów mając na uwadze konieczność weryfikacji prawidłowości działania użytkowanych przez podatników kas rejestrujących (wszystkich rodzajów), zobowiązało podatników do poddawania kas w terminach określonych w przepisach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas. Podatnicy są zobowiązani do dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas nie rzadziej niż co 2 lata, tak jak dotychczas.

Podatnik, w okresie zawieszenia działalności, jeśli nie prowadzi w tym okresie ewidencji, nie ma obowiązku dokonywania przeglądów technicznych, natomiast po wznowieniu działalności a przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji należy przegląd wykonać.

Kasy online oddane w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze muszą być również, przed ich fiskalizacją, poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Niedopełnienie przez podatnika obowiązku poddawania kas przeglądom technicznym w obowiązujących terminach – nie rzadziej niż co 2 lata - wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300 zł.
 

Uwaga

Jeśli przegląd kasy nie zostanie wykonany w okresie 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na tej kasie oraz podatnik wcześniej skorzystał z odliczenia (lub zwrotu) na zakup tej kasy – obowiązany będzie do zwrotu tego odliczenia (lub zwrotu) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Nowe obowiązki serwisów

Obecnie serwisant wykonuje przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu (dotychczas było to 5 dni).

W stosunku do poprzednich przepisów serwisant ma obowiązek dodatkowo, podczas obowiązkowego przeglądu, sprawdzić poprawność ustawień zegara kasy.

Przegląd techniczny jest odnotowywany w książce kasy oraz zarejestrowany jako zdarzenie w pamięci fiskalnej – w przypadku kas online. Do książki kasy dołącza się zalecenia pokontrolne oraz kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu.

O braku przeglądu skarbówka dowie się z raportów serwisów

Podmioty prowadzące serwis kas, zobowiązane są składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią elektroniczną w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej. Dzięki tym informacjom organy podatkowe bez trudu ustalą podatników, którzy nie zachowali terminu do dokonania przeglądu.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz