Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.06.2015

Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na płycie CD lub DVD

Pytanie: Prowadzę od 5 maja 2012 r. w ramach działalności gospodarczej usługi wideofilmowania, których końcowym efektem jest przekazanie zamawiającemu płytki z nagranym wydarzeniem (ślubem, komunią, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. usług?

W poprzednim roku podatkowym nie przekroczyłem obrotu w wysokości 20 000 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przewidywany obrót z tytułu świadczenia usług w danym roku podatkowym również nie przekroczy 20 000 zł. Obecnie prowadzona jest ewidencja wykonywanych usług w poszczególnych miesiącach - jest to ewidencja w postaci książki przychodów i rozchodów, przychody i koszty są zapisywane chronologicznie w książce w poszczególnych miesiącach. Nie jest to ewidencja prowadzona na kasie rejestrującej. Nie rozpocząłem ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiedź:

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku dostaw zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Stwierdzić należy więc, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wnika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, tj. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, natomiast przedmiotem Pana działalności gospodarczej są usługi polegające na wideofilmowaniu wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.).

Zatem, świadcząc usługi wideofilmowania wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie Pan zobligowany do instalacji kasy rejestrującej na mocy ww. przepisu. W odniesieniu do Pana mają natomiast zastosowanie zasady ogólne.

Jak wynika z treści pytania, świadczenie usług wideofilmowania wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozpoczął Pan w 2012 r., to w świetle powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r. chyba, że osiągnięty w 2015 r. obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczy kwotę 20 000 zł, w takiej sytuacji na podstawie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym to przekroczenie obrotu nastąpi.

(Interpretacja indywidualna z 14 maja 2015 r., sygn. IBPP3/4512-222/15/JP - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz