Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.10.2016

JPK. Możliwe formy przesyłania danych

Pliki JPK mogą być przesyłane w dwóch przypadkach: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Bez wezwania organu podatkowego przesyłane są pliki JPK VAT. Terminem przesyłania tego typu plików jest 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który plik został wygenerowany. 

Z kolei wszystkie pozostałe struktury logiczne plików JPK (w tym JPK VAT) przesyłane są na wezwanie organu podatkowego w ramach kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego.

W zależności od tego, w którym z wymienionych wyżej reżimów prawnych pliki JPK są przesyłane, przepisy określają dopuszczalną formę przesyłu danych.

Zgodnie z art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w razie prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośnikach danych.

W § 3 tego przepisu ustawodawca upoważnił Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. W rozporządzeniu miały być również wskazane wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Rozporządzenie to zostało wydane z datą 24 czerwca 2016 r.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że w przypadku przesyłania plików JPK na wezwanie organu podatkowego (np. w ramach kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) podatnik ma dwie możliwe formy przesyłu danych:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
  • na informatycznym nośniku danych.

Takiego wyboru nie mają podatnicy przesyłający bez wezwania do Ministra Finansów pliki JPK VAT. W myśl art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane – bez wezwania organu podatkowego – do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, w formie plików JPK.

Przepis ten nie przewiduje możliwości przekazywania danych zawartych w plikach JPK VAT na informatycznym nośniku danych. Oznacza to, że dane te muszą być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie to jest oczywiście niekorzystne. Przekazanie plików JPK na informatycznym nośniku danych pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji tzw. testów formalnych, których przejście na bramce wejściowej przy przesyłaniu plików w formie elektronicznej jest warunkiem otrzymania UPO (potwierdzenie wysłania informacji).

Ponadto przekazanie podpisanego pliku JPK na nośniku danych minimalizuje praktycznie do zera ryzyko ataku hakerskiego oraz wykradnięcia danych wrażliwych przedsiębiorstwa w trakcie transmisji.

Wymogi techniczne

Wymogi techniczne przesyłania danych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Rozporządzenie określa zarówno sposób przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i wymogi techniczne dla informatycznych nośników danych.

Rozporządzenie przewiduje, że:

  1. Księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  2. Przesyłane księgi są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
  3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności ksiąg oraz umocowania do podpisywania tych ksiąg:
  • zapewnia integralność przekazanych ksiąg,
  • stanowi dowód i potwierdzenie terminu przekazania ksiąg.

Arkadiusz Duda

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz