Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

14.02.2013

Jednorazowa amortyzacja licencji na program komputerowy

Jedyną możliwością zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia kosztu nabycia licencji na program komputerowy jest uwzględnienie tego kosztu w rachunku podatkowym poprzez sukcesywne (przez minimum 24 miesiące) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości jednorazowej amortyzacji tego rodzaju składników majątkowych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14.11.2012 r. (sygn. ITPB3/423-456/12/AM).

REKLAMA

We wniosku o interpretację, podatnik wskazał, że zakupił wartość niematerialną i prawną - licencję na program komputerowy. Wartość zakupionej licencji wynosi 50 000 zł plus podatek od towarów i usług; łączna wartość brutto 61 500 zł. Z uwagi na fakt, że jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, postanowił ją jednorazowo zamortyzować. Podatnik chciał wiedzieć, czy postąpił prawidłowo. Jego zdaniem, przepisy dają mu takie prawo.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się podatnikiem, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość jednorazowej amortyzacji tego rodzaju składników majątkowych.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

W uzasadnieniu interpretacji organ przypomniał, że zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W myśl art. 16d ust. 2 ustawy składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Jako że w odniesieniu do składników majątkowych w postaci wartości niematerialnych i prawnych nie ma - co do zasady - określonych stawek amortyzacyjnych, ustawodawca określił w art. 16m szczególne zasady dotyczące okresu amortyzacji takich składników. I tak, w przypadku licencji na programy komputerowe okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące, a podatnicy są obowiązani ustalić stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania tych odpisów - art. 16m ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy.

Należy tu dodać, że podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od licencji, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł (zgodnie z art. 16d ust. 1 ustawy). Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Zatem, w przypadku licencji na program komputerowy, której wartość nie przekracza 3,5 tys. zł podatnik ma dwie możliwości: może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub może amortyzować licencję programu komputerowego w ww. trybie, tzn. jak wartość niematerialną i prawną.

Jednorazowa amortyzacja nie dla każdego składnika majątku

Dyrektor Izby Skarbowej przyznał, że co prawda ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przepisem art. 16k ust. 7 stwarza małym podatnikom możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej określonych składników majątkowych, w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, jednakże regulacja ta dotyczy wyłącznie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Do środków tych zaliczamy:

  • grupa 3: kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5: specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6: urządzenia techniczne,
  • grupa 7: środki transportu,
  • grupa 8: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Mały podatnik - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

W 2013 r. za małego podatnika uważa się takiego, którego przychód w 2012 r. nie przekroczył 4.922.000 zł (w dniu 1 października 2012 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,1020 zł - tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2012).

Podstawa prawna: art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zdaniem organu, przepis art. 16k ust. 7 został przez podatnika błędnie zinterpretowany, ponieważ zwrot „oraz wartości niematerialnych i prawnych” (w ocenie podatnika pozwalający mu na dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości niematerialnej i prawnej) zawiera się w wyrażeniu „ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” jako wykazu (spisu, rejestru), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Zatem, jedyną możliwością zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia kosztu nabycia licencji na program komputerowy, której wartość przekracza 3,5 tys. zł, jest uwzględnienie tego kosztu przez podatnika w jego rachunku podatkowym poprzez sukcesywne (przez minimum 24 miesiące) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości jednorazowej amortyzacji tego rodzaju składników majątkowych.

Ewa Iwan

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), amortyzacja, licencje, wartości niematerialne i prawne, program komputerowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz