Jednorazowa amortyzacja inwestycji

Po przeprowadzeniu inwestycji, montażu w wynajmowanym lokalu klimatyzatora, stanowiącego odrębny środek trwały, przedsiębiorca po spełnieniu pewnych warunków będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2014 r., nr IPTPB1/415-428/14-5/MD.

Z wniosku o wydanie wskazanej interpretacji wynikało, że wnioskodawca, będący małym podatnikiem, prowadzi działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu użytkowym. Wnioskodawca planował montaż w lokalu klimatyzatora typu split (część urządzenia montowana jest na zewnątrz budynku, a część wewnątrz pomieszczenia na ścianie). Wartość inwestycji wnioskodawca przewidział na powyżej 3500 zł netto. Urządzenie będzie własnością wnioskodawcy, będzie kompletne i zdatne do użytku w dniu oddania do użytkowania, a przewidywany czas użytkowania będzie dłuższy niż rok. Spełniać zatem będzie warunki pozwalające na uznanie go za środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie wpisane do ewidencji środków trwałych.

Montaż urządzenia zostanie przeprowadzony w taki sposób, aby możliwy był jego demontaż w dowolnym momencie i przeniesienie go do innego lokalu w razie zaistniałej potrzeby zmiany miejsca prowadzenia działalności. Klimatyzator, o którym mowa we wniosku, będzie zaklasyfikowany do grupy VI, podgrupy 65, rodzaj 653 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Odpis amortyzacyjny jako koszt podatkowy

Dyrektor IS wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Środek trwały. Podstawowe przesłanki amortyzacji

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych” – zwane także środkami trwałymi (art. 22a ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyjaśnia pojęcia „inwestycje w obcym środku trwałym” – wyjaśnia natomiast pojęcie „inwestycje”. W myśl art. 5a pkt 1 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach, oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

Środki trwałe w budowie to C w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zdaniem dyrektora IS, biorąc pod uwagę tę definicję, należy uznać, że inwestycja w obcym środku trwałym to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.

Prawo do jednorazowej amortyzacji

Dyrektor IS przypomniał, że zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z możliwości jednorazowej amortyzacji mogą zatem skorzystać mali podatnicy lub podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 22k ust. 11 ww. ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej albo działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Określenie „mały podatnik” jest zdefiniowane w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT i oznacza ono podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W 2014 roku za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego przychód brutto ze sprzedaży za 2013 rok nie przekroczył kwoty 5 068 000 zł. Natomiast dopuszczalny w 2014 roku limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, stosownie do art. 22k ust. 7 i 12 ww. ustawy, wynosi 211 000 zł.

Organ podatkowy dodał, że z metody jednorazowej amortyzacji mogą korzystać wyłącznie środki trwałe z grupy 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz inwestycje w obcych środkach trwałych poniesione w tych środkach.

Montaż klimatyzatora a prawo do amortyzacji

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, dyrektor IS wyjaśnił, że z treści objaśnień wstępnych do rozporządzenia rady ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 242, poz. 1622) wynika, że ulepszenia w obcych środkach trwałych należy klasyfikować do odpowiednich grup w zależności od środka trwałego, którego dotyczą. Z wniosku wynikało, że inwestycja wykonywana będzie w budynku będącym przedmiotem najmu (grupa I tej Klasyfikacji), jednakże jak wskazano we wniosku, urządzenie, jakie zamierzał zamontować wnioskodawca w przedmiotowym lokalu – klimatyzator – będzie stanowiło samodzielny środek trwały, który nie jest na stałe związany z lokalem i w każdej chwili może zostać zdemontowany przez wnioskodawcę. Zatem klimatyzator może zostać uznany za odrębny środek trwały niepowiększający wartości początkowej lokalu (obcego środka trwałego), w którym zostanie zamontowany.

Podsumowując, dyrektor IS potwierdził, że po przeprowadzeniu inwestycji montażu klimatyzatora, stanowiącego odrębny środek trwały (zakwalifikowany do grupy VI, rodzaj 653 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), przedsiębiorca jako „mały podatnik” po spełnieniu warunków określonych w art. 22k ust. 7–12 ustawy o PIT będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w tym przepisie.

Piotr Różański

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...