Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.05.2016

Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązek wszystkich podatników

Znaczna część podatników, a przynajmniej obsługujących ich biur rachunkowych, wie, że 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), który wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w którym podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

Takich formatów (struktur) jest siedem. Dotyczą one: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów.

Zgodnie z treścią tego przepisu, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Od 1 lipca 2016 r. przepis ten bezwzględnie będzie obowiązywał tzw. dużych przedsiębiorców. W odniesieniu do pozostałych, czyli przedsiębiorców średnich i małych oraz mikroprzedsiębiorców, zastosowany został dłuższy okres przejściowy. W okresie do 30 czerwca 2018 r. mogą go już stosować, ale mogą także na żądanie organów podatkowych nadal przekazywać księgi podatkowe w postaci wydruków papierowych czy przesyłać je np. w formacie PDF. I dopiero od 1 lipca 2018 r. nie będą mieli już wyboru.

Nowelizacja zasad dotyczących obowiązku przekazywania danych w formacie JPK

Niebawem jednak obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji z ksiąg podatkowych w formacie JPK zostanie nie tylko znacznie rozszerzony, ale również okres przejściowy dotyczący przedsiębiorców średnich i małych oraz mikroprzedsiębiorców ulegnie skróceniu. 19 maja 2016 r. Senat przyjął bowiem bez poprawek ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 13 maja 2016 r.). Oznacza to, że musi ona zostać już przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Nie należy spodziewać się, aby nie została ona podpisana, a następnie opublikowana.

W drodze tej nowelizacji w art. 82 po § 1a O.p. dodano § 1b, który stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z 13 maja 2016 r, pierwszym miesiącem, za który podatnicy będą obowiązani wysłać do urzędu skarbowego rejestry VAT w formacie JPK, jest lipiec 2017 r., przy czym podobnie jak w przypadku obowiązku przekazywania pozostałych informacji z ksiąg podatkowych, w odniesieniu do średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorców zastosowanie znalazł dłuższy okres. Co istotne, inny jest on dla średnich i małych przedsiębiorców, którzy będą przesyłać wymagane dane począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r., a inny dla mikroprzedsiębiorców, których ten obowiązek będzie dotyczył począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r.

REKLAMA

Istota nowelizacji

Najprościej rzecz ujmując, wyżej wskazany obowiązek wysyłania do urzędu skarbowego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w postaci JPK dotyczyć będzie wszystkich podatników (a nie tak, jak miało to być dotychczas – tylko tych podatników, którzy zostali do tego zobowiązani przez organ podatkowy), z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Zobowiązani podatnicy – bez wezwania – będą mieli obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego tych rejestrów VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Taki termin będzie niezależny od tego, czy dany podatnik składa deklaracje VAT miesięczne czy kwartalne.

Choć niewątpliwie każda próba przeciwdziałania oszustwom w VAT jest godna pochwały, to nasuwają się tu jednak pytania: Czy trud, jaki podatnicy włożą w przesyłanie odpowiednich plików do urzędów skarbowych, przełoży się na spodziewane efekty? Czy system, do którego te dane trafią, będzie na tyle sprawny, aby rzeczywiście wychwycić podejrzane transakcje?

Izabela Rutkowska

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz