Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.11.2016

Jaką stawką VAT opodatkować koszty przesyłki?

Jeśli koszty przesyłki nie stanowią należności z tytułu samodzielnej usługi, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów, nie powinny być one wykazywane w odrębnej pozycji faktury lub paragonu dokumentującego sprzedaż towarów. W takiej bowiem sytuacji koszty te należałoby uznać za odrębny przedmiot sprzedaży.

Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.772.2016.2.WN.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na sprzedaży książek przez internet. Sprzedawca w przypadku sprzedaży książek opodatkowanych 5-procentową stawką VAT do kosztów przesyłki wyszczególnionej na fakturze lub paragonie dolicza VAT w wysokości 5%. W razie sprzedaży towarów opodatkowanych 23-procentową stawką VAT stosuje 23-procentową stawkę do kosztów przesyłki.

Podstawa opodatkowania VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zaznaczył w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zwrócił uwagę, że podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zdaniem organu podatkowego oznacza to, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy. Do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Wysyłka towaru a VAT

Organ podatkowy podkreślił, że koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów (w omawianym przypadku książek) przez internet nie stanowią należności z tytułu samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, powinny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów.

Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Prawidłowe określenie stawki VAT

Podsumowując, Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika i uznał, że koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (tj. jak wskazał wnioskodawca według stawki w wysokości 5%, gdy spełnione są przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku).

Ponadto, jeżeli będące przedmiotem dostawy książki są opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%, to dla kosztów przesyłki realizowanej przez firmę kurierską należy stosować tożsamą stawkę VAT.

Natomiast gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane stawką 5% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz