Jak zaewidencjonować fakturę zakupową bez VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu należy do podstawowych obowiązków vatowca. Stanowi ona podstawę do sporządzenia deklaracji podatkowej, czy to miesięcznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi być prowadzona nieprzerwanie przez cały okres rozliczeniowy i musi w niej znaleźć odbicie w postaci stosownego wpisu każda transakcja, w której pojawia się VAT. Następnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone są do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urządzeniem księgowym, które prowadzone jest niezależnie od innego rodzaju dokumentacji księgowych takich jak podatkowa księga przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowe.

Ewidencja VAT

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy, z wyjątkiem podatników:

  • wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy,
  • u których sprzedaż zwolniona jest od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT (ze względu na niskie obroty lub rozpoczynanie działalności w trakcie roku podatkowego),

są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Zgodnie z tym przepisem ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia:

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego,
  • korekt podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
  • korekt podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Przepisy ustawy o VAT nie zobowiązują podatników do prowadzenia ewidencji w takiej czy innej formie. Dla jej prawidłowości znaczenie ma jedynie zawartość merytoryczna tego rodzaju dokumentacji. Każdy podatnik wybiera sam taki sposób prowadzenia ewidencji, który zapewni, na podstawie zawartych w niej danych, prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej.

Przepis art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie nakazuje prowadzenia odrębnych ewidencji sprzedaży i zakupu. Wprost mowa w nim jest o jednej ewidencji VAT, na podstawie której podatnik sporządza deklaracje rozliczeniowe. W praktyce podatnicy często prowadzą odrębne ewidencje zakupu i sprzedaży. Umożliwia to dokładniejszą kontrolę obrotu związanego z podatkiem VAT. Ustawodawca nie uznał takiej praktyki za niedozwoloną, nie jest też ona kwestionowana przez organy skarbowe.

JPK_VAT

Prowadzona ewidencja stanowi podstawę do realizacji jeszcze jednego obowiązku vatowca wynikającego z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepis ten nakazuje osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej
oraz osobom fizycznym, prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT za okresy miesięczne.

Struktura JPK_VAT musi być zgodna z deklaracją VAT, a więc określone wartości liczbowe ewidencji VAT muszą być zgodne ze stanem podanym w deklaracji. Również każda korekta VAT pociąga za sobą konieczność korekty JPK_VAT. Zatem, w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT podatnik ma obowiązek ujmować zarówno faktury kosztowe, jak i sprzedażowe, jak również faktury korygujące.

Przedsiębiorca dokonuje zakupów wiążących się z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W przypadku vatowca gros z nich opodatkowana jest VAT. Jednakże zdarzają się przypadki, iż któraś z transakcji może zostać zawarta z podmiotem korzystającym ze zwolnienia z VAT. Sprzedawca na wystawianym przez siebie dokumencie sprzedaży w miejscu stawki podatku podaje skrót „zw”, czyli zwolniony.

Faktury bez prawa odliczenia VAT w ewidencji

Ustawodawca stawia przed vatowcami wymóg odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego a więc odrębnego określenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w deklaracji podatkowej. Tak więc podatnik ma obowiązek uwzględnić w prowadzonej ewidencji wyłącznie kwoty podatku naliczonego, które podlegają odliczeniu. Płynie stąd wniosek, że jeżeli vatowiec otrzymał faktury, w związku z którymi nie ma on prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie jest on zobowiązany do ewidencjonowania nabytych dóbr i usług w ewidencji zakupu funkcjonującej na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2018 r. , sygn. 0115-KDIT1-1.4012.132.2018.1.BS. Stan faktyczny będący przedmiotem zapytania podatnika (Gminy) polegał na tym, że jej jednostki organizacyjne dokonywały przy realizacji własnych zadań nabycia towarów i usług, w stosunku do których Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących te nabycia. Przyczyną braku prawa do obniżenia VAT mogła być okoliczność, że towar czy usługa wykorzystywane są wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza albo wyłącznie do czynności, w związku z którymi prawo do odliczenia VAT podatnikowi nie przysługuje (np. czynności przedmiotowo zwolnionych od podatku).

Na tym tle podatnik wystąpił z zapytaniem czy tego rodzaju faktury, jak wyżej wymienione, będzie miał on obowiązek ujmować w prowadzonej przez siebie ewidencji dla podatku od towarów i usług, a co za tym idzie w przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach w formie plików JPK_VAT. Dodał ponadto, że przedmiotowe faktury nie dotyczą czynności, które powinny zostać przez nabywcę rozliczone w ramach odwrotnego obciążenia. Gmina stanęła na stanowisku, że brak jest obowiązku prawnego uwzględniania w ewidencji dla podatku od towarów i usług a także w informacji JPK_VAT danych o fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Uznała ona, że katalog danych, które winny znaleźć się w ewidencji nie jest zamknięty i winny się w nim znaleźć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Podatnik nie ma więc obowiązku wskazywania w ewidencji VAT faktur, które dokumentują wyłącznie czynności, w związku z którymi nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku. Faktury takie nie wpływają bowiem w żadnej mierze na zakres rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej ani na treść informacji podsumowującej.

Dyrektor w pełni podzielił stanowisko podatnika. Uznał on bowiem, iż podatnik (Gmina) niejednokrotnie nabywa przy realizacji własnych zadań towary i usługi w stosunku do których w ogóle nie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących te nabycia. W takim przypadku – biorąc pod uwagę zapis art. 109 ust. 3 ustawy o VAT – jeżeli podatnik (Gmina) posiada faktury dokumentujące tego rodzaju nabycia nie będzie on miał obowiązku odnotowywania takich zakupów w prowadzonej ewidencji VAT. Zawierać ona musi bowiem kwotę podatku z podsumowania zastawienia podlegającą odliczeniu. Skoro w zakupie podatku nie ma, nie może się on znaleźć w ewidencji.

Dla odnotowywania faktur zakupowych bez VAT vatowiec prowadzić winien innego rodzaju urządzenie księgowe, którego rodzaj nie został przez ustawodawcę narzucony, zatem jego forma jest dowolna.

Adam Okonkwo

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...