16.03.2016: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?

Na początku prowadzenia firmy, niezależnie od jej formy, należy liczyć się z tym, że zamiast zysków będziemy odnotowywać straty. Niestety, nie zawsze jest to kwestia pierwszego miesiąca funkcjonowania na rynku – niekiedy okres, w którym firma przynosi straty, trwa nawet przez kilka lat. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Czy może on później, kiedy firma będzie na siebie zarabiać, odliczyć straty z lat ubiegłych?

Straty z lat ubiegłych – jak je zdefiniować?

Najprościej możemy określić stratę jako sytuację, w której w konkretnym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa osiągnięte przychody.

Dokładne określenie straty z lat ubiegłych prowadzonej działalności można znaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata – na przykład w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i składających zeznanie roczne na formularzu PIT-36 będzie ona ujęta w części D.1., w polu dotyczącym strat z pozarolniczej działalności gospodarczej (pole numer 56 PIT-36 wersja 22).

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego i składają w związku z tym zeznanie roczne na formularzu PIT-36L, wykazują ją natomiast w części D, w polu 16 (PIT-36L wersja 11).

Straty z lat ubiegłych – rozliczenie straty w zeznaniu rocznym

Według art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który poniósł stratę w konkretnym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę. Co ważne, jednorazowo (czyli w jednym rozliczeniu rocznym) może on odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z 5 poprzednich lat, w których ona wystąpiła.

Przykład:

Pan Kowalski osiągał następujące wyniki z prowadzonej działalności w poszczególnych latach:

  • 2013 – strata 6000 zł,
  • 2014 – strata 3000 zł,
  • 2015 – dochód 15 000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pan Kowalski w rozliczeniu rocznym za rok 2015 może odliczyć od dochodu odpowiednio 50% starty z roku 2013 (3000 zł) oraz 50% straty z roku 2014 (1500 zł). Jeżeli w kolejnych latach osiągnie dochód, może rozliczyć pozostałą stratę.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (czyli na formularzu PIT-36) mogą odliczyć stratę na stronie trzeciej, w części E, w polu 151 (PIT-36 wersja 22).

Przedsiębiorcy składający deklarację PIT-36L wpisują kwotę straty z lat ubiegłych na pierwszej stronie deklaracji w części E, w polu numer 23 (PIT-36L wersja 11).

W każdym z wymienionych przypadków należy wykazać kwotę starty i źródła jej powstania (czyli głównie lata podatkowe, w których powstała).

Straty z lat ubiegłych – rozliczenie straty w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdziemy zapisów mówiących o tym, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym. Można zatem uwzględniać odliczenie już przy zaliczkach okresowych, pod warunkiem że zeznania, z których strata wynika, zostały już złożone w urzędzie oraz że wystąpił dochód (strata z lat ubiegłych może być odliczana jedynie wtedy, gdy wystąpił dochód).

Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe dyrektorów izb skarbowych, na przykład interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2011 r., nr IPTPB1/415-42/11-2/ASZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której stwierdzono, że:

(...) przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody pozostaje w gestii podatnika.

W przypadku gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Straty z lat ubiegłych – zamknięcie lub zawieszenie, a następnie wznowienie działalności

Należy zapamiętać, że jeżeli podatnik zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą, a następnie ją wznowi, 5-letni termin na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Andrzej Lazarowicz
Prezes wfirma.pl

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, działalność gospodarcza, pit-36, pit-36l, strata ze źródła przychodów

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...