10.07.2015: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Jak rozliczać faktury korygujące przy odwrotnym obciążeniu VAT?

Z początkiem lipca br. powiększył się katalog towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, dlatego też czynni podatnicy podatku od towarów i usług będą częściej zobowiązani do rozliczenia podatku od nabytych towarów. Z tego względu warto zwrócić uwagę na zasady rozliczania faktur korygujących odnoszących się do tego typu transakcji, które miały zastosowanie przed zmianami, a które są aktualne również po 1 lipca 2015 r. W niniejszym artykule przedstawione zostaną sposoby postępowania dla przykładowych dwóch przypadków korekt.

Rozliczenie faktury korygującej in minus wystawionej z powodu reklamacji

Podatnik (czynny podatnik podatku od towarów i usług) nabywa na terytorium kraju towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) oraz deklaruje z tego tytułu do zapłaty podatek należny i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zdarza się, że podatnik otrzymuje fakturę korygującą zmniejszającą „do zera” cenę towarów (faktury korygujące in minus z tytułu reklamacji związanej ze zwrotem wadliwego towaru).

Przykładowo, zakup towaru miał miejsce w lutym 2015 r., natomiast w marcu 2015 r. okazało się, że towar był wadliwy i dokonano jego zwrotu. Kwota należności za sprzedany towar została określona w euro. Podatnik rozpoznał obowiązek podatkowy dla tej transakcji w lutym 2015 r. (sprzedawca wystawił fakturę potwierdzającą tę transakcję w dniu dostawy).

Jak należy postąpić, jeżeli podatnik (nabywca) otrzymał fakturę korygującą (in minus) w kwietniu 2015 r.? Czy wówczas korekta powinna być uwzględniona w rozliczeniu za kwiecień 2015 r., czy też w rozliczeniu za luty 2015 r.? Czy w takim przypadku dla faktury korygującej (in minus) należy zastosować kurs właściwy dla pierwotnej dostawy, czy też kurs bieżący?

Na ustalenie właściwego momentu ujęcia w ewidencji faktury korygującej ma wpływ przyczyna jej wystawienia. Reklamacja związana ze zwrotem towaru stanowi okoliczność nową, której nie można było przewidzieć w momencie nabycia towaru. W razie otrzymania faktury korygującej (in minus) w związku z reklamacją towaru wymienionego w załączniku nr 11 ustawy o VAT należy ją uwzględnić w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymano. Zatem jeżeli nabycie towaru miało miejsce w lutym 2015 r., natomiast fakturę korygującą in minus nabywca otrzymał w kwietniu 2015 r., zmniejszenie podstawy opodatkowania (oraz podatku należnego) powinno nastąpić w rozliczeniu za kwiecień 2015 r.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT w przypadku dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca towaru, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego. Skoro więc zmniejszenie podatku należnego nastąpi w kwietniu 2015 r., to zmniejszenie podatku naliczonego również powinno nastąpić w rozliczeniu za kwiecień 2015 r.

W sytuacji gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT). Otrzymanie faktury korygującej w tym przypadku nie rodzi obowiązku podatkowego, a jedynie koryguje wartość istniejącej podstawy opodatkowania. Oznacza to, że nabywca powinien do otrzymanej korekty przyjąć kurs zastosowany dla pierwotnej faktury.

Rozliczenie faktury korygującej in plus wystawionej z powodu pomyki na fakturze pierwotnej

Niekiedy okazuje się, że sprzedawca towarów objętych zakresem załącznika nr 11 do ustawy o VAT musi wystawiać fakturę korygującą (in plus) wynikającą z pomyłki (zaniżenia ceny) na fakturze pierwotnej.

Przykładowo, pierwotna dostawa została dokonana w styczniu 2015 r. (w dniu dostawy sprzedawca wystawił fakturę w euro), natomiast faktura korygująca in plus została wystawiona w marcu 2015 r. [oraz wpłynęła do nabywcy (czynnego podatnika podatku od towarów i usług) w marcu 2015 r.]. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy podatnik (nabywca) rozpoznał w styczniu 2015 r.

Czy w takim przypadku faktura korygująca (in plus) powinna być przez nabywcę uwzględniona w rozliczeniu za marzec 2015 r., czy też w rozliczeniu za styczeń 2015 r., i jaki kurs należy zastosować do otrzymanej korekty?

W analizowanym przykładzie zaniżenie podstawy opodatkowania na fakturze pierwotnej (z powodu pomyłki) skutkowało zaniżeniem należnego za ten okres podatku. Błąd ten nie jest okolicznością nową, skutkującą zmianą podstawy opodatkowania w dniu jego zauważenia, lecz istniał od samego początku. W związku z tym w razie błędu na fakturze pierwotnej konieczna jest korekta podstawy opodatkowania (oraz podatku należnego) za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla pierwotnej faktury.

Co do zasady właściwym kursem waluty jest kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W omawianej sytuacji (w związku z otrzymaną fakturą korygującą) nie powstaje „od nowa” obowiązek podatkowy. W związku z tym do otrzymanej korekty zastosować należy kurs właściwy dla pierwotnej faktury.

W podanym przykładzie nabywca powinien skorygować podstawę opodatkowania za miesiąc, którego dotyczyła faktura pierwotna (styczeń 2015 r.). Odpowiedniej korekty za ten miesiąc wymaga także podatek należny (wykazany pierwotnie w zaniżonej wysokości). Jednocześnie podatnik będzie uprawniony do odpowiedniego zwiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za styczeń 2015 r.

Małgorzata Lehmann-Ziaja
Konsultant podatkowy, ECDDP Sp. z o.o.

Hasła tematyczne: korekta podatku vat, faktury korygujące, reklamacja, odwrotne obciążenie, pomyłka

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...