14.12.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Jak organy podatkowe wykorzystują dane z JPK?

Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. nr 613 z późn. zm.) na mocy ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), która wprowadziła m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny), który daje organom podatkowym i organom kontroli skarbowej możliwość żądania przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Dane te mogą być żądane zarówno w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Jednocześnie na mocy art. 29 ww. ustawy zmieniającej, który został ostatecznie ukształtowany ustawa z dnia 13.05.2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ordynacji podatkowej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą fakultatywnie przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej żądały danych w trybie art. 193a Ordynacji podatkowej oraz ile było podmiotów przekazujących takie dane fakultatywnie w okresie do 1.07 do 31.10.2016 r.?
  2. Ile czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych (oddzielnie) zostało przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK (zakończone lub w trakcie)?
  3. Czy została przygotowane oprogramowanie analityczne do analizy danych uzyskanych w trybie art. 193a Ordynacji podatkowej? Jeśli tak to jakie i w jakim zakresie?
  4. Czy organy podatkowe sygnalizują problemy z wykorzystaniem JPK? Czy Minister Finansów (Minister Rozwoju i Finansów) występował do organów podatkowych z zapytaniem o podanie takich problemów?
  5. Jakie są plany rozwoju oprogramowania analitycznego dla organów podatkowych i jaki jest termin ich realizacji?

Z poważaniem
Janusz Cichoń


Odpowiadając na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia z dnia 16 listopada 2016 r.    nr 7504 w sprawie stosowania art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) wprowadzonego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przepis art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej wymaga, aby struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W celu lepszego przygotowania niektórych grup podatników do wprowadzanej zmiany, w art. 29 ww. ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz  niektórych innych ustaw, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz.  846)  przewidziano,  że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1829) będą przekazywać elektroniczne raporty z ksiąg podatkowych fakultatywnie.

Odnosząc się do pytań Pana Posła uprzejmie informuję.

Ad 1 i 2.
Przepisy art. 193a Ordynacji podatkowej weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Obowiązek przekazywania na żądanie organów podatkowych raportów w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających  taki obowiązek, tj. od dnia       1 lipca 2016 r. (od 1 lipca 2018 r. w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców).

Nie ma takiego obowiązku w odniesieniu do okresów sprzed dnia wejścia w  życie wymienionych przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ obowiązek taki nie wynika z tych przepisów.  Dowody  księgowe  wystawione  od  dnia  1  lipca  2016  r.  (od  1  lipca  2018  r.    w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców) będą mogły być przedmiotem żądania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Postępowania podatkowe i kontrolne obejmują zazwyczaj kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w podatku VAT i okresy roczne       w podatkach dochodowych. Tym samym szersze korzystanie z możliwości wynikających z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej będzie możliwe na przełomie 2016 i 2017 roku.

W okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. organy podatkowe wystąpiły trzynaście razy o przekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej. W żadnym z tych przypadków żądane dane nie zostały przekazane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (przekazano dane w innej formie). Jednocześnie dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego fakultatywnie przekazało pięć podmiotów.

W okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. organy podatkowe żądały przekazania danych na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w trzech kontrolach podatkowych,  które na dzień 31 października 2016 r. nie zostały zakończone.

Ad 3.
Ministerstwo Finansów, we współpracy ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., prowadzi  prace w zakresie budowy narzędzia analitycznego wykorzystującego jako dane JPK_VAT oraz resortowe bazy danych. Równocześnie trwają prace w zakresie udostępnienia podatnikom narzędzia umożliwiającego generowanie plików JPK zgodnie ze strukturami logicznymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz przesyłanie ich do Ministerstwa Finansów.

Ad 4.
Ze strony organów podatkowych dotychczas nie wpływały sygnały o problemach z wykorzystaniem plików JPK. Ministerstwo Finansów nie występowało również do jednostek podległych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących tego zagadnienia.

Ad 5.
W zakresie planów rozwoju oprogramowania analitycznego dla organów  podatkowych uprzejmie informuję, że prowadzone są prace w zakresie zapewnienia narzędzi analitycznych. Plany w zakresie rozwoju oprogramowania analitycznego dla organów podatkowych dotyczą zarówno  rozwoju już istniejącego  narzędzia  Repozytorium  JPK służącego  do przyjmowania    i gromadzenia dokumentów JPK o dodatkowe narzędzia analityczne, jak i budowy nowych narzędzi analitycznych do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej.

Do realizacji zadań w tym zakresie została wskazana spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Stosownie do postanowień umowy o powierzeniu ww. Spółce wykonywania niektórych zadań z  zakresu  informatyzacji  działalności  organów  administracji  podatkowej,  Służby  Celnej i kontroli skarbowej, przewidziano realizację następujących zadań:

  • rozbudowa systemu teleinformatycznego Repozytorium JPK;
  • budowa narzędzi do zaawansowanej analityki, w tym opartej na statystyce matematycznej operującej na danych z Fundamentu Danych (hurtownia danych na potrzeby analityczne) i później ich rozbudowa w szczególności w zakresie dostarczenia nowych reguł analitycznych oraz rozszerzenia zakresu Fundamentu Danych;
  • budowa Centralnego Rejestru Faktur i później jego rozbudowa w zakresie struktury bazy i interfejsów mobilnych oraz dostępowych.

Według stanu na dzień 5 grudnia 2016 r., w ramach zadania rozbudowy systemu teleinformatycznego Repozytorium JPK, uzgodniono z ww. Spółką zlecenie pracy na dodatkowe narzędzie do  automatycznej  analizy  i  weryfikacji  danych  zawartych  w  Repozytorium  JPK  z  danymi   z   deklaracji   VAT-7/7K/7D   oraz   deklaracji   VAT-UE,   a   także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego. Planowane dostarczenie - 08 luty 2017 r.

W zakresie pozostałych zadań dotyczących zaawansowanych narzędzi analitycznych i Centralnego Rejestru Faktur, zgodnie z ramowym harmonogramem prac, pierwsze zaawansowane narzędzia analityczne powinny być dostarczone do dnia 30 kwietnia 2017 r., zaś pierwsza wersja Centralnego Rejestru Faktur powinna zakończyć się do dnia 30 czerwca 2017 r.

Dalsza rozbudowa ww. narzędzi będzie następowała etapowo aż do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Hasła tematyczne: interpelacja, jednolity plik kontrolny (jpk), jpk

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...