Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.09.2019

Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?

Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.

Wbrew pozorom sprawa jest dość prosta i jednoznacznie rozstrzygnięta w przepisach.

Obowiązek wystawienia faktury reguluje art. 106b ustawy o VAT. Nakazuje on wystawienie faktury dokumentującej między innymi sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywaną przed podatnika VAT na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jednocześnie w omawianym art. 106b znajduje się zapis, iż podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku (dotyczy to, z niewielkimi wyjątkami, zarówno zwolnień przedmiotowych jak i podmiotowych).

Przedstawione przepisy nie zakazują wystawiania faktur - zwalniają jedynie podatników VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów lub sprzedaży zwolnionej, od automatycznego obowiązku wystawienia faktury.

I gdyby na tym poprzestać, konsumenci nie otrzymywaliby faktur - nie występują bowiem w charakterze podatnika VAT ani w charakterze osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Są jednak sytuacje, w których konsument tę fakturę posiadać musi - np. w przypadku dokonywania odliczeń podatkowych, rozliczania się z wydatków w podróży służbowej itp. I są sytuacje, w których konieczność ta objawia się dopiero po fakcie dokonania zakupu.

Ustawodawca przewidział tę sytuację, i w art. 106b ust. 3 umieścił przepis, nakazujący sprzedawcy wystawienie faktury na żądanie nabywcy towaru lub usługi.

Wystarczy, że nabywca zgłosi to żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Odmowa wystawienia faktury, jeśli powyższy warunek został spełniony stanowi czyn zabroniony.


Kodeks Karny Skarbowy stanowi, iż:

"Art. 62. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Wypadek mniejszej wagi

To czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6 Kodeksu Karnego Skarbnowego, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

W jakim terminie wystawić fakturę?

Jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się na zasadach ogólnych. Jeśli natomiast żądanie zostało zgłoszone później, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz