Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.10.2015

Inwentaryzacja 2015. Potwierdzenie salda 

Jedną w form inwentaryzacji jest potwierdzenie salda. Inwentaryzacja w formie potwierdzenia salda ma zastosowanie do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, udzielonych pożyczek, należności od odbiorców i innych kontrahentów (z wyłączeniem należności wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości), a także do składników aktywów stanowiących własność jednostki, lecz powierzonych osobom trzecim.

Co do zasady, w przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, uzgodnienie salda na dzień bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego dany rachunek jednostki. W identyczny sposób dokonuje się inwentaryzacji akcji i innych papiery wartościowe, które jednostka posiada w bankach lub biurach maklerskich oraz czeki i weksle przekazane do banku celem realizacji.

Jeśli chodzi o należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek), obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. Najczęściej wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" w celu potwierdzenia wykazanych w nim sald. W razie wystąpienia rozbieżności sald, wyjaśnia przyczyny ich powstania.

Przeprowadzanie inwentaryzacji metodą uzgodnienia (potwierdzania) sald wymaga sporządzenia protokołu. Wskazuje się w nim podjęte czynności inwentaryzacyjne oraz zaistniałe rozbieżności pomiędzy stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych jednostki, a stanem podanym przez kontrahentów.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa o rachunkowości nie nakazuje dłużnikom wysyłania potwierdzeń sald zobowiązań. W art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa jest tylko i wyłącznie o potwierdzeniach sald należności. Oznacza to, że inicjatywa potwierdzenia salda należy do wierzyciela. Wierzyciel wysyła kontrahentowi (swojemu dłużnikowi) na piśmie potwierdzenie salda należności, następnie kontrahent ten dokonuje potwierdzenia na piśmie salda lub zgłasza zastrzeżenia.

Czy dłużnik mimo wszystko może sam pierwszy wysłać potwierdzenie salda do swojego dostawcy? Otóż, przepisy ustawy o rachunkowości nie zabraniają tego rodzaju działań.

A czy trzeba potwierdzać salda z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w samej ustawy o rachunkowości. Jak stanowi bowiem art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy inwentaryzację należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych przeprowadza drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników. Oznacza to, że potwierdzenia salda do podmiotów nieprowadzących ksiąg rachunkowych wysyłać nie trzeba.

Przy okazji omawiania kwestii dotyczących potwierdzania sald, warto zastanowić się nad tym, czy konieczne jest potwierdzanie sald zerowych. Ustawa o rachunkowości nie daje odpowiedzi na to pytanie. Warto jednak potwierdzać wszystkie salda, także i zerowe. Pamiętajmy bowiem, że wysyłanie potwierdzeń sald do kontrahentów jest dowodem przeprowadzenia inwentaryzacji. Potwierdzenie salda zerowego stanowi również informację dla wierzyciela, że wszystkie należności dłużnika zostały uregulowane.

Na koniec podkreślmy, ustawa o rachunkowości nie przewiduje milczącego potwierdzenia salda. Brak odpowiedzi dłużnika przesądza o tym, że saldo jest niepotwierdzone. W takich przypadkach inwentaryzację takich niepotwierdzonych należności należy przeprowadzić drogą weryfikacji.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz