Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.01.2022

Informatyk na ryczałcie. Pomoc techniczna i kursy komputerowe: Jaka stawka?

Czy przychód z działalności usługowej związanej z pomocą techniczną w zakresie technologii informatycznych i sprzętu oraz prowadzeniem kursów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujące w szczególności:

 1. prowadzenie poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, od wykrycia do zamknięcia, komunikowanie się i współpraca z interesariuszami w zakresie naruszeń danych;
 2. gromadzenie, analizowanie i utrzymanie danych o nielegalnych działaniach w celu wsparcia działań dochodzeniowych, eliminacji ryzyka i działań łagodzących;
 3. opracowanie kompleksowych raportów z incydentów i podsumowanie dochodzeń;
 4. analizowanie wyciągniętych wniosków z zespołem reagowania na incydenty i zaproponowanie ulepszenia procedur środków kontroli bezpieczeństwa;
 5. opracowanie, dopracowanie i usprawnienie podręcznika reakcji na incydenty;
 6. upewnienie się, że reakcja na incydenty i wymagania dotyczące nielegalnych działań są wychwytywane i dostarczane przez program bezpieczeństwa;
 7. wykonywanie testów penetracyjnych (audytów) systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej;
 8. wydawanie rekomendacji w zakresie powzięcia środków technicznych w celu zabezpieczenia systemów informatycznych;
 9. aktywne wspieranie wiedzą oraz pomocą przy rozwiązywaniu problemów świadczonych dla pracowników oraz kontrahentów klienta implementujących środki bezpieczeństwa służące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
 10. przegląd i analiza dokumentów systemów teleinformatycznych pod kątem funkcjonalnym i bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 11. analiza i zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa, a także sporządzanie stosownych raportów wraz z rekomendacjami zmian jakie należy wprowadzić aby uniknąć w przyszłości ponownych incydentów;
 12. komunikowanie się i współpraca z inżynierami zaangażowanymi w wykryte incydenty bezpieczeństwa;
 13. gromadzenie i analiza danych wspierających działania dochodzeniowe pozwalające eliminować lub ograniczać ryzyko ataków cybernetycznych;
 14. tworzenie raportów z propozycjami ulepszenia procedur i środków kontroli bezpieczeństwa;
 15. weryfikowanie czy zastosowane środki bezpieczeństwa poprawnie wykrywają ataki cybernetyczne;
 16. aktywne wspieranie wiedzą w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego oraz testowanego oprogramowania;
 17. udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta z zakresu bezpieczeństwa;
 18. prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi poinformował przedsiębiorcę, że opisane we wniosku czynności związane ze świadczeniem usług w zakresie cyberbezpieczeństwa mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu”, a w zakresie prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.59.12.0 „Kursy komputerowe”.

Jak zaznaczył przedsiębiorca, nie zajmuje się on ściśle procesem programistycznym, świadczy usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu oraz prowadzi kursy komputerowe.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy przychód z ww. działalności usługowej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h;
 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a);
 • 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c.

Natomiast w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;
 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a);
 • 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przedsiębiorca wskazał, że zakres świadczonych przez niego usług sklasyfikowany jest według symbolu PKWiU:

 • 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego oraz
 • 85.59.12.0 - kursy komputerowe.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 oraz 85.59.12.0 będą mogły być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez przedsiębiorcę usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska on przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

Interpretacja indywidualna z 14 stycznia 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.778.2021.1.MK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz