Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.08.2018

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym

Obowiązek sprawozdawczy w postaci informacji podsumowującej w obrocie krajowym przewidziany został w art. 101a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dotyczy on podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca określony w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 powołanej ustawy. Czyli do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym zobowiązani są czynni podatnicy VAT dokonujący sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

Celem informacji podsumowującej w obrocie krajowym jest skontrolowanie czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie ma zastosowanie przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Obejmuje on katalog 41 grup towarów, spośród których przykładowo wymienić można złom, odpady szklane, odpady z papieru, cynk, ołów, aluminium, nikiel nieobrobione plastycznie, laptopy, tablety, notebooki, telefony komórkowe w tym smartfony, części biżuterii i pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota.

Znajdzie ono zastosowanie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • obie strony transakcji są czynnymi vatowcami,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem dotyczącym dostaw towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT – art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowi zwolnionej z VAT dostawy złota inwestycyjnego – art. 122 ustawy o VAT.

W przypadku sprzedaży laptopów, telefonów, konsoli do gier, procesorów mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest tylko wówczas gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza 20 000 zł. Zatem, jedynie tego rodzaju sprzedaż takich wyrobów należy wykazać w informacji podsumowującej.

Informację podsumowującą składają także podatnicy świadczący usługi określone w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w sytuacji gdy rozliczane są one w ramach odwrotnego obciążenia. Załącznik ten obejmuje: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz bardzo obszerny, bo liczący niemal 50 pozycji katalog usług budowlanych. Zatem podatnik wykonujący usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia a więc podwykonawca ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej.

Obowiązek złożenia informacji podsumowującej

Informację podsumowującą składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonanych transakcji. W przypadku dostaw towarów oraz usług objętych odwrotnym obciążeniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Wyjątkiem jest wcześniejsze uiszczenie zaliczki, kiedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. Sprzedawca, który ją otrzymał obowiązany jest wykazać taką wpłatę w informacji podsumowującej do 25 dnia następującego po miesiącu jej otrzymania.

W związku z tym jeżeli obowiązek podatkowy nie zaistniał podatnik nie musi składać „zerowej” informacji podsumowującej.

Pamiętać należy, iż termin powyższy jest taki sam niezależnie od tego czy podatnik rozlicza VAT za okresy miesięczne czy też kwartalne.

Podkreślić trzeba, że obowiązek złożenia informacji podsumowującej obejmuje wyłącznie sprzedawców (usługodawców) towarów (usług) objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ich nabywcy zobowiązani do rozliczenia VAT z tytułu takiej transakcji informacji podsumowującej nie składają.

Informacja VAT-27

Wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym określony został rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym. Załącznik do niego ustanawia informację VAT-27.

Informacja podsumowująca przekazywać winna następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer NIP podatnika ją składającego,
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,
  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT – w odniesieniu do poszczególnych (konkretnych nabywców). Wartości tej nie należy zaokrąglać, jak w przypadku deklaracji VAT-7.

W części C informacji podsumowującej należy wykazać dane dotyczące towarów, do których ma zastosowanie art. 17 pkt 7 ustawy o VAT (chodzi o te wskazane w załączniku 11 do ustawy).
W części D natomiast informacje o świadczonych usługach, do których zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy (dot. Usług określonych w załączniku nr 14 do ustawy).

Korekta informacji podsumowującej

W odniesieniu do informacji podsumowującej – jak w przypadku każdej deklaracji podatkowej – może zajść konieczność jej skorygowania. Zgodnie z art. 101a ust. 5 ustawy o VAT w przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług podatnik ma obowiązek skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Korekta również składana jest drogą elektroniczną na formularzu VAT-27, podatnik musi jednak zaznaczyć kwadrat 2 w pozycji 7 informujący, iż jest to dokument korygujący.

W sytuacji korygowania zrealizowanych dostaw do zera w kolumnach dotyczących danych nabywcy powtórzyć należy wskazane uprzednio dane, zaś w kolumnie, w której wykazywana jest łączna wartość transakcji podatnik wpisuje „0”.

Dla poprawnego skorygowania wartości dostaw towarów lub wykonanych usług objętych mechanizmem charge reverse podatnik najpierw musi ustalić, za jaki okres rozliczeniowy (miesiąc) konieczne jest dokonanie korekty podstawy opodatkowania VAT.

Ustawa o VAT nie reguluje zasad zmiany podstawy opodatkowania w przypadku gdy podatnik zobowiązany jest do wystawienia korekty faktury. Jest jednak prawidłowe w świetle opinii organów skarbowych, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPP1.4512.1067.2016.1.MK, uzależnienie momentu dokonania korekty od jej przyczyn. Jeżeli podstawą korekty są zdarzenia, które istniały już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, takie jak np. pomyłka w cenie, ilości towaru, stawce podatku korekta winna zostać uwzględniona okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym nastąpiło rozliczenie faktury pierwotnej. Jeżeli natomiast faktura pierwotna była pozbawiona błędów, zaś przyczyna korekty pojawiła się w późniejszym okresie i była to okoliczność nowa, niemożliwa do przewidzenia w momencie wystawienia pierwotnej faktury np. nastąpił zwrot towaru z powodu jego wadliwości, korektę uwzględnić należy w okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym zaszło zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury korygującej.

Odpowiedzialność karno skarbowa

Podmioty naruszające obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27 podlegają odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie art. 80a § 1 i 2 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Niezłożenie informacji podsumowującej w terminie ustawowym stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny (od 210 do 42 000 zł), podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy jest przestępstwem skarbowym podlegającym karze grzywny do 240 stawek dziennych. Stawka dzienna wynosi od 70 do 28 000 zł.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz