Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Zażalenie na postanowienie

 • 19-05-2020Zasady i tryb składania zażalenia od postanowienia w sprawie podatkowej
  W toku prowadzonego postępowania organy podatkowe mogą wydawać różnego rodzaju postanowienia. Mają one w większości charakter porządkujący postępowanie, tzn. wyrażają decyzje organu odnośnie do określonych zdarzeń w ramach postępowania, nie wpływając na jego merytoryczne rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcia organu podatkowego mogą być zaskarżane, co daje wyraz zasadzie dwuinstancyjności postępowania. Na postanowienia organu podatkowego służy specjalny środek zaskarżenia – zażalenie, z którego można skorzystać, o ile ustawa tak stanowi. więcej »
 • 03-01-2020NSA: Dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania
  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - wykładnia prawa, jeśli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierzać do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega też kwestii, że prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadności postanowień każdego rodzaju w sprawie zawieszenia postępowania zakres uprawnień procesowych wydatnie zwiększa. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ograniczał prawo wniesienia zażalenia tylko do niektórych rodzajów postanowień w sprawie zawieszenia postępowania. Nie może ulegać wątpliwości, że gdyby taka była wola ustawodawcy, to wprost unormowałby to we wskazanym przepisie, bądź też dokonał jego nowelizacji. więcej »
 • 12-11-2014Zażalenie na postanowienia sądu w sprawach cywilnych
  Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady, podobnie jak apelacja, na orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji. Przepis art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: więcej »
 • 30-09-2010Orzecznictwo: Zawieszenie postępowania sądowo-administracyjnego w trakcie prowadzonej egzekucji
  Tezy: W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozważając kwestię zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd w przypadku sprawy dotyczącej postępowania egzekucyjnego, toczącego się na podstawie prawomocnej decyzji organu podatkowego, która została zakwestionowania w trybie stwierdzenia nieważności oraz (lub) wznowienia postępowania, mając na uwadze zasady celowości, sprawiedliwości, jak również ekonomiki procesowej, powinien dążyć do jak najszybszego rozpoznania sprawy. więcej »
 • 05-10-2009Orzecznictwo SN: Zażalenie wiceprezesa na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
  Członek dwuosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, może sam wnieść za upadłego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wydane na wniosek złożony za spółkę tylko przez drugiego członka zarządu. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »