INDEKS TEMATYCZNY » Zaległość podatkowa

 • 16-08-2010
  MF: Nie będzie ustawy abolicyjnej obejmującej podatek od abonamentów medycznych
  Zapytanie nr 7325 do ministra finansów w sprawie skutków uchwały NSA dotyczącej konieczności płacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę pracownikowi więcej »
 • 24-11-2009
  KPP: Ostrożnie z podwyżką odsetek od zaległości podatkowych
  Konfederacja Pracodawców Polskich obawia się, że planowane przez resort finansów zwiększenie wysokości oprocentowania zaległości podatkowych będzie kolejnym utrudnieniem dla prowadzących działalność gospodarczą w Polsce z uwagi na często obserwowany brak profesjonalizmu urzędników skarbowych, którzy wydają decyzje niezgodne z prawem. więcej »
 • 19-11-2009
  Złożenie wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań nie wstrzymuje egzekucji
  Interpelacja nr 11862 do ministra finansów w sprawie odraczania terminu płatności podatku, rozkładania zapłaty podatku na raty, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej przez organy podatkowe więcej »
 • 02-11-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Samo złożenie wniosku nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne
  Zamieszczenie w dwóch przepisach ustawy (art. 33 pkt 2 oraz art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) jednoznacznego zapisu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych jako przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, implikuje wniosek, iż jest to świadome rozwiązanie systemowe, pozwalające do czasu wydania decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty, na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie wynika z charakteru postępowania egzekucyjnego, które cechuje przymusowość, skuteczność, a także szybkość wykonania nałożonych na stronę decyzją administracyjną obowiązków publicznoprawnych. więcej »
 • 15-05-2009
  Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych
  Pytania podatnika: 1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej należy interpretować w ten sposób, że wykazana przez Spółkę w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzędu zaliczona przez właściwy dla Spółki organ podatkowy na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych Spółki w innych podatkach (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub pobranych przez Spółkę, jako płatnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych), należnych za ten sam miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie złożona w ustawowym terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, a w przypadku braku bieżących zobowiązań podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT-7 Spółka złoży stosowny wniosek, w którym wskaże, na poczet jakich zobowiązań zwrot ten powinien zostać zaliczony? więcej »
 • 29-12-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Wina podatnika ma znaczenia dla określenia nienależnie otrzymanego zwrotu
  Skoro z nienależnie otrzymanym zwrotem podatku związane są takie same konsekwencje, jak z zaległością podatkową, chyba że podatnik wykaże, że nie ponosi winy w otrzymaniu nienależnego zwrotu — art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej uzależnia bowiem uznanie nienależnie otrzymanego zwrotu podatku za zaległość podatkową od kwestii winy podatnika — to podatnik musi mieć realną możliwość wykazania tych okoliczności, taką zaś możliwość stwarza postępowanie, w którym dochodzi do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku. więcej »
 • 08-08-2008
  Orzecznictwo: Umorzenie zaległości podatkowych
  Wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/Ol 292/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżona decyzję, określił, że nie podlega ona wykonaniu oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz ustanowionego z urzędu pełnomocnika strony skarżącej kwotę 292,80 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi Eugeniusza D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 15 maja 2006 r., nr PP/E/4407-2-23/05 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych. więcej »
 • 24-06-2008
  Zwrot nadwyżki podatku naliczonego
  Pytanie podatnika: W którym miesiącu rozliczeniowym w deklaracji VAT-7 Spółka będzie mogła wykazać 60 dniowy zwrot nadwyżki podatku naliczonego? więcej »
 • 02-01-2008
  Parametry 2008 r.
  1 stycznia każdego roku to data, w której wchodzi w życie najwięcej zmian przepisów, zwłaszcza w ustawach podatkowych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany są dość nieliczne. Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2008 r.: więcej »
 • 19-09-2007
  Następstwa niepłacenia podatku w terminie
  Zaległość podatkowa Podatek niezapłacony w terminie płatności, stosownie do art. 51 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa1, stanowi zaległość podatkową. W myśl § 2 art. 51, za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Termin płatności podatku jest pochodną sposobu powstania zobowiązania podatkowego. W przypadku zobowiązania powstającego z mocy prawa, tj. wskutek zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy wiążą powstanie takiego zobowiązania, a podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, oraz dla płatników za termin płatności uważa się, stosownie do art. 47 § 3-4 o.p., ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić (dla inkasentów terminem płatności jest, stosownie do art. 47 § 4a o.p. dzień następujący po takim dniu). Natomiast w przypadku, gdy do powstania zobowiązania podatkowego niezbędnym jest doręczenie decyzji wymiarowej organu podatkowego, w której treści następuje ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, termin płatności, stosownie do art. 47 § 1 i 2 o.p., przypada na: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

03.12.2022

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2022

Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.12.2022

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY