INDEKS TEMATYCZNY » wyrok

 • 16-07-2024
  WSA. Samochód w fundacji rodzinnej. Co z CIT?
  Nawet w sytuacji oddania przez fundację rodzinną jej beneficjentowi rzeczy do niewyłącznego korzystania zachowanie tego rodzaju należy uznać za świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej opodatkowane na zasadzie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
 • 11-07-2024
  WSA. Zakaz amortyzacji nie ma zastosowania do mieszkania kupionego na biuro
  Zmiana w fundamentalnej dla przychodów z działalności gospodarczej zasadzie stopniowej amortyzacji powinna być uznana za zaskakującą, której nie sposób było przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o nabyciu lokalu mieszkalnego. Kolokwialnie rzecz ujmując zmiana ta oznacza nic innego jak zmianę "reguł gry", gdyż podatnicy, którzy nabyli lokale mieszkalne przed dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną w trakcie realizacji takiej długofalowej inwestycji pozbawieni możliwości uwzględniania podstawowego z punktu widzenia rachunku podatkowego kosztu uzyskania przychodu, jakim są odpisy amortyzacyjne - czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu. więcej »
 • 10-07-2024
  WSA. Stawka VAT na dania na wynos
  Cechą odróżniającą usługi związane z wyżywieniem od sprzedaży gotowych posiłków i dań jest tu korzystanie przez klienta z usług wspomagających. Rutynowe podgrzanie gotowej pizzy w piecyku tuż przed wydaniem jej klientowi nie jest zaś na tyle doniosłą czynnością, która powodowałaby przetworzenie samej pizzy w inny posiłek - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. więcej »
 • 09-07-2024
  WSA. Po terminie przedawnienia fiskus ma prawo badać zasadność zwrotu VAT
  Skoro podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji z wykazanym podatkiem do zwrotu nawet w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia, to oczywistym jest, że żądanie zwrotu podatku zawarte w takiej korekcie nigdy nie mogłoby zostać rozpoznane przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania (zwrotu podatku). Tak więc upływ terminu do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 § 3 O.p. z uwagi na przedawnienie, nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania i wypowiedzenia się - w ramach postępowania w sprawie zwrotu podatku wykazanego w korektach deklaracji - co do zasadności skorygowania deklaracji, wykazania zwrotu podatku (jego wysokości) oraz wskazanych przez podatnika przesłanek uzasadniających przyczynę korekty - jeżeli zasadność korekty deklaracji i wykazanego zwrotu podatku budzi wątpliwości. więcej »
 • 08-07-2024
  NSA. Najem zorganizowany i ciągły może być nadal najmem prywatnym
  Decydujący dla tego rozróżnienia pomiędzy najmem rzeczy w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (nazywanym także niekiedy potocznie "prywatnym" lub "osobistym"), a najmem rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zamiar samego podatnika. To on decyduje o tym czy "powiązać" określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 05-07-2024
  NSA. Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną, zamiana udziałów na akcje a koszty przy ich sprzedaży
  W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kosztem uzyskania przychodów powinna być wartość bilansowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki akcyjnej z dnia rozpoczęcia tego bytu. Nie istnieje bowiem żadna inna metoda, która pozwalałaby wskazać ten koszt - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 04-07-2024
  WSA. Zaciągnięty kredyt nie może być wydatkiem na cele mieszkaniowe
  Zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania (od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego), lecz jako sposób pozyskania finansowania ciążących na podatniku zobowiązań. Tym samym skoro uzyskanie kredytu nie stanowi przychodu podatkowego to kwota tego kredytu przekazana przez bank sprzedającemu nie może być kwalifikowana jako wydatek pomniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 02-07-2024
  NSA. Okres używania jako przesłanka kwalifikacji środka trwałego
  Przewidywany okres używania środka trwałego jest przede wszystkim domeną podatnika, który ma prawo zakładać w jakim horyzoncie czasowym będzie z niego korzystał. W takim znaczeniu jest to kategoria subiektywna zależna od podatnika. Nie oznacza to jednak, że przewidywanie to ma charakter woluntarny i nie jest zależne od uwarunkowań prowadzonej działalności gospodarczej. Postrzeganie "przewidywania" musi być zatem osadzone w obiektywnie weryfikowalnych okolicznościach faktycznych dotyczących rzeczywistych zamierzeń podatnika w określonej perspektywie czasowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27-06-2024
  NSA. Darowizny nie można zgłosić faksem
  Podpis pod zgłoszeniem jako oświadczeniem woli jest konieczny dla wywołania określonych skutków prawnych - skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Podatnik, który nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i nie złożył podpisanego formularza SD-Z2 traci prawo do zastosowania zwolnienia, zaś zgłoszona darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Późniejsze złożenie podpisanej deklaracji nie powoduje uzupełnienia braku podpisu pod złożonym faksem, a tym samym nie można uznać, że podatnik skutecznie i w terminie zgłosił darowiznę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 24-06-2024
  WSA. Świadczenia wspólnika na rzecz spółki nie podlegają VAT
  Za samodzielną działalność nie może zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, czyli gdy wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie generuje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z jej prowadzeniem. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY