INDEKS TEMATYCZNY » Umowa zlecenia

 • 29-09-2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny. Zasada ta stosowana jest także, gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę i z przepisów prawa, tzn. nie wypłaca należnego pracownikowi wynagrodzenia lub bez zmiany treści umowy o pracę wypłaca wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna. więcej »
 • 28-09-2023
  Składki ZUS: Wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy gdy już nie był studentem
  Pracodawca ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego pracy. W podstawie tej uwzględnia wszystkie dokonane lub postawione do dyspozycji w danym miesiącu wypłaty, stanowiące podstawę wymiaru składek. Warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź postawienie do dyspozycji pracownika (tu: zleceniobiorcy). więcej »
 • 25-09-2023
  Usługi na podstawie umowy zlecenia a VAT
  Podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie osoba wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, która będzie pozostawała ze zleceniodawcą w relacjach takich jakie istniałyby gdyby strony umowy łączył stosunek pracy. A zatem zleceniobiorca nie może być podmiotem ponoszącym tak ekonomiczne ryzyko swych zachowań jak i odpowiedzialność za wykonane w ramach umowy czynności. więcej »
 • 07-09-2023
  ZUS: Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnej zmianie dotyczącej podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa. więcej »
 • 04-09-2023
  Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ww. osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2023 r.: 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł). więcej »
 • 16-08-2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
  Aby umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, umowa zlecenia nie jest traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ale jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. więcej »
 • 10-08-2023
  ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
  Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek? więcej »
 • 27-07-2023
  Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem będącym uczniem lub studentem
  Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta czy ucznia wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia zarówno jego obywatelstwo, jak i kraj odbywania przez niego studiów. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne przedstawi zaświadczenie, że w tymi okresie była uczniem lub studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz złoży korektę dokumentów rozliczeniowych za ten okres. więcej »
 • 17-07-2023
  Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
  Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców? więcej »
 • 14-07-2023
  Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS
  Trwają przymiarki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich umów zlecenia. To już kolejna próba, poprzednie były porzucane na różnych etapach, nie wiadomo też, jak (i czy) skończą się prace obecne. Na razie jednak istnieją liczne sytuacje, w którym przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć umowę zlecenia z wykonawcą bez przymusu ustalania składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY