INDEKS TEMATYCZNY » Składki ZUS

 • 06-12-2023
  Składki ZUS: Umowa o świadczenie usług z osobami wykonującymi tzw. działalność nieewidencjonowaną
  W sytuacji kiedy osoba, z którą zostanie zawarta umowa o wykonywanie usług, nie posiada innego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług z osobą wykonującą tzw. działalność nieewidencjonowaną, za taką osobę należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli osoba ta dodatkowo posiada umowę o pracę zawartą z innym podmiotem, z tytułu której osiąga przychody w wysokości co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie powstanie obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
 • 05-12-2023
  Niekorzystna dla przedsiębiorców uchwała SN dot. podstaw wymiaru składek
  W dniu 29 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę pod sygn. III UZP 3/23, która kłóci się zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy podkreślał, iż ZUS nie może modyfikować wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z uwagi na zasady współżycia społecznego. więcej »
 • 04-12-2023
  Składki ZUS: Zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób na umowie cywilnoprawnej
  Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do Ciebie jako płatnika składek – zleceniodawcy. Dokonaj zgłoszenia zleceniobiorcy: na druku ZUS ZUA - do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego lub na druku ZUS ZZA - tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, więcej »
 • 01-12-2023
  Składki ZUS: Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
  Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej stanowią podstawę wymiaru składek na ich ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 28-11-2023
  Szkolenie i kursy dla pracowników bez składek ZUS
  Wydatki poniesione na szkolenia, kursy, studia, konferencji itp., które zostaną przyznane konkretnym pracownikom zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 22-11-2023
  Dodatek za rozłąkę zwolniony ze składek ZUS
  Aby skorzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS konieczne jest przeniesienia pracownika poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które oznaczone jest w zawartej z nim umowie o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza granicami kraju. W konsekwencji, wypłacany pracownikom delegowanym do pracy za granicę dodatek za rozłąkę będzie podlegał na podstawie § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości wskazanej w tym przepisie. więcej »
 • 21-11-2023
  Etat i działalność: Składki ZUS przy niewypłacaniu wynagrodzenia z pracy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, bez względu na to czy pracownikowi wypłacono bądź nie wynagrodzenie za dany miesiąc. więcej »
 • 08-11-2023
  Pracownicy i składki ZUS: Szczepienia przeciw grypie
  Przyjmując fakt, że wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to również nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 06-11-2023
  Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom - ZUS wyjaśnia
  W wyniku zmiany od 1 września 2023 r.  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[1], podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi: wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. więcej »
 • 06-11-2023
  Zapłata za zleceniobiorców zaległych składek ZUS a obowiązki płatnika
  Uiszczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika - w części, w której powinny być sfinansowane z wynagrodzenia pracownika - nie stanowi dla pracownika oraz byłego pracownika przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie występują po stronie pracodawcy obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne z tego tytułu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY