Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Rejestracja pojazdu

 • 14-02-2020Sankcja administracyjna za brak informacji o zbyciu pojazdu
  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła sankcję finansową za brak zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, przepisy te nie działają wstecz - i dotyczą nabycia i zbycia pojazdu zaistniałych przed 1.01.2020 r. więcej »
 • 08-06-2011NSA: Samo zezłomowanie auta nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego
  Z uzasadnienia: Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. więcej »
 • 07-03-2011Będą ułatwienia w rejestracji samochodu w UE?
  Komisja Europejska chce uproszczenia formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym państwie członkowskim. Na ułatwieniach mają skorzystać m.in. firmy użytkujące pojazdy zarejestrowane na terenie Wspólnoty, ale poza krajem ich głównej siedziby.   więcej »
 • 20-10-2010Zaświadczenie VAT-25 w procedurze rejestracji sprowadzonego samochodu
  Interpelacja nr 16911 do ministra finansów w sprawie uproszczenia procedury rejestracji samochodów zakupionych poza granicami Polski więcej »
 • 01-10-2010Rejestrowanie pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego także Polsce?
  Polskie przepisy wymagają, by kierownica znajdowała się po lewej stronie pojazdu. Obecnie w Polsce nie można zarejestrować ani nowych, ani używanych samochodów, które przystosowane są do ruchu lewostronnego. Komisja uważa, że takie przeszkody w rejestrowaniu pojazdów stanowią nieproporcjonalną barierę dla przywozu do Polski samochodów przystosowanych do ruchu lewostronnego z innych państw członkowskich UE i wezwała Polskę do ich usunięcia. więcej »
 • 18-02-2010Wyższe opłaty za rejestrację pojazdu i prawo jazdy
  Weszły w życie nowe rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu, w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach, a także w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Efektem dwóch pierwszych będzie wzrost opłat m.in. za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. więcej »
 • 16-12-2009Zły stan techniczny pojazdu a obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych
  Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika z faktu, że dany środek transportowy jest zarejestrowany i stanowi własność podatnika. Porzucenie pojazdu, jego fizyczna likwidacja np. poprzez złomowanie czy też brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego nie zwalnia z obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy, tym samym obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, czy używał on pojazdu czy też nie, a obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. więcej »
 • 28-10-2009Orzecznictwo podatkowe: Tylko decyzja administracyjna zwalnia z obowiązku podatkowego
  Z uzasadnienia: Skoro brak jest decyzji organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o wyrejestrowaniu pojazdu, bądź czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, to tym samym brak jest przesłanek, aby uznać, że skarżący nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych. Obowiązek ten będzie ciążył na podatniku tak długo, jak stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu. więcej »
 • 17-12-2008Rejestracja pojazdu na podstawie badania przeprowadzonego w UE
  Możliwość rejestracji samochodów używanych pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie badania technicznego przeprowadzonego na terenie Wspólnoty zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. więcej »
 • 14-01-2008Z wtórnikami w strefie Schengen
  Ministerstwo Infrastruktury nie otrzymało w związku z uczestnictwem Polski w układzie z Schengen jakichkolwiek informacji, które wskazywałyby na konieczność zmiany przepisów regulujących wydawanie wtórników utraconych tablic rejestracyjnych, bądź zlikwidowania takiej formy uzyskiwania nowych oznaczeń pojazdu. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »