Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Podatek od zysków kapitałowych

 • 02-02-2018Podatki 2018: Ulga w ramach IKZE wynosi nawet 1,6 tys. zł
  Podatnicy oszczędzający w ramach III filaru emerytalnego mogą liczyć na ulgę, czyli odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W praktyce w rozliczeniach za 2017 r. – przy maksymalnych wpłatach na poziomie ponad 5,1 tys. zł – ulga sięga 0,9-1,6 tys. zł. więcej »
 • 03-04-2012Uwaga: Zmiana zasad zaokrąglania kwot podatków!
  Co do zasady podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej gorszy podwyższa się do pełnych złotych. Od 31 marca 2012 r. zasadę tę stosuje się jednak z pewnymi wyjątkami. więcej »
 • 01-04-2011Zamiast zniesienia podatku Belki - uszczelnienie systemu
  Interpelacja nr 20329 do ministra finansów w sprawie podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności więcej »
 • 02-03-2010Orzecznictwo: Opodatkowanie dochodów kapitałowych – rewolucja?
  Z uzasadnienia: W niniejszej sprawie Skarżący osiągnął dochód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, tj. dochód z kapitałów pieniężnych (dochód ze sprzedaży akcji); to samo źródło przychodów (udział w funduszach kapitałowych), przyniosło stratę (w 7tym samym roku podatkowym, w którym Skarżący uzyskał ww. dochód). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 6a u.p.d.o.f. przychodem z kapitałów pieniężnych jest przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Niewątpliwie zatem w przedstawionym przez Skarżącego stanie faktycznym dochód i strata pochodzi z tego samego źródła. Oznacza to, że warunki pomniejszenia dochodu o poniesioną stratę określone w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. zostały spełnione. Inaczej mówiąc, w świetle postanowień ww. przepisu nie ma przeszkód, by Skarżący mógł odliczyć stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji. więcej »
 • 18-02-2010Jak banki wykorzystują zasady zaokrąglania podatku
  Interpelacja nr 13743 do ministra finansów w sprawie ofert lokat bankowych bez naliczania podatku od zysków kapitałowych więcej »
 • 14-01-2010Orzecznictwo: Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
  Tezy: I. Wobec powyższego skonstatować należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2009, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f." Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. więcej »
 • 23-06-2009Nie będzie zrównania stawek podatku Belki i najniższej stawki PIT 
  Zapytanie nr 3830 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawki podatkowej od zysków kapitałowych więcej »
 • 16-10-2008Orzecznictwo: Sprzedaż akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.
  Zaskarżoną decyzją z dnia <...> Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia <...> uchylającą z urzędu postanowienie Naczelnika <...> Urzędu Skarbowego z dnia <...> dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że skarżący T.D. zwracając się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podał, iż w związku z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego i przekształcaniem go w spółkę akcyjną nabył przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej akcje spółki. Nabyte akcje nie były akcjami pracowniczymi, zaś w 2005 r. skarżący zbył te akcje. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane ze zbycia akcji nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. więcej »
 • 27-08-2008Podatek Belki może wynieść nawet 37 proc.
  Interpelacja nr 3627 do ministra finansów w sprawie wysokości podatku od zysków kapitałowych więcej »
 • 14-05-2008MF o likwidacji podatku Belki
  Interpelacja nr 1346 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od zysków kapitałowych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »