Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • 10-12-2014Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w art. 65, przewiduje dwa przypadki, w których dochodzi do wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. W pierwszym, decyzja wygasa jeżeli inny wnioskodawca uzyskał w stosunku do danego terenu decyzję o pozwoleniu na budowę. Natomiast w drugim, jeśli dla danego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale tylko wtedy, gdy ustalenia tego planu są inne, aniżeli ustalenia zawarte w wydanej uprzednio decyzji o warunkach zabudowy. więcej »
 • 08-10-2012Renta planistyczna: Czy można uniknąć opłaty?
  Prawo naliczania opłaty planistycznej wynika z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W większości przypadków właściciele nieruchomości dowiadują się o tym dopiero w momencie, kiedy po zbyciu nieruchomości dostają decyzję o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej. Jednak nawet na tym etapie można jeszcze uniknąć zapłaty należności. więcej »
 • 01-10-2012Publiczny udział w procesie planowania przestrzennego
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to prawo lokalne, które w formie uchwały rady gminy kształtuje politykę przestrzenną na jej terenie. Reguluje możliwości i sposób zagospodarowania poszczególnych terenów funkcjonalnych oraz między innymi wyznacza układ komunikacyjny. więcej »
 • 26-09-2012Przesłanki naliczania renty planistycznej
  Opłata planistyczna nazywana też rentą planistyczna swoją podstawę znajduje w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , z którego wynika że: jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. więcej »
 • 17-09-2012Spadek wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu miejscowego - odszkodowanie
  Opłata planistyczna, zwana też rentą planistyczną, to nie tylko roszczenie gminy wobec właścicieli nieruchomości, które zostały zbyte w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania planu i których wartość wzrosła w wyniku jego zmiany (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Otóż kolejny art. 37 ust. 1 wskazuje na możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez właściciela lub użytkownika wieczystego, wobec gminy w przypadku obniżenia wartości nieruchomości: więcej »
 • 10-09-2012Opłata planistyczna w przypadku nieodpłatnego zbycia nieruchomości
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w przepisie, który ustanawia opłatę planistyczną, wskazuje jakie okoliczności muszą zaistnieć aby mogła być ona naliczana:  „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości". Wiele wątpliwości budzi określenie „zbycie”, czy zamiana, darowizna własności lub prawa użytkowania wieczystego to nieodpłatne formy zbycia? więcej »
 • 03-09-2012Odsetki karne za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej
  Niezwykle często występującą kwestią sporną jest naliczanie odsetek karnych za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej, ustanowionej w drodze prawomocnej decyzji. Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje wprost tej kwestii jednak w komentarzu do niniejszej ustawy znajduje się następujący zapis ”... w związku z brakiem wyraźnej regulacji problemem jest, czy do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 komentowanego artykułu, zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), czy też przepisy KPA”. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »