Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Odszkodowania

 • 24-04-2013Składki ZUS: Odszkodowanie za wypadek przy pracy dla byłego pracownika
  Od kwoty wypłaconego przez pracodawcę byłemu pracownikowi zadośćuczynienia otrzymanego z tytułu wypadku przy pracy, a zasądzonemu przez sąd wyrokiem, należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 04-04-2013VAT: Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej
  Pytanie podatnika: Czy powstrzymywanie się przez Wnioskodawcę od działalności konkurencyjnej w zamian za odszkodowanie wypłacane na jego rzecz przez spółkę stanowić będzie odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT? więcej »
 • 25-03-2013Odszkodowanie dla przywróconego do pracy
  Interpelacja nr 13435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopuszczalności dochodzenia dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy więcej »
 • 07-03-2013Rekompensata za przewlekłość postępowania sądowego a przychód w PIT
  Z uzasadnienia: Skoro Państwo przyjęło na siebie obowiązek zrekompensowania swoim obywatelom niedogodności wynikających z przewlekłych postępowań sądowych, to niezrozumiałe byłoby roszczenie tego samego Państwa o opodatkowanie tak uzyskanego przysporzenia majątkowego. Akceptując taki punkt widzenia należałoby uznać, że Państwo oczekuje korzyści wynikających z własnego, bezprawnego zaniechania realizacji prawa obywatela do rozpoznania sprawy sądowej w rozsądnym terminie. więcej »
 • 28-01-2013Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
  Coraz częściej przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości mają problem z nierzetelnymi najemcami, którzy po upływie okresu najmu nie chcą opuścić nieruchomości. Taka sytuacja stwarza nie tylko problem faktyczny polegający na trudności w odzyskaniu swojej własności, lecz także problem podatkowy dotyczący opodatkowania (lub też nie) podatkiem VAT odszkodowania otrzymanego od nierzetelnego kontrahenta z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. więcej »
 • 28-01-2013Odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu wycofanego z działalności a PIT
  Pytanie podatnika: Samochód miesiąc po wycofaniu z ewidencji środków trwałych tj. w miesiącu lipcu 2012 r. został skradziony. Pojazd podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu AC, w związku z tym po wycenie rzeczoznawcy przyznano właścicielom odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu. Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu (która nastąpiła po wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych), będzie przychodem (dochodem) do opodatkowania z działalności gospodarczej? więcej »
 • 16-01-2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 26-10-2012Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich a PIT
  Pytanie podatnika: Czy kwota odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) otrzymana na podstawie ugody sądowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z treścią art. 21 ust. 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 23-10-2012Kaucja pobierana przez wynajmującego a podatek dochodowy
  Problematykę najmu lokali mieszkalnych uregulowano w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.) oraz w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie praw lokatorów). więcej »
 • 17-09-2012Spadek wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu miejscowego - odszkodowanie
  Opłata planistyczna, zwana też rentą planistyczną, to nie tylko roszczenie gminy wobec właścicieli nieruchomości, które zostały zbyte w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania planu i których wartość wzrosła w wyniku jego zmiany (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Otóż kolejny art. 37 ust. 1 wskazuje na możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez właściciela lub użytkownika wieczystego, wobec gminy w przypadku obniżenia wartości nieruchomości: więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »