Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

  • 12-05-2020PIT za 2019: Zapłata podatku od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. bez odsetek
    Na mocy rozporządzenia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 728) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zapłacą podatek za 2019 r. wynikający z zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39 w okresie między 1 maja 2020 r. a 1 czerwca 2020 r. nie będą płacić odsetek za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej. więcej »
  • 28-04-2020Podatki 2020: Zaległości podatkowe w PIT bez odsetek za zwłokę
    Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych dla zeznań rocznych po 30 kwietnia 2020 r. Zwolnienie ma obowiązywać w okresie od 1 maja do 1 czerwca br. i dotyczyć podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2019 r. więcej »
  • 21-04-2020Podatki 2020: Zaległości w PIT zostaną zwolnione z odsetek za zwłokę
    W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Zaniechanie będzie mieć zastosowanie do odsetek naliczanych w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. więcej »
  • 15-04-2020Tarcza antykryzysowa: Zaniechanie poboru odsetek od zaległości podatkowych
    Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy ws. COVID-19 minister finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, które ma zostać wydane na podstawie wyżej przywołanego upoważnienia ustawowego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
  • 08-10-2018MF: Niższe odsetki także przy zaliczkach na podatek, ale…
    Przepis art. 56a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nie dotyczy przypadków, gdy wpłata tytułem zaległych zaliczek na podatek dochodowy (w całości lub w części) dokonywana jest w trakcie roku podatkowego, zanim jeszcze wysokość należnych zaliczek nie zostanie udokumentowana w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie przekreśla to możliwości skorzystania z odsetek obniżonych przez podatników PIT korygujących zaliczki na podatek. Z obniżonej stawki odsetek może zatem skorzystać podatnik, który z własnej inicjatywy koryguje zeznanie podatkowe poprzez wskazanie niezadeklarowanych wcześniej należnych zaliczek bądź zwiększenie ich pierwotnej wysokości - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
  • 19-10-2016Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia a odsetki od zaległości podatkowych
    Pytanie podatnika: Czy z chwilą upływu trzech miesięcy od uchylenia decyzji i przekazania sprawy przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej, nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowej od dnia tego przekazania do dnia doręczenia Wnioskodawcy nowej decyzji określającej wysokość jego zobowiązania podatkowego, z uwagi na brak działań po stronie organu? więcej »
  • 13-04-2016Odsetki podatkowe w 2016 roku – film szkoleniowy dla Czytelników podatki.biz
    W 2016 roku obowiązują znacznie zmienione w stosunku do lat poprzednich zasady dotyczące naliczania odsetek podatkowych. Są one dość złożone - i na pewno warto poświęcić chwilę, żeby je poznać. więcej »
  • 07-01-2016Stawki odsetek za zwłokę od 2016 r.
    Ministerstwo Finansów informuje o nowych regulacjach w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). więcej »
  • 18-12-2015Podatki 2016. Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych
    Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. więcej »
  • 16-09-2015Kontrola podatkowa a korekta deklaracji
    Organy podatkowe co do zasady zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Powinność taka wynika z art. 282b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). W takim wypadku kontrola podatkowa może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »