Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nieważność umowy

 • 13-09-2017Opodatkowanie VAT nieważnej umowy w ocenie sądów
  Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) przepisów tej ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zapis taki stanowi deklarację ustawodawcy mówiącą, że budżet państwa nie powinien czerpać zysków z czynności niepożądanych ze społecznego punktu widzenia lub jednoznacznie prawem zakazanych. Opodatkowanie (nie tylko podatkiem od towarów i usług, lecz jakimkolwiek) mogłoby stworzyć wrażenie legalizacji zachowań takich jak np. handel narkotykami, stręczycielstwo, prostytucja, czyli przestępczych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. więcej »
 • 12-05-2015Nieważność zmiany umowy spółki a odsetki od zwróconego PCC
  Z uzasadnienia: Spółce nie przysługuje oprocentowanie od zwróconej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten był bowiem należny w dniu dokonania czynności (zmiany umowy) powodującej powstanie zobowiązania pobranego przez płatnika (notariusza). Nie stanowił, więc nadpłaty w rozumieniu przepisów art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 30-01-2012Umowa darowizny pod pozorem sprzedaży jest nieważna
  Wykładnia przepisu o pozorności jako wadzie oświadczenia woli nie może zmierzać do zachęcania do dokonywania czynności prawnych pozornych. Choć wola ukrycia konkretnej czynności prawnej przez dokonanie innej czynności została przez ustawodawcę wyjątkowo uznana za skuteczną, to należy mieć na względzie, że często w praktyce służy do celów niegodziwych, np. zawieraniu pozornych umów sprzedaży mających na celu uniknięcie obowiązku podatkowego, „pranie brudnych pieniędzy” albo skorzystanie z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Z tego powodu wykładnia przepisów nie może poszerzać katalogu przypadków, w których czynność prawna ukryta jest ważna - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 15-12-2009Własność środków trwałych jako niezbędna przesłanka amortyzacji
  Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można dokonywać jedynie od środków trwałych, których własność została skutecznie przeniesiona na podatnika będącego ich nabywcą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 07-10-2009Orzecznictwo SN: Umowa sprzedaży nie zastąpi umowy dożywocia
  Umowa o dożywocie ukryta pod pozorną umową sprzedaży nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego jest nieważna, jeżeli istotne postanowienia umowy o dożywocie nie zostały objęte tą formą szczególną. więcej »
 • 18-05-2009Skutki ujęcia w KUP odpisów amortyzacyjnych od nieważnej umowy najmu środków trwałych
  Na podstawie art. 22 ust. 1 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest możliwości ujęcia w kosztach, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych niesłużących osiągnięciu przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 24-09-2008Kiedy organ podatkowy powinien wystąpić do sądu o zbadanie ważności umowy?
  Art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej nakazuje organowi podatkowemu wystąpić do sądu powszechnego, jeżeli w toku postępowania pojawią się wątpliwości co do istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym wiążą się skutki podatkowe. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której organ podatkowy kwestionuje fakt wykonania umowy, ale żaden z uczestników postępowania podatkowego nie ma wątpliwości, że umowa została zawarta - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 09-07-2008Nieważność umowy może prowadzić do powstania przychodu do opodatkowania
  Nieważność umowy jako czynności prawnej nie przesądza o braku przychodu i niemożności opodatkowania. Nieważność umowy zbycia udziałów powoduje obowiązek zapłaty podatku z tytułu nieodpłatnego świadczenia, które stanowią dla podatnika odsetki od pieniędzy uzyskanych ze zbycia tych udziałów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »