INDEKS TEMATYCZNY » Nieruchomości i grunty

 • 26-05-2023
  VAT: Częściowe odliczenie podatku w związku z wydatkami na nieruchomość mieszkalną
  W przypadku wydatków związanych z nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi do celów mieszanych (zarówno firmowych i prywatnych) kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej. więcej »
 • 04-02-2013
  Sprzedaż nieruchomości w 2013 r. a podatek PIT
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. więcej »
 • 29-03-2011
  Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków
  Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlegają grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. więcej »
 • 24-03-2011
  Czy spółka cywilna może być podatnikiem podatku od nieruchomości
  Na gruncie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości. Rozróżnienie zobowiązanych niesie za sobą konsekwencje w postaci nałożenia na poszczególne rodzaje podmiotów obowiązku w postaci składania bądź nie deklaracji na podatek od nieruchomości. więcej »
 • 17-01-2011
  PIT: Opodatkowanie sprzedaży mieszkania (domu lub gruntu)
  Sprzedaż mieszkania domu czy działki to jedna z sytuacji, w której może powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustalenie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości nie jest jednak zbyt proste – w ciągu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokości opodatkowania należy rozpoznać moment wybudowania (nabycia) nieruchomości – od tego bowiem zależy sposób, w jaki opodatkowany zostanie dochód z jej sprzedaży. więcej »
 • 02-12-2010
  Podatek od nieruchomości: Problemy gmin z egzekucją
  Interpelacja nr 19104 do ministra finansów w sprawie problemów miast grodzkich z narastającymi zaległościami z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat lokalnych więcej »
 • 19-08-2010
  Orzecznictwo: Renta planistyczna przy wzroście wartości nieruchomości
  Teza: Faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości przed uchwaleniem planu należy rozumieć w sposób odnoszący do rzeczywistej wartości, jaką nieruchomość ta posiadała zanim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający aktualne przeznaczenie tej nieruchomości wszedł w życie. więcej »
 • 13-08-2010
  Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości jako koszt podatkowy
  Przedsiębiorcy korzystający z kredytu, który zaciągany jest na zakup nieruchomości lub inwestycje prowadzone w nieruchomościach, które przeznaczone są na cele związane z działalnością gospodarczą, mają wątpliwości, czy odsetki od takiego kredytu stanowią dla nich koszt podatkowy w całości, części, czy też nie mogą stanowić kosztu uzyskania, zwiększając wartość początkową nieruchomości (w przypadku modernizacji – razem z wartością nakładów poniesionych na modernizację nieruchomości). więcej »
 • 13-07-2010
  Orzecznictwo: Kiedy zbywca nieruchomości staje się przedsiębiorcą i podatnikiem VAT
  Z uzasadnienia: Sąd pierwszej instancji celnie zwrócił uwagę na okoliczność, że skarżąca składając oświadczenie, iż w maju 2005 r. nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, nie wykazała w żaden sposób jaki był inny zamiar zakupu opodatkowanej przez organ nieruchomości, nie wykazała iż przedmiotową nieruchomość zakupiła na przykład z przeznaczeniem na własną działalność gospodarczą. więcej »
 • 29-06-2010
  Nakłady na przystosowanie zakupionego lokalu dla potrzeb działalności gospodarczej
  Pytanie: Zakupiłem lokal, w którym będę prowadził działalność gospodarczą. Zanim będę mógł zacząć przyjmować w nim klientów, konieczne będą nakłady na przystosowanie tego lokalu do potrzeb działalności (wymiana podłogi, stolarki drzwiowej itp.). Czy mogę te wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania? Czy prowizję pośrednika mogę zaliczyć do kosztów? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY